JKP Vodovod Bor
Implementacija integralnog poslovnog informacionog sistema
17.-21. septembar 2012 
 UVODNE KONSULTACIJE

Aktivnosti na implementaciji poslovnog informacionog sistema JKP Vodovod Bor, na osnovu javne nabavke 7/2011.
U ovom postupku javne nabavke OmniData je nastupila kao nosilac konzorcijuma u kome kao podizvođač učestvovalo preduzeće DP Products iz Beograda, čiji je jedan od osnivača Savez Računovođa i Revizora Srbije .

U skladu sa predhodno postignutim dogovorom otpočete su 17.9.2012, uvodnim konsultacijama radi usaglašavanja oko početka rada na implementaciji, na kojim su učestvovali:

OSNOVNA OBUKA ZA SISTEM NAPLATA

U cilju stvaranja uslova za osnovnu obuku 17.9.2012. u prostoriji koja je data na raspolaganje OmniData je postavila računarsku opremu i formirala posebnu lokalnu računarsku mrežu, nakon čega je otpočeta osnovna obuka za korišćenje sistema za evidenciju, obračun i naplatu utroška vode NAPLATA.

Osnovna obuka koja se odnosila na upoznavanje operatera sa softverom i korišćenom terminologijom u cilju njihovog osposobljavanja za samostalno korišćenje osnovnih funkcija softvera okončan je 19.9.2012., dok je 20.9.2012 obavljen deo osnovne obuke koji se odnosi sa upoznavanje operatera sa organizacijom, kvanitetom i kvalitetom podataka preuzetih 19.9.2012. u bazu podataka sistema NAPLATA iz baze podataka postojećeg sistema.

Polaznici osnovne obuke za sistem NAPLATA:


Instruktori koji su sprovodili obuku:

Deo osnovne obuke koji se odnosio na upoznavanje operatera sa softverom B2B za prenos finansijskih promena iz sistema NAPLATA u BIZNISOFT obavljen je 21.9.2012.

Instruktor koji je sproveo obuku:

INSTALACIJA SOFTVERSKIH KOMPONENTI SISTEMA NAPLATA

Paralelno sa osnovnom obukom, obavljena je instalacija aplikativnog softvera sistema za evidenciju potrošnje, obračun i naplatu utroška vode na računarski sistem JKP VODOVOD BOR, koju je realizovao kao podrška pri instalaciji softverskih komponenti Nenad Purkić, OmniData.

Uvidom u stanje računarske opreme konstatovano je da u preduzeću postoji odgovarajuća računarska oprema, koja je povezana u računarsku mrežu.

U radu računarskog sistema uočene su manje nestabilnosti čiji uzrok može biti:

Pri instalaciji softvera vođeno je računa da se bitno ne narušavaju postojeće konfiguracije, a obzirom da je Dejan Golubović, kao lice zaduženo za održavanje računarskog sistema JKP VODOVOD BOR bio samo povremeno prisutan, nisu vršene ni izmene u cilju popravke stanja postojećeg softvera i otklanjanja gore pomenutih nestabilnosti u radu.
 
 

OSNOVNA OBUKA ZA SISTEM BIZNISOFT

U cilju stvaranja uslova za osnovnu obuku u prostoriji koja je data na raspolaganje na svaki računara stavljenih na raspolaganje za potrebe obuke instalirani su i serveri klijent sistema BIZNISOFT.

Teme prvog dela obuke za korišćenje softvera BIZNISOFT (18.9.2012 do 19.9.2012):


Teme drugog dela obuke za korišćenje softvera BIZNISOFT (20.9.2012 do 21.9.2012):


Osnovnoj obuci za korišćenje poslovno-računovodstvenog programskog paketa prisustvovali su:


Instruktori koji su sprovodili obuku:


Instruktor Milan Dimitrijević ocenjuje da su polaznici, s obzirom na brojnost i raspoloživo vreme zadovoljavajuće savladali osnove rada u programu i da su spremni za dalje samostalno usvajanje znanja.
 
 

IMPORT PODATAKA U BAZU PODATAKA BIZNISOFT

U okviru implementacije sistema DP PRODUCTS je obavio masovni import podataka u bazu podataka sistema BIZNISOFT, odnosno obavio poslove koji se odnose na:


Import podataka obavio:


 

IMPORT PODATAKA U BAZU PODATAKA NAPLATA

U okviru implementacije sistema NAPLATA OmniData je napravila poseban softver za masovni import podataka u bazu podataka sistema NAPLATA iz sledećih baza podataka:


Dana 20.09.2012. navedene SQL baze sa postojećeg sistema konvertovane su u Microsoft Access baze nakon je izvršen import i integracija postojećih podataka.
 
 

STANJE POSTOJEĆIH KATALOŠKIH PODATAKA
 

Katalog kupaca:

Šifarski sistem u katalogu kupaca je smešten u opseg od 1 do 9999 i potpuno je usklađen sa šifarskim sistemom u opštem poslovnom sistemu.
Tabela dbo_Customers sadrži 956 poslovnih partnera, od kojih je 543 imalo promene u toku poslednjih 12 meseci obračuna i fakturisanja. Na osnovu dogovora sa referentom obračuna Nadicom Topalov importovani su samo aktivni kupci u katalog kupaca. Importovani su i Kupci koji imaju promene u Glavnoj knjizi finansijskog knjigovodstva.
Stara šifra kupca iz finansijskog knjigovodstva je smeštena u polje Stara šifra.
Svi ostali podaci raspoloživ u bazama 1, 2 i 5 su integrisani i smešteni u odgovarajuća polja baze NAPLATA.


Katalog potrošača:

Šifarski sistem u katalogu potrošača za potrošače iz kategorije pravnih lica je smešten u opsegu od 10000 do 99999. Izvršeno je generisanje potrošača na osnovu fakturisanja usluga vode i kanalizacije i njihovo povezivanje sa pripadajućim kupcima. Ukupno je importovano 916 porošača koji pripadaju Kategoriji 1 i 2.
Šifarski sistem u katalogu potrošača za potrošače iz kategorije fizičkih lica je smešten u opsegu od 100000 do 999999. Ukupno je importovano 7208 aktivnih potrošača.
Stare šifre su importovane kao pomoćni podatak u polje Stara šifra.


Katalog mernih mesta:

Zbog nepostojanja entiteta Merno mesto, izvršeno je generisanje neophodnih podataka u katalogu mernih mesta. Za one potrošače kod kojih je postojao podatak o broju vodomera izvršeno je povezivanje, a tamo gde podatak nije postojao generisan je broj vodomera sa brojem identičnim broju mernog mesta. Podaci o sekundarnim mernim mestima nisu raspoloživi, tako da nije bilo moguće povezivanje.


Katalog brojila

Uvezeni su podaci o vodomerima i na osnovu raspoloživih podataka dodatni podaci o vodomerima, mada je njihov obim relativno mali. Broj vodomera je prenet kao fabrički broj brojila, a ID brojila je formiran kao Broj vodomera praćen sa znacima -C0.
Šifarnici proizvođača i tipova vodomera nisu raspoloživi.


Katalozi ulica i naselja:

U vezi sa formiranjem kataloga ulica i naselja uočen je veći broj nedostataka u podacima u tabeli dbo_Potrosaci koja je stavljena na raspolaganje:

 
Konstatovano je da bi uobičajen import ovakvih adresnih podataka doveo do prevelikog broja varijanti naziva ulica i da bi to dovelo do velikog angažovanja na redukciji podataka do formiranja prihvatljivog šifarnika ulica i naselja.

Kako bi se ovaj problem rešio moralo se obaviti predprocesiranje podataka.
U prvoj fazi predprocesiranja automatski su grubo odvojeni nazivi ulica od kućnih brojeva, nakon čega je izvršeno grupisanje i smeštanje u odgovarajuća naselja na osnovu reona.

Za svakog kupca, potrošača i merno mesto su određene adrese na osnovu raspoloživih podataka, međutim jedan deo je ostao bez tačnog naziva ulice i naselja, što operateri treba da naknadno koriguju.

Podaci o naseljima nisu postojali. Na ovom šifarniku je potrebno dodatno raditi u budućnosti kako bi se formirali ispravni podaci koji se odnose na adrese.

Katalog reona:

Katalog reona je formiran na osnovu postojeće strukture u tabeli dbo_Potrošači i konsultacija sa referentom obračuna Slavišom Radoičićem. Njima su pridružene ulice za koje se moglo nedvosmisleno odrediti da im pripadaju. Sve ulice su ostale neraspoređene u reone i potrebno je da se rasporede u odgovarajući reon.


Katalog zona potrošnje:

Podaci o zonama porošnje nisu raspoloživi.

Katalog kategorija kupaca i potrošača:

Šifarnik kategorija je formiran na osnovu konsultacija i cenovnika i preuzeti su u potpunosti kao i u dosadašnjem sistemu osim u delu koji se odnosi na pravna lica gde nije moguće nedvosmisleno razlikovati Privredu i Ustanove.

Katalog grupa i tipova potrošača:

Podaci nisu raspoloživi u izvornim podacima.


Katalog usluga:

Na osnovu raspoloživih podataka formiran je katalog usluga:


Katalog inkasanata:

Podaci o inkasantima nisu raspoloživi.


Katalog reklamacija:

Podaci o reklamacijama nisu raspoloživi u elektronskom obliku.


Katalog tekucih računa:

Importovani su raspoloživi podaci iz finansijskog knjigovodstva i povezani sa kupcima.

 

STANJE OSTALIH PODATAKA
 

Povezivanje usluga:

Za sve potrošače je izvršeno povezivanje sa uslugama.
Kod kategorije pravnih lica je svim potrošačima dodeljena i kanalizacija, koju je potrebno ručno ukinuti za one potrošače koji je ne koriste.


Kartica potrošnje:

Zbog nedostatka postojećeg sistema koji ne čuva istorijat promena nije bilo moguće importovati potrošnju za kategoriju fizičkih lica. Uvezeni su samo raspoloživi podaci o pretposlednjem i poslednjem očitavanju.
Za kategoriju pravnih lica je importovana potrošnja na osnovu fakturisanih količina u poslednjih 12 meseci. Formirane su odgovarajuće kampanje očitavanja u trajanjima kako su očitavanja i vršena. Na osnovu ovih podataka je moguće za pravna lica dobiti prosečnu potrošnju.


Cenovnik:

Formiran je cenovnik usluga za sve kategorije i usluge. Potrebno je proveriti cene.


Kartica finansijskih promena :

Što se tiče kategorije fizičkih lica ne postoje podaci osim prethodnog stanja, stanja po obračunu i uplata u periodu od poslednje obračuna, što je i smešteno na kartice.
Za kategoriju pravnih lica podaci koji se nalaze u finansijskom knjigovodstvu su smešteni na kartice, i svakako ih treba ručno doraditi zbog mogućih promena koje se ne odnose na ulugu vode i kanalizacije.


Import podataka obavio:


 

KONSULTACIJE

Dana 19.9.2012. obavljene su konstultacije sa potencijalnim isporučiocem obrazaca za novie račune, predstavnikom štamparije TERCIJA.

Šefu naplatne službe i predstavniku štamparije TERCIJA predati su:


Tokom konsultacija 20.9.2012 u kojim su učestvovali:

Identifikovano je da postoje određene specifičnosti u organizacionoj šemi i raspodeli poslova između službi, a koje se odnose na funkcije obračuna i naplate utroška vode, komercijale, finansijske operative i računovodstva.

Na osnovu intervjua zaključeno je da nisu jasno odvojeni tokovi podataka koji odnose na:


Uočeno je da je u velikoj meri tok dokumentacije i organizacija poslova posledica nedovoljne funkcionalnosti postojeće informatičke podrške, što je za posledicu dovelo do preplitanja odgovornosti i ovlašćenja između nosioca poslova i službi.

Uvidom u činjenično stanje organizacije tokova i načina obrade podataka implementatori su došli do zaključka da ukoliko bi se takvo stanje zadržalo značajno umanjuju šanse da se u prihvatljivom obimu iskoristi funkcionalnost i potencijal nove softverske podrške.

U cilju otklanjanja prepreka i stvaranja osnovnih preduslova za optimalno korišćenje funkcionalnosti nove softverske podrške u cilju povećavanja efikasnosti pri unosu i obradi podataka obavljene su posebne konsultacije na nivou menadžmenta preduzeća, kojim su prisustvovali:


Zaključeno je sledeće:


Odlučeno je da se 21.9.2012:


Na konsultacijama održanim 20.9.2012 kome su prisustvovali:


U okviru prezentacije stanja postojećih podataka, posebno je analizirano stanje finansijskih promena na karticama kupaca – nedostatka ključeva za pouzdano razdvajanje finansijskih promena koje se odnose na utrošak vode i na ostale usluge.
Zaključeno je da neophodno pre prvog obračuna zatezne kamate manuelno neutralisati u bazi NAPLATA većinu promena koje se ne odnose na utrošak vode, a pre prenosa stanja neutralisati sve promene koje se ne odnose na utrošak vode.

Konstatovano je da je neophodno da se u prvoj fazi ustanovi procedura u vezi održavanja šifarnika kupaca odnosno da po otvaranju novih šifara kupaca – potrošača vode u sistemu BIZNISOFT daje nalog službi naplate da otvori šifru kupca u sistemu NAPLATA.
Po ovoj proceduri služba naplate ne otvara šifre samostalno bez pismenog naloga računovodstva.
 
 

PUŠTANJE U RAD

Dana 21.9.2012. pušten je sistem NAPLATA u operativni rad.
Na svim računarima koja su odredila odgovorna lica instaliran je softver BIZNISOFT.
Nakon puštanja u rad u tehničkom smislu je osposobljena je blagajana. Za potrebe štampanja naloga o uplati instaliran je štampač HP LaserJet 1010.
Operateri su detaljnije i konkretno upućeni za rad sa sistemom NAPLATA za evidenciju uplata za vodu i počeli su da koriste novi sistem.
Nakon toga Nadica Avramov i Slaviša Radoičić upoznati su stanjem podataka u bazi podataka u bazi podataka sistema NAPLATA koja je puštena u rad.
Paralelno su rađene podešavanja računarskog sistema u saradnji sa Dejanom Golubovićem.
 
 


To Top


C 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.