JKP Vodovod Valjevo
Integralni poslovni informacioni sistem
1. Faza: Implementacija sistema NAPLATA
11.-17. april 2013.

 

 PO?ETAK IMPLEMENTACIJE

Aktivnosti na implementaciji poslovnog informacionog sistema JKP Vodovod Valjevo, na osnovu javne nabavke 08/2012.
OmniData je u ovom postupku javne nabavke nastupila kao ?lan konzorcijuma ?iji je nosilac preduze?e AB Soft iz Beograda.

U skladu sa predhodno postignutim dogovorom na sastanku održanom 26.3.2013, otpo?ete su 11.4.2013, uvodnim konsultacijama kojim su prisustvovali:

OSNOVNA OBUKA ZA SISTEM NAPLATA

U cilju stvaranja uslova za osnovnu obuku u prostoriji koja je data na raspolaganje OmniData je postavila ra?unarsku opremu i formirala posebnu lokalnau ra?unarsku mrežu, nakon ?ega je otpo?eta osnovna obuka za koriš?enje sistema za evidenciju, obra?un i naplatu utroška vode NAPLATA.

Prisustvo polaznika na osnovnoj obuci za sistem NAPLATA:


Povremeno prisutni:


Prezentaciji stanja preuzetih podataka prisustvovao je i Aca Tomi?, fin.direktor.

Deo osnovne obuke koji se odnosio na upoznavanje operatera sa softverom i koriš?enom terminologijom u cilju njihovog osposobljavanja za samostalno koriš?enje osnovnih funkcija softvera okon?an je 14.4.2013.
Istog dana obavljen je i deo osnovne obuke koji se odnosi sa upoznavanje operatera sa organizacijom, kvanitetom i kvalitetom podataka preuzetih 14.4.2013. u bazu podataka sistema NAPLATA iz baze podataka postoje?eg sistema.

Instruktori koji su sprovodili obuku:

INSTALACIJA SISTEMA NAPLATA

Paralelno sa osnovnom obukom, obavljena je instalacija aplikativnog softvera sistema za evidenciju potrošnje, obra?un i naplatu utroška vode na ra?unarski sistem JKP Vodovod Valjevo, koju je realizovao kao podrška pri instalaciji softverskih komponenti Nenad Purki?, OmniData.

Uvidom u stanje ra?unarske opreme konstatovano je da u preduze?u još uvek postoji ra?unarska osnova ?ije su karakteristike dovoljne za instalaciju ali nedovoljne za eksploataciju sistema NAPLATA.

Sistem NAPLATA instaliran je na 14 ra?unara:


Ostala podešavanja:


U petak 12.04.2013. u šalter sali su postavljeni i povezani tri laserska štampa?a HP LaserJet P1102 Professional, dva za štampanje naloga i izveštaja o uplatama dimenazija 210x100mm2, i jedan za štampu ostalih dokumenata formata A4.
 
 

IMPORT PODATAKA U BAZU PODATAKA NAPLATA

U okviru implementacije sistema NAPLATA OmniData je napravila poseban softver za masovni import podataka u bazu podataka sistema NAPLATA iz postoje?ih baza podataka.
Nakon probnog importa podataka Ivan Filipovi? i Vojislav Maksimovi?, upoznati su kvalitetom i kvantitetom podataka preuzetih u bazu podataka sistema NAPLATA.
Na osnovu konsultacije sa odgovornim licama korigovane su procedure za import, a zatim 14.4.2014 izvršena kona?na migracija podataka.
 
 
 

KATALOŠKI PODACI
 

Katalog kupaca:

Šifarski sistem u katalogu kupaca je smešten u opseg od 10000 do 99999 i potpuno je preuzet iz postoje?e baze podataka. Generisanje novih šifara izvedeno je sabiranjem stare šifre sa brojem 10000.


Katalog potroša?a:

Šifarski sistem u katalogu potroša?a za potroša?e iz kategorije pravnih lica je smešten u opsegu od 100000 do 999999. Generisanje novih šifara izvedeno je sabiranjem stare šifre sa brojem 100000.
Šifarski sistem u katalogu potroša?a za potroša?e iz kategorije fizi?kih lica je smešten u opsegu od 1000000 do 9999999. Generisanje novih šifara izvedeno je sabiranjem stare šifre sa brojem 1000000.
Stare šifre su importovane kao pomo?ni podatak u polje Stara šifra.
images/Naplata2012web.jpg


Katalog mernih mesta:

Nije postojao u starom sistemu. Izvršeno je generisanje kataloga mernih mesta.
Oseg predvi?enih šifara je u opsegu 1-32000.
 


Katalog brojila:

Uvezeni su podaci o vodomerima na osnovu raspoloživih podataka, mada je njihov obim relativno mali. Broj vodomera je prenet kao fabri?ki broj brojila, a ID brojila je formiran kao Broj vodomera pra?en sa znacima "-C" i jednocifrenim brojem koji ozna?ava broj zna?ajnih cifara na broja?u, ili "0" tamo gde taj broj nije poznat. Za merna mesta na kojim nisu bili raspoloživi podaci o fabri?kom broju, ID je formiran na osnovu šifre potroša?a i dodatka “-C0”

Katalozi ulica i naselja:

Kao rezultat importa podataka formiran je neoptimalizovan katalog ulica u kome se trenutno nalazi 1233 ulice.
Kako su adresni podaci kupaca i potroša?a koji im pripadaju u starom sistemu evidentirani kao slobodan unos, a ne na osnovu šifarskog sistema ulica, u cilju redukcije broja varijanti obavljeno je predprocesiranje podataka.
U prvoj fazi predprocesiranja automatski su grubo odvojeni nazivi ulica od ku?nih brojeva, nakon ?ega je izvršeno grupisanje i smeštanje u odgovaraju?a naselja.
Za svakog kupca, potroša?a i merno mesto su odre?ene adrese na osnovu raspoloživih podataka, me?utim jedan deo je ostao bez ta?nog naziva ulice i naselja, što operateri treba da naknadno koriguju.
Šifarnici o naseljima i reonima su formirani na osnovu postoje?ih podataka.
 


Katalog kategorija kupaca i potroša?a:

Formiran na osnovu postoje?ih podataka:

U narednoj fazi predvi?ena je optimalizacija ovog kataloga, tako da sadrži isklju?ivo informacije o komercijalnim kategorijama.
 

Katalog usluga:

Na osnovu raspoloživih podataka formiran je katalog usluga.


Katalog inkasanata:

Na osnovu raspoloživih podataka formiran je katalog usluga.


Katalog reklamacija:

Podaci o reklamacijama nisu raspoloživi u elektronskom obliku.


Katalog teku?ih ra?una:

Podaci nisu raspoloživi..

 

IMPORT OSTALIH PODATAKA

Povezivanje usluga:

Za sve potroša?e je izvršeno povezivanje sa uslugama na osnovu dostupnih podataka.


Kartica potrošnje:

Za sve kategorije importovana je potrošnja na osnovu fakturisanih koli?ina u poslednjih 15 meseci. Formirane su odgovaraju?e kampanje o?itavanja. Na osnovu ovih podataka je mogu?e za dobiti prose?nu potrošnju, koju u svakom slu?aju treba detaljno proveriti.


Cenovnik:

Formiran je cenovnik usluga za sve kategorije i usluge. Potrebno je proveriti cene.


Kartica finansijskih promena:

Za sve kategorije podaci koji se nalaze u finansijskoj operativi su smešteni na kartice i proverom slu?ajnih uzoraka, kao i karakteristi?nih slu?ajeva je utvr?eno da odgovaraju trenutnom stanju.

Import podataka obavio:

Dragoljub Raki?, OmniData

 

OSTALE KONSULTACIJE

Dana 11.4.2013. obavljene su konstultacije sa potencijalnim isporu?iocem obrazaca za nove ra?une, predstavnikom firme Podgorina Tima, kome su predati uzorci teksta ra?una, radi podešavanja margina obrasca ra?una. Sem toga konstatovano je da ?e Podgorina Tima izvršiti personalizaciju obrasca ra?una koja se odnosi na izbor boja i uobi?ajene podatke o preduze?u, bez navo?enja brojeva teku?ih ra?una i bez izmene geometrije-dimentija polja i ostalih slobodnih površina na obrascu ra?una.

Primer grafi?ke pripreme koji može da se koristi kao osnova grafi?ke pripreme nalazi se na folderu ObrasciRacunaPrimeri.
 

Tokom konsultacija 15.-16.4.2013 identifikovano je da postoje odre?ene specifi?nosti i prepreke u organizacionoj šemi i raspodeli poslova izme?u službi, a koje se odnose na funkcije obra?una i naplate utroška vode, komercijale, finansijske operative i ra?unovodstva.

Na osnovu intervjua zaklju?eno je da nisu jasno odvojeni tokovi podataka koji odnose na:


Uo?eno je da je u velikoj meri tok dokumentacije i organizacija poslova posledica nedovoljne funkcionalnosti predhodno koriš?ene informati?ke podrške, što je za posledicu dovelo do preplitanja odgovornosti i ovlaš?enja izme?u nosioca poslova i službi.

Uvidom u ?injeni?no stanje organizacije tokova i na?ina obrade podataka implementatori su došli do zaklju?ka da ukoliko bi se takvo stanje zadržalo zna?ajno umanjuju šanse da se u prihvatljivom obimu iskoristi funkcionalnost i potencijal nove softverske podrške.

U cilju otklanjanja prepreka i stvaranja osnovnih preduslova za optimalno koriš?enje funkcionalnosti nove softverske podrške u cilju pove?avanja efikasnosti pri unosu i obradi podataka 16.4.2013 obavljene su posebne konsultacije na nivou menadžmenta preduze?a, kojim su prisustvovali:

OmniData je izvestila da o uo?enim problemi u organizaciji, postoje?im podacima i stanju ra?unarske osnove koje bi trebalo otkloniti:

PUŠTANJE U RAD

Dana 15.4.2013. pušten je sistem NAPLATA u operativni rad.
Nakon puštanja u rad u tehni?kom smislu je osposobljena je blagajna.
Operateri su pojedina?no, detaljnije i konkretno upu?eni za rad sa sistemom NAPLATA i po?eli su da koriste novi sistem.
 
 

AKTIVNOSTI U TOKU

Kampanja o?itavanja i evidencije potrošnje vode za april 2013.
Priprema kataloških podataka u cilju potpune automatizacije obra?una raspodele potrošnje za potroša?e ?ija se potrošnje registruje na zajedni?kim mernim mestima i/ili na složenim mernim sistemima koji se sastoje iz povezanih primarnih i sekundarnih vodomera.
Aktivnosti na pove?avanju kvaliteta i kvantiteta postoje?ih podataka.
 


ZAHVALNICA

Zahvaljujemo timu JKP Vodovod Valjevo na podršci i saradnji koju su nam u fazi implementacije pružili.
Želimo da što pre ostvare postavljene ciljeve u pogledu primene novih informacionih tehnologija i pove?avanja efikasnosti procesa evidencije potrošnje, obra?una i naplate utroška vode.


To Top


© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.