JP Vodovod Vranje

Implementacija sistema NAPLATA

za evidenciju potrošnje, obračun i naplatu utroška vode

13. - 20. maj 2013.


 Aktivnosti na implementaciji poslovnog informacionog sistema JP VODOVOD VRANJE, otpočete su 13.5.2013, uvodnim konsultacijama kojim su prisustvovali:
images/Naplata2011web.jpg


OSNOVNA OBUKA

U cilju stvaranja uslova za osnovnu obuku u prostoriji koja je data na raspolaganje OmniData je postavila računarsku opremu i formirala posebnu lokalnu računarsku mrežu, nakon čega je otpočeta osnovna obuka za korišćenje sistema za evidenciju, obračun i naplatu utroška vode NAPLATA.

Polaznici osnovne obuke za sistem NAPLATA:

Slavoljub Simonović, fakturista
Danijela Stojanović, referent plana, analize i osiguranja
Suzana Stojković, referent u pravnoj službi
Gordana Terzić, referent naplate
Jovica Stojković, referent za reklamacije
Dejan Dimić, čitač vodomera
Srđan Mladenović, šef naplate
Jasmina Vitorović, inkasant
Ivona Popović, inkasant
Boris Stojković, inkasant


Instruktori koji su sprovodili obuku:

Milan Đorđević, OmniData
Dragoljub Rakić, OmniData
Nenad Purkić, OmniData


Deo osnovne obuke koji se odnosio na upoznavanje operatera sa softverom i korišćenom terminologijom u cilju njihovog osposobljavanja za samostalno korišćenje osnovnih funkcija softvera okončan je 18.5.2013., dok je 19.5.2013. obavljen i deo osnovne obuke koji se odnosi sa upoznavanje operatera sa organizacijom, kvanitetom i kvalitetom podataka preuzetih 18.5.2013. u bazu podataka sistema NAPLATA iz baze podataka postojećeg sistema.

Prezentaciji stanja preuzetih podataka prisustvovalu su:

Srđan Mladenović
Slavoljub Simonović
Gordana Terzić.
 
Konstatovano da su podaci tačno preneti sa postojećeg sistema u bazu podataka sistema NAPLATA.
 
 

IMPORT PODATAKA

OmniData je napravila poseban softver za masovni import podataka u bazu podataka sistema NAPLATA iz postojećih baza podataka.
Migracija podataka obavljena je 18.5.2013.
 


KATALOŠKI PODACI

Katalog kupaca

Šifarski sistem u katalogu kupaca je smešten u opseg od 100000 do 999999 i potpuno je preuzet iz postojeće baze podataka. Generisanje novih šifara izvedeno je sabiranjem poslednjih pet cifara stare šifre sa brojem 100000.
U polje “Sifra KNJ” je upisan KONTO u knjigovodstvu koji služi kao veza ka Finansijskom računovodstvu.
U polje “Stara šifra” je upisana šifra iz prethodnog sistema.
Broj zapisa u katalogu: 1358.
 
Katalog potrošača
Šifarski sistem u katalogu potrošača za potrošače iz kategorije pravnih lica je smešten u opsegu od 1000000 do 9999999.
Šifra je izvedena iz Šifre kupca dodavanjem Rednog broja potrošača iz starog sistema.
Šifarski sistem u katalogu potrošača za potrošače iz kategorije fizičkih lica je smešten u opsegu od 10000000 do 99999999.
Šifra je preuzeta iz postojećeg sistema.
Stare šifre su importovane kao pomoćni podatak u polje Stara šifra.
Broj zapisa u katalogu: 19663.
 


Katalog mernih mesta

Nije postojao u starom sistemu. Izvršeno je generisanje 19594 mernih mesta.
Oseg predviđenih šifara je u opsegu 1-32000.
Broj zapisa u katalogu: 19525.
 
Katalog brojila
Nije bilo raspoloživih podataka za import.
Jedini raspoloživ podatak o profilu vodomera je upisan u polje “Labela” na Mernom mestu, kao i u polje “Napomena”.

Katalozi ulica i naselja

Kao rezultat importa podataka formiran je neoptimalizovan katalog ulica u kome se trenutno nalazi 1711 ulica. (Šifarnik ulica nakon importa dat je u Excel tabeli u fajlu: Sifarnik ulica IMPORT.xls)
Kako su adresni podaci kupaca i potrošača koji im pripadaju u starom sistemu evidentirani kao slobodan unos, a ne na osnovu šifarskog sistema ulica, u cilju redukcije broja varijanti obavljeno je predprocesiranje podataka.
U prvoj fazi predprocesiranja automatski su grubo odvojeni nazivi ulica od kućnih brojeva, nakon čega je izvršeno grupisanje i smeštanje u odgovarajuća naselja.
Za svakog kupca, potrošača i merno mesto su određene adrese na osnovu raspoloživih podataka, međutim za jedan deo nije bilo moguće izdvajanje tačnog naziva ulice i naselja, što operateri treba da naknadno koriguju.
Šifarnici o naseljima i reonima su formirani na osnovu postojećih podataka.
 
Katalog tipova potrošača
Nije bilo raspoloživih podataka za import.

Katalog kategorija kupaca i potrošača

Formiran na osnovu postojećih podataka i sadrži sledeće kategorije:

Katalog usluga

Na osnovu raspoloživih podataka formiran je katalog usluga:


Katalog inkasanata

Na osnovu raspoloživih podataka formiran je katalog inkasanata:


Katalog reklamacija

Nije bilo raspoloživih podataka za import.


Katalog tekućih računa

Nije bilo raspoloživih podataka za import.

OSTALI PODACI

Povezivanje usluga

Za sve potrošače je izvršeno povezivanje sa uslugama na osnovu dostupnih podataka.


Kartica potrošnje

Za sve kategorije restauriana i importovana je potrošnja na osnovu fakturisanih količina u periodu 31.12.2011 - 30.04.2013.
Formirane su odgovarajuće kampanje očitavanja.
Na osnovu ovih podataka moguće dobiti prosečnu potrošnju, koju u svakom slučaju treba detaljno proveriti.


Cenovnik

U tabeli cenovnika formirane su pozicije za sve kategorije potrošača i usluge.


Kartica finansijskih promena

Za sve kategorije podaci koji se nalaze u finansijskoj operativi su smešteni na kartice i proverom slučajnih uzoraka, kao i karakterističnih slučajeva utvrđeno je da odgovaraju trenutnom stanju.

 

INSTALACIJA SISTEMA NAPLATA

Paralelno sa osnovnom obukom, obavljena je instalacija aplikativnog softvera sistema za evidenciju potrošnje, obračun i naplatu utroška vode na računarski sistem.
Sistem NAPLATA je instaliran na raspoloživi Windows 2008 server.
Podešen štampač za masovnu štampu HP LaserJet 600 M602 i uspešno odštampani test primeri.
U subotu 18.5.2013 u šalter sali, povezani su laserski štampač HP LaserJet 1018 i dva štampača HP LaserJet 1020, pušteni u rad i testirani.
Dva od tri štampača podešena su za štampu priznanica.
Za potrebe intervencija u slučaju otkaza internet konekcije na serveru je instaliran DialUp modem.
 

OSTALE KONSULTACIJE
 

Primer grafičke pripreme koji može da se koristi kao osnova grafičke pripreme predat odgovornim licima vodovoda.
Dana 18.5.2013. obavljene su konstultacije sa potencijalnim isporučiocem obrazaca za nove račune, Ivanom Rašićem, predstavnikom firme ŠTAMPARIJA PLUTOS koji doneo uzorke obrazaca računa i kome su predati uzorci sa odrštampanim teksta računa, radi podešavanja margina obrasca računa.

Tokom konsultacija obavljanih u periodu 13.5-18.5.2013 identifikovano je da postoje određene specifičnosti i prepreke u organizacionoj šemi i raspodeli poslova između službi, a koje se odnose na funkcije obračuna i naplate utroška vode, komercijale, finansijske operative i računovodstva.
U velikoj meri postojeći tok dokumentacije i organizacija poslova posledica nedovoljne funkcionalnosti postojeće informatičke podrške, što je za posledicu dovelo do preplitanja odgovornosti i ovlašćenja između nosioca poslova i službi.
Uvidom u činjenično stanje organizacije tokova i načina obrade podataka implementatori su došli do zaključka da je neophodno unapređivanje organizacije u cilju efikasnog korišćenja funkcionalnosti i potencijala nove softverske podrške.
 


 

PUŠTANJE U RAD
 

Dana 19.5.2013. pušten je sistem NAPLATA u operativni rad.
Nakon puštanja u rad u tehničkom smislu je osposobljena je blagajana.
Operateri su detaljnije i konkretno upućeni za rad sa sistemom NAPLATA za evidenciju uplata za vodu i počeli su da koriste novi sistem od ponedeljka 20.05.2013.
Na ostalim radnim mestima počelo je sređivanje kataloških podataka kako bi se što pre sredio adresni prostor za potrebe očitavanja brojila u kampanji za maj 2013. godine.
 
 
ZAHVALNICA
Zahvaljujemo timu JKP Vodovod Vranje na podršci i saradnji koju su nam u fazi implementacije pružili, kao i izuzetnoj gostoprimljivosti i atmosferi, i želimo uspeh u radu i nastojanjima da ostvare ciljeve koje su zacrtali.
 


To Top


Š 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.