PViK Izvor Foča, Republika Srpska
Implementacija sistema NAPLATA
za evidenciju potrošnje, obračun i naplatu utroška vode

17.6. - 21.6.2013


 

Aktivnosti na implementaciji poslovnog informacionog sistema PVIK IZVOR FOČA, otpočete su 17.6.2013, uvodnim konsultacijama kojim su prisustvovali:

naplata2013.jpg


OSNOVNA OBUKA
 

U cilju stvaranja uslova za osnovnu obuku u prostoriji koja je data na raspolaganje OmniData je postavila računarsku opremu i formirala posebnu lokalnu računarsku mrežu, nakon čega je otpočeta osnovna obuka za korišćenje sistema za evidenciju, obračun i naplatu utroška vode NAPLATA.

Polaznici osnovne obuke za sistem NAPLATA:

Milija Milanović
Biljana Vasiljević
Borka Matović
Vinka Kostović
Sanja Radović
Instruktor koji je sproveo obuku:


Deo osnovne obuke koji se odnosio na upoznavanje operatera sa softverom i korišćenom terminologijom u cilju njihovog osposobljavanja za samostalno korišćenje osnovnih funkcija softvera okončan je 19.6.2013., dok je 21.6.2013. obavljen i deo osnovne obuke koji se odnosi sa upoznavanje operatera sa organizacijom, kvanitetom i kvalitetom podataka preuzetih 21.6.2013. u bazu podataka sistema NAPLATA iz baze podataka postojećeg sistema.

Prezentaciji stanja preuzetih podataka prisustvovao su Borka Matović i Milija Milanović.
Konstatovano da su podaci tačno preneti sa postojećeg sistema u bazu podataka sistema NAPLATA.
 

IMPORT PODATAKA
 

OmniData je napravila poseban softver za masovni import podataka u bazu podataka sistema NAPLATA iz postojećih baza podataka.

Migracija podataka obavljena je 21.6.2013.


 

KATALOŠKI PODACI

Katalog kupaca

Šifarski sistem u katalogu kupaca je smešten u opseg od 10000 do 99999 i potpuno je preuzet iz postojeće baze podataka. Generisanje novih šifara izvedeno je sabiranjem poslednjih pet cifara stare šifre sa brojem 10000. U polje “Stara šifra” je upisana šifra iz prethodnog sistema.
Broj zapisa u katalogu 604.


Katalog potrošača

Šifarski sistem u katalogu potrošača za potrošače iz kategorije pravnih lica  je smešten u opsegu od 100000 do 999999. Šifra je izvedena iz Šifre kupca dodavanjem Rednog broja potrošača iz starog sistema.

Šifarski sistem u katalogu potrošača za potrošače iz kategorije fizičkih lica je smešten u opsegu od 1000000 do 9999999. Šifra je preuzeta iz postojećeg sistema uz dodavanje broja 1000000.

Stare šifre su importovane kao pomoćni podatak u polje Stara šifra.
Broj zapisa u katalogu 3557 Aktivnih od ukupno 6553 potrošača.

Katalog mernih mesta

Nije postojao u starom sistemu. Izvršeno je generisanje  mernih mesta.
Oseg predviđenih šifara je u opsegu 1-32000.
Broj zapisa u katalogu 6554.
 
KatalogMMFoca.jpg
Katalog brojila
Nije bilo raspoloživih podataka za import. Jedini raspoloživ podatak je profil vodomjera.

Katalozi ulica i naselja

Kao rezultat importa podataka formiran je neoptimalizovan katalog ulica u kome se trenutno nalazi 139 ulica. Kako su adresni podaci kupaca koji im pripadaju u starom sistemu evidentirani kao slobodan unos, a ne na osnovu šifarskog sistema ulica, u cilju redukcije broja varijanti obavljeno je predprocesiranje podataka.
U prvoj fazi predprocesiranja automatski su grubo odvojeni nazivi ulica od kućnih brojeva, nakon čega je izvršeno grupisanje i smeštanje u odgovarajuća naselja.

Za svakog kupca, potrošača i merno mesto su određene adrese na osnovu raspoloživih podataka, međutim za jedan deo nije bilo moguće izdvajanje tačnog naziva ulice i naselja, što operateri treba da naknadno koriguju.

Šifarnici o naseljima i reonima su formirani na osnovu postojećih podataka.

Katalog tipova potrošača

Nije bilo raspoloživih podataka za import.

Katalog kategorija kupaca i potrošača
 

Formiran na osnovu postojećih podataka:
DOMAĆINSTVO
PRAVNA LICA
 


Katalog usluga

Na osnovu raspoloživih podataka formiran je katalog usluga.
Voda
Kanalizacija
Voda paušal
Kanalizacija paušal
 


Katalog inkasanata

Na osnovu raspoloživih podataka formiran je katalog inkasanata.

Katalog reklamacija

Nije bilo raspoloživih podataka za import.


Katalog tekućih računa

Nije bilo raspoloživih podataka za import.

OSTALI PODACI

Povezivanje usluga

Za sve potrošače je izvršeno povezivanje sa uslugama na osnovu dostupnih podataka.


Kartica potrošnje

Za sve kategorije importovana je potrošnja na osnovu fakturisanih količina u periodu 01.01.2013 - 31.05.2013. Formirane su odgovarajuće kampanje očitavanja. Na osnovu ovih podataka nije moguće dobiti prosečnu potrošnju, koju u svakom slučaju treba detaljno proveriti i uneti.


Cenovnik

U tabeli cenovnika formirane su pozicije za sve kategorije potrošača i usluge.

Kartica finansijskih promena

Za sve kategorije podaci koji se nalaze u finansijskoj operativi su smešteni na kartice i proverom slučajnih uzoraka, kao i karakterističnih slučajeva je utvrđeno da odgovaraju trenutnom stanju.

Import podataka su obavili:

INSTALACIJA SISTEMA NAPLATA

Paralelno sa osnovnom obukom, obavljena je instalacija aplikativnog softvera sistema za evidenciju potrošnje, obračun i naplatu utroška vode na računarski sistem, koju je realizovao kao podrška pri instalaciji softverskih komponenti Stevan Berberović, OmniData.

NAPOMENA: Konstatovano je da u preduzeću ne postoji računarska osnova čije su karakteristike su dovoljne za instalaciju, ali nisu optimalne za eksploataciju sistema NAPLATA.

Na radnim stanica podešenu su prečice za pristup fajl serveru pod Windows XP na kome je instaliran sistem NAPLATA.

U četvrtak 20.6.2013 u blagajni, povezan je laserski štampač HP LaserJet P1102, pušten u rad i testiran.
Štampač je podešen za štampu priznanica.

Na računarskom sistemu nije uočen mrežni uređaj za privremeno odlaganje rezernih kopija podataka - bekap podataka, u cilju smanjivanja rizika od neželjenog gubitka podataka.
 


OSTALE KONSULTACIJE

Nije došlo do organizovanja konstultacije sa potencijalnim isporučiocem obrazaca za nove račune.
Rukovodstvu su predati primeri obrasca računa.
Primer grafičke pripreme koji može da se koristi kao osnova grafičke pripreme nalazi se na folderu ObrasciRacunaPrimeri.

Tokom konsultacija obavljanih u periodu 13.5.-18.5.2013 identifikovano je da postoje određene specifičnosti i prepreke u organizacionoj šemi i raspodeli poslova između službi, a koje se odnose na funkcije obračuna i naplate utroška vode, finansijske operative i računovodstva.

U velikoj meri tok dokumentacije i organizacija poslova posledica nedovoljne funkcionalnosti postojeće informatičke podrške, što je za posledicu dovelo do preplitanja odgovornosti i ovlašćenja između nosioca poslova i službi.
Uvidom u činjenično stanje organizacije tokova i načina obrade podataka implementatori su došli do zaključka da ukoliko bi se takvo stanje zadržalo značajno umanjuju šanse da se u prihvatljivom obimu iskoristi funkcionalnost i potencijal nove softverske podrške.
 

PUŠTANJE U RAD

Dana 21.6.2013. pušten je sistem NAPLATA u operativni rad.
Nakon puštanja u rad u tehničkom smislu je osposobljena je blagajana.

Operateri su detaljnije i konkretno upućeni za rad sa sistemom NAPLATA za evidenciju uplata za vodu i počeli su da koriste novi sistem od ponedeljka 21.06.2013.
Na ostalim radnim mestima počelo je sređivanje kataloških podataka kako bi se što pre sredio adresni prostor za potrebe očitavanja brojila u kampanji za jun 2013. godine.
Za potrebe intervencija u slučaju ne postojanja internet konekcije na serveru je instaliran DialUp modem.

Konstatovano da je 21.6.2013. uspešno završena implementacija sistema NAPLATA.


 

To Top


Š 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.