ORGANIZOVANJE I INTENZIVIRANJE
RAZMENE ZNANJA I GOTOVIH REŠENJA
 U CILJU POVEĆAVANJA EFIKASNOSTI NAPLATE

 

 

ORGANIZING AND INTENSIFYING
OF KNOWLEDGE EXCHANGE AND FINAL SOLUTIONS
IN ORDER TO IMPROVE PAYMENT COLLECTION EFFICACY

 

 

MILAN ĐORĐEVIĆ [1]

 

 

Rezime: Organizovanjem i intenziviranjem razmene praktčnih iskustava i rešenja između komunalnih preduzeća omogućava se podizanje nivoa znanja unutar pojedinačnih korisnčkih servisa. Podizanje nivoa znanja je osnovni preduslov za povećavanje kapaciteta i sposobnosti korisnčkog servisa za efikasnu naplatu komunalnih usluga, posebno u uslovima ekonomske krize i smanjene platežne sposobnosti potrošača.

Ključne reči: Obračun, fakturisanje, naplata, potrošnja vode, očitavanje vodomera

 

 

Abstract: Organizing and intensifying an exchange of practical experiences and solutions between particular communal enterprises, makes it possible to improve the level of knowledge within particular customer services. Improving knowledge level is a basic prerequisite for enhancing the capacity and the ability of a customer service for an efficient payment collection of communal services, especially considering the conditions of the current economic crisis and lowering of the customers’ payment abilities.

Key words: Accounting, billing, payment collection, water consumption, meter reading

 

 

1. UVOD

 

U praksi se pokazalo da efektivnost naplate komunalnih usluga prvenstveno zavisi od kvaliteta odnosa sa korisnicima usluga, a tek onda od ostalih faktora među kojima je i platežna sposobnost potrošača.

Po pravilu, veću efikasnost naplate postižu preduzeća koja imaju posebnu organizacionu celinu u funkciji korisnčkog servisa, koji raspolaže adekvatnim ljudskim potencijalom, procedurama, podacima i namenskim infomacionim sistemom.

Podrazumeva se da je neophodno korišćenje specijalizovanog informacionog sistema koji treba da bude projektovan prema potrebama savremenog korisnčkog servisa.[1] Milan Đorđeviđ, dipl.inž., OmniData, Serbia, Šabac, Mitropolita Mihaila Jovanoviđa 1,   www.omnidata.rs

 

7. ZAKLJUČAK

 

Postignuti rezultati u pogledu efektivnosti i efikasnosti naplate komunalnih usluga potvrđuju značaj razmene znanja u cilju standardizacije softverske podrške i poboljšavanja kvaliteta korisnčkog servisa.

 

 

Literatura

 

[1 ]  Sistem obračuna i naplate komunalnih usluga , Milan Đorđeviđ, dipl.ing., OmniData, Šabac, 2008.

[2 ]   Savetovanje OmniData 2009 , Bilten, OmniData, Mokra Gora, septembar 2009,

[3 ]  Sistem analiza i modeliranje podataka ,  mr Mile Pavliđ, Naučna knjiga, Beograd, 1990.

 

Kompletan tekst možete dobiti isključivo slanjem zahteva na nađu e-mail adresu.
To Top

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.