Savetovanje VODOVOD I KANALIZACIJA 11
Kladovo, 08. oktobar 2011.

KOMBINOVANJE METODA OČITAVANJA
U CILJU REDUKCIJE TROŠKOVA I POVEĆAVANJA TAČNOSTI
EVIDENCIJE POTROŠNJE

 

COMBINED METER READING METHODS FOR
THE PURPOSE OF COSTS REDUCTION
AND METER READING ACCURACY INCREASE

 

MILAN ĐORĐEVIĆ

Rezime: Analiza isplativosti na osnovu trenda kretanja cena opremanja mernih mesta, pokazuje da je totalna automatizacija očitavanja potrošnje primenom "daljinskog" AMR [1] sistema, problematična investicija, pogotovo ako se uzme u obzir i trend kretanja cena angažovanja radne snage na poslovima očitavanja. Međutim, planska i selektivna automatizacija evidencije potrošnje mernih mesta koja su grupisana, udaljena ili teško dostupna, a kojih u svakom vodovodu obično ima bar dvadesetak procenata, može da ima puno opravdanje. Primenom različitih metoda, od optimalizacije postupka očitavanja pomoću klasičnih "papirnih"  ili "elektronskih" čitačkih lista na mobilnim računarima, do organizovanja SMS servisa za samočitače, kao i kombinovanom primenom različitih AMR sistema "daljinskog" očitavanja, omogućava se skraćivanje perioda od nastanka do evidencije potrošnje, povećavanje pouzdanosti podataka i redukciju troškova na očitavanju potrošnje.

Ključne reči: AMR, automatsko daljinsko očitavanje, metodi očitavanja potrošnje, samoočitavanje

 

Abstract: The analysis of profitability according to the trend of measuring equipment price movement has shown that total automation of meter reading by the ‘telemetric’ AMR system is a problematic investment, especially if one takes into consideration the trend of price movement in the engagement of meter reading labour force. However, planned and selective automation of meter reading when meters are grouped, remote or inaccessible (which accounts for 20% in every water supply company), may be considered as truly justified.  Using various methods – optimising meter reading via traditional ‘paper’ and ‘electronic’ reading lists on mobile computers; SMS services for meter reading by consumers; combined implementation of various AMR systems of ‘telemetric’ reading – will make it possible to shorten the consumption/reading period, increase the data reliability and reduce meter reading costs.

Key words: AMR, Automatic Meter Reading, Meter Reading Methods, Meter Reading by Consumers

 


[1] Automatic Meter Reading

 

 

1. MERENJA U VODOVODNOM SISTEMU

2. SISTEM ZA MERENJE LEGALNE POTROŠNJE

3. IZBOR METODA OČITAVANJA I EVIDENCIJE LEGALNE POTROŠNJE

4. TROŠKOVI PRIMENE METODA OČITAVANJA I EVIDENCIJE LEGALNE POTROŠNJE


5. ZAKLJUČAK

Svrsishodnim kombinovanjem metoda manuelnog i automatskog očitavanja može se postići i smanjivanje ukupnih troškova i povećavanje kvaliteta i kvantiteta podataka o potrošnji.

U cilju obezbeđivanja isplativosti neophodno je da se obezbede podaci [2] na osnovu kojih se mogu proceniti i kvantifikovati očekivane prednosti svakog metoda očitavanja, kratkoročne i dugoročne uticaje na troškove, a zatim odrediti svrsishodnost i obim primene u sistemu za očitavanje potrošnje.


[2] Jedan od ključeva uspeha je da se već u pripremnoj fazi unapredi informacioni sistem vodovoda, tako da omogući:

·           automatizaciju korisničkog servisa za masovnu autentifikaciju potrošača i samostalnu prijavu potrošnje od strane potrošača, pre svega putem SMS-a i alternativno putem interneta, u cilju redukcije angažovanja na manuelnom očitavanju

·           aktivno upravljanje periodom očitavanja u cilju optimalizacije angažovanja oko manuelnog očitavanja u cilju povećavanja tačnosti i smanjivanja troškova

·           popis i evidentiranje u jedinstvenu bazu podataka za obračun vode svih relevantnih podatka o potrošačima svih kategorija, lokaciji i stanju vodomernog skloništa, tipu, načinu montaže i stanju vodomera, istorijatu i reklamacijama na obračun potrošnje...

·           mogućnosti za analizu i kvantifikaciju potreba u vezi sa daljinskim očitavanjem

·           preuzimanje podataka sa svih raspoloživih sistema za očitavanje legalne potrošnje


Kompletan tekst možete dobiti isključivo slanjem zahteva na našu e-mail adresu.

 

 Pogledajte slike sa savetovanja:

 
To Top

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.