Savetovanje VODOVOD I KANALIZACIJA 14
Kladovo, 07. oktobar 2014.


UTVRĐIVANJE I OBRAČUN RASTURA VODE
U STAMBENIM ZGRADAMA

CALCULATION AND BILLING WATER LOSS
IN RESIDENTIAL BUILDINGS


 

MILAN ĐORĐEVIĆ

Rezime: Pomoćni vodomeri na kućnoj instalaciji namenjeni su za merenje sekundarne legalne potrošnje, a mogu biti postavljeni iza glavnih vodomera instaliranih na priključcima na vodovodnu mrežu. Mogu biti instalirani od strane vodovoda ili potrošača, a namenjeni su za merenje individualne potrošnje vode u objektima ili njihovim delovima, za potrebe praćenja utroška vode ili fakturisanja. Obzirom na lokaciju ovih vodomera, pristup može biti otežan, što bitno utiče na mogućnosti očitavanja, tačnost obračuna, inspekcije i održavanja mernog mesta i vodomera. U principu, vodovodi ne bi trebali da priznaju pomoćne vodomere, ali u kontekstu promovisanja štednje vode i smanjivanja nenamenske potrošnje i gubitaka na štetu potrošača, često su na to primorani. Ovaj rad se bavi problemom utvrđivanja i obračuna rastura vode - razlike potrošnje između potrošnje registrovane glavnim vodomerima za zgradu i pomoćnim vodomerima na kućnoj instalaciji u varijantama koje se mogu javiti u praksi, uključujući i zgrade koje nisu kompletno opremljene pomoćnim vodomerima.

Ključne reči: administrativni gubici vode, očitavanje vodomera, obračun potrošnje vode,   stambene zgrade

 

Abstract: Submeters are intended to measure secondary legal consumption in location of the end user and they may be installed behind the main water meters on residential buildings water network. Those submeters can be installed by waterworks or consumers, and they are intended to measure individual water consumption in buildings, or the part of buildings, for the purpose of monitoring water consumption and billing. Due to the location of the gauge, the approach can be difficult, which greatly affects the possibilities of reading, accuracy of calculation, inspection and maintenance of measuring and gauge. In general, the waterwork should not recognize submeters, but in the context of promoting water saving and reduction of unrestricted consumption and losses at the expense of consumers, often are forced. This paper addresses the problem of defining and calculating the water loss - the difference between consumption expenditure registered main water meters for the building and submeters on residential installation of variations that can occur in practice, including buildings that are fully equipped with submeters.

Key words: Administrative water losses, Meter Reading, Billing of Water Consumption, Residential Buildings

 
5. ZAKLJUČAK

Administrativni gubici vode koji se odnose na rastur potrošnje u stambenim zgradama u kojim se individualna potrošnja utvrđuje pomoćnim sekundarnim vodomerima instaliranim na kućnoj instalaciji iza glavnog primarnog vodomera, evidentno nisu zanemarljivi i da je relativno lako izvesti obračun i fakturisanje rastura potrošnje krajnjim potrošačima.
Međutim, u praksi, iz više razloga, može se očekivati povećavanje broja reklamacija na obračun potrošnje.
Povećavanje broja reklamacija sa jedne strane direktno utiče na povećavanje troškova koji se odnose na servisiranje reklamacija, a sa druge strane negativno indirektno utiče na uspešnost naplate, tako da čak i u situaciji kada za to postoji adekvatan pravni osnov, organizacioni i tehnički uslovi, pre otpočinjanja prakse fakturisanja administrativnih gubitaka krajnjim potrošačima, mora se ozbiljno razmotriti da li se to uopšte i u kojoj situaciji isplati raditi.


Kompletan tekst možete dobiti isključivo slanjem zahteva na našu e-mail adresu.
To Top

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.