Uvodjenje u rad i osnovna obuka u JKSP TOPOLA
od 14.06.2004 do 16.06.2004
Polaznici obuke: Zorica Ivanović, Jelena Ivanović, Tanja Damnjanović, Mirjana Marković, Zoran Nekić i Dejan Dunjić.

Obuka je trajala 3 radna dana, a izvedena je  u skladu sa predviđenim planom i temama sadržanim u korisničkom uputstvu.

Za potrebe obuke obezbeđena su tri PC računara.
Polaznici obuke su pokazali veliko interesovanje i uložili znatan napor u savladavanje metoda ugrađenih u softver.

Utisak je da su polaznici obuke dobro shvatili mogućnosti softvera i da će u budućem periodu moći da ih iskoriste, naravno nakon perioda adaptacije od mesec-dva i značajne dorade i dopune postojećih podataka.
 
 


 

U toku obuke, u okviru vežbi, rađeno je na doterivanju kataloških podataka.
Takođe, izvršena je registracija usluga i  kategorija potrošača u skladu sa tim ažuriran je cenovnik usluga.
 
 

 
Na dan 15.6.2004, izvršeno je preuzimanje podataka sa starog sistema.
Raniji isporučilac usluge održavanja sistema za obračun komunalnih usluga, iz opravdanih razloga, nije mogao da asistira pri preuzimanju podataka.

Nakon provere, uočeno je da se u  finansijskim promenama ne sadrže uplate i ispravke evidentirane u periodu od poslednjeg obračuna usluga za građane.
Uz pomoć Tanje Damnjanović, referenta obračuna, lociran je fajl na starom sistemu u kome se nalaze ove evidentirane ali neproknjižene uplate, a zatim je softver za import podataka dograđen procedurom koja je obavila import ovih podataka u tabelu finansijskih promena.

Konstatovano je da kvalitet i obim izvornih podataka nije zadovoljavajući.

Nakon obavljenog importa podataka u sistem NAPLATA, izvršeno je poređenje sa izvornim podacima, i izvršena je verifikacija prenosa podataka.
U narednom periodu JKSP TOPOLA treba da izvrši ostale korekcije podataka i usaglašavanje sa stvarnim stanjem na terenu radi stvaranja uslova za pokretanje naprednih funkcija softvera (OPTIMUS, selektivno očitavanje potrošnje). Nameće se pitanje popisa potrošača, mernih mesta, i označavanje mernih mesta, plastificiranim identifikacionim karticama, a u skladu sa katalogom mernih mesta u bazi podataka.

Podatke je potrebno značajno doraditi i dopuniti:


Ukoliko se ovako postupi relativno brzo se može obaviti puštanje u rad svih naprednih funkcija softvera, sistema za praćenje zaostalog duga, kao i puštanje u rad softvera za očitavanje potrošnje namenjenog za rad na prenosnim računarima tipa PSION Workabout .

Za potrebe pristupa sa udaljene lokacije instaliran je neophodni softvera, a operateri su obučeni za otvaranje konekcije tj. aktiviranja host-a.

JKSP TOPOLA predati fajlovi koji sadrže grafičku pripremu tipskog obrasca fakture.

Na jedan računar je instaliran softver za automatsko arhiviranje - AUTOARCHIVES, izvršena je obuka operatera za njegovo pokretanje i korišćenje. Ovaj softver je zajedno sa uputstvom, predat na upotrebu.

U početnoj fazi se može očekivati povećanje broja reklamacija od strane potrošača, većim delom kao očekivane reakcije na izmenu izlazne fakture, a delom zbog eventualnih nepreciznosti u kataloškim podacima i sl.

Nakon obuke računari su raspoređeni na radna mesta.

JKSP TOPOLA ulazi u period normalne eksploatacije sistema i stvaranja preduslova za punu primenu i postizanje željenih efekata.
 
 
 

Obuka za rad sa sistemom za evidenciju potrošnje AQUAMER
 

Obuka administratora baze i tima čitača za korišćenje programa za evidenciju potrošnje AQUAMER.
 
Za potrebe očitavanja na terenu nabavljena su tri hendheld računara tipa PSION Workabout MX  (memorija: 2MB, portovi: RS232, TTL).
Na računare je instaliran program za evidenciju potrošnje vode na terenu AQUAMER.
Povezivanje PSION-a sa PC računarom obavlja se direktnim povezivanjem preko običnog RS232 kabla.

Poslove oko administriranja i upravljanja procesom očitavanja potrošnje će Tanja Damnjanović, saradnik za obračun komunalnih usluga.

Obuka je izvedena u planiranom obimu i u skladu sa korisničkim uputstvom.
Obuka je trajala 1 radni dan.

Obuci i konsultacijama su prisustvovali:

Tanja Damnjanović, saradnik za obračun komunalnih usluga
Goran Ivić, čitač vodomera
Miodrag Spasić, čitač vodomera
Srđan Mitić, čitač vodomera
Ljupče Rangelov, čitač vodomera


Nakon uvodnog razgovora i identifikovanja tema od interesa, prešlo se konkretne konsultacije i rad.
Operateri su upućeni i  na objašnjenja koja se inače nalaze u korisničkom uputstvu.
Tanja Damnjanović je obučena i za pripremu i manipulaciju čitačkim listama za PSION računare i transfer podataka sa PC računara na PSION računare i obratno.
 
 
 

Pogledajte: Klub korisnika
 
 


To Top

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.