Uvodjenje u rad i osnovna obuka u KJP ĐUNIS - UB
od 13.08.2004 do 15.08.2004
Aktivnosti na uvođenju u rad sistema za očitavanje potrošnje vode i objedinjeni obračun komunalnih usluga NAPLATA su započete 13.08.2004 godine.
KJP ĐUNIS je za potrebe obuke obezbedio kvalitetne brand name PC računare (Comtrade CT serija).
Računari su bili privremeno smešteni u adekvatnu prostoriju za obuku.

Nakon instalacije otpočeto je osnovnom obukom sledećih operatera:

Marijana Spasić
Dojčilo Prodanović
Jovica Jovanović
Snežana Velimirović
Svetlana Purešević
Duško Radović.
U prijatnoj atmosferi, obuka je trajala 3 radna dana, a izvedena je u skladu sa predviđenim planom i temama sadržanim u korisničkom uputstvu.
Polaznici su veoma aktivno učestvovali.

Na dan 14.8.2004, izvršeno je preuzimanje podataka sa starog sistema.
Izvršena je provera i otklonjen je problem u vezi sa dupliranim šiframa i finansijskim karticama.
Nakon toga je izvršeno poređenje sa izvornim podacima, i izvršena verifikacija prenosa podataka.
 


Marijana Spasić, Jovica Jovanović, Snežana Velimirović
Vežba: Složena pretraživanja po kataloškim podacima

 
U okviru vežbi, doterivani su kataloški podaci.
Kataloške podatke o potrošačima je potrebno doraditi i dopuniti. Potrebno je uneti kućne brojeve za sve potrošače i merna mesta, izvršiti reonizaciju i raspoređivanje ulica u reone i određivanje redosleda ulica unutar reona.
Preporučeno je se da se svakako izvrši popis potrošača, mernih mesta, i označavanje mernih mesta, plastificiranim identifikacionim karticama, a u skladu sa katalogom mernih mesta u bazi podataka.

Takođe, izvršena je registracija usluga i  kategorija potrošača.
U skladu sa tim ažuriran je cenovnik usluga.


Dojčilo Prodanović,  Marijana Spasić, Jovica Jovanović
Rad na podešavanju cenovnika
 

Konstatovano je da kvalitet i obim izvornih podataka o potrošnji  zadovoljavajući, i da ovi podaci mogu poslužiti kao osnova za pokretanje pokretanje naprednih funkcija softvera (OPTIMUS, selektivno očitavanje potrošnje).

Za potrebe održavanja softvera putem telefonske linije, instaliran je softver za pristup sa udaljene lokacije.
Operateri su obučeni za otvaranje konekcije tj. aktiviranja host-a.

KJP ĐUNIS je odabrao univerzalni obrazac fakture (vidi primer) a koji će, uz dodavanje određenih grafičkih elemenata, upotrebiti za izradu svojih obrazaca, s tim da neće menjati geometriju obrasca i raspored slobodnih površina.

Na računare je instaliran softver za automatsko arhiviranje podataka pod nazivom AUTOARCHIVES, izvršena je obuka operatera za njegovo pokretanje i korišćenje. Ovaj softver je zajedno sa uputstvom, pušten u rad i predat na upotrebu.
Predata dokumentacija za povezivanje sa softvera NAPLATA sa softerom za finansijsko knjigovodstvo.

KJP ĐUNIS ima dobru polaznu poziciju i odlične izglede da uz određene organizacione promene, relativno brzo postigne efekte slično kao JKP RADNIK Sivac.
 

Pogledajte: Klub korisnika
 


To Top

© 2004 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.