Uvodjenje u rad i osnovna obuka u JP VODOVOD - Herceg Novi
od 10.09.2004 do 14.09.2004
 


 

Aktivnosti oko uvođenja u rad SOFTVERA sistema za obračun komunalnih usluga NAPLATA su započete 10.09.2004 godine.

Nakon, prilagođavanja prostora za potrebe obuke, i konfigurisanja prva tri računara (računare je konfigurisao g. Ognjen Kisin, Radijus - Herceg Novi), otpočeto je osnovnom obukom operatera za korišćenje softvera:

1. Ivana Us
2. Trifun Dedajić
3. Dragana Mandić
4. Ljubica Jančić
5. Ivana Vukućević
6. Biljana Radanović
Obuci je prisustvovao g. Tomo Marić, šef naplate.
 


 

Osnovna obuka je izvršena u skladu sa Ugovorom. Osnovna obuka se smatra okončanom 14.9.2004.
Naravno, ostaje potreba za daljom permanentnom obukom operatera i stručnom pomoći i konsultacijama, i ta obuka treba da se organizuje po potrebi...

Operateri su pokazali interesovanje i uložili znatan napor u savladavanje materije, međutim zbog velike koncepcijske razlike novog i starog softvera, period adaptacije će iznositi bar 3 meseca. Za ovo vreme treba izbeći povećavanje obima poslova i opterećenja operatera. Dosadašnja podela poslova po kategorijama potrošača, odnosno reonima je nakon objedinjavanja svih potrošača u jednu bazu bespredmetna. Organizacija, dakle mora biti izmenjena i podređena procesima kao što su: praćenje potrošnje, evidencija mernih mesta i vodomera, evidencija potrošača, obračun, fakturisanje, štampanje faktura, prijem i obrada reklamacija, knjiženje uplata i ispravki itd.

Utisak je da su polaznici obuke uglavnom shvatili mogućnosti softvera i da će u vremenom moći da ih iskoriste, naravno nakon i nakon značajne dorade i dopune postojećih podataka. Međutim, neophodno je za operatere obaviti i opštu informatičku obuku.

U toku obuke, u okviru vežbi, rađeno je na doterivanju kataloških podataka.
Takođe, izvršena je registracija usluga i  kategorija potrošača u skladu sa tim ažuriran je cenovnik usluga.

Na dan 12.09.2004, izvršeno je preuzimanje podataka sa starog sistema.
Veoma težak problem predstavljalo je to da su se podaci nalazili u 5 potpuno nezavisnih celina.
Međutim, podaci su sa velikim uspehom preneti u jedinstvenu bazu podataka, uz minimum konflikata usled spajanja podataka.
Konstatovano je da u objedinjenoj bazi ima ukupno 19.100 obveznika računa - potrošača, čija se potrošnja registruje preko 13.400 vodomera.

Nakon obavljenog importa podataka u sistem NAPLATA, operateri su izvršili poređenje sa izvornim podacima i verifikaciju prenosa podataka.

U narednom periodu treba da izvrši ostale korekcije podataka i usaglašavanje sa stvarnim stanjem na terenu radi stvaranja uslova za pokretanje naprednih funkcija softvera (OPTIMUS, selektivno očitavanje potrošnje).
Preporučuje se da se izvrši popis potrošača, vodomera, mernih mesta, kao i označavanje mernih mesta, plastificiranim identifikacionim karticama, a u skladu sa katalogom mernih mesta u bazi podataka.

Podatke je potrebno značajno doraditi i dopuniti:

  • Potrebno je uneti kućne brojeve za sve potrošače i merna mesta.
  • Nepohodno je izvršiti reonizaciju i raspoređivanje ulica u reone i određivanje redosleda ulica unutar reona.


Takođe, je veoma značajno za sada da se održi dinamika očitavanja potrošnje vode.
Evidenciju reklamacija treba uredno voditi i unositi u bazu podataka.

Ukoliko se ovako postupi relativno brzo se može obaviti puštanje u rad svih naprednih funkcija SOFTVERA, sistema za praćenje zaostalog duga, kao i puštanje u rad prenosivih računara očitavanje potrošnje pomoću programa AQUAMER.

Za potrebe pristupa sa udaljene lokacije, operateri su obučeni za otvaranje konekcije tj. aktiviranja host-a.

Na dva računara je instaliran softver za automatsko arhiviranje pod nazivom AUTOARCHIVES, izvršena je obuka operatera za njegovo pokretanje i korišćenje. Ovaj softver, zajedno sa uputstvom, predat je na upotrebu.

Aktivnosti oko uvođenja u rad, obuke i konsultacija završene su 14.09.2004.
 


Stevo Vasiljević, budući administrator baze podataka

U Šapcu, je obavljena zasebna obuka budućeg administratora baze podataka, u trajanju od 3 radna dana.
 
 

Pogledajte: Klub korisnika


To Top

© 2004 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.