English

Opšte karakteristike sistema NAPLATA

English
Optimizacija očitavanja potrošnje  OPTIMUS MR

OPTIMUS MR je sistem za upravljanje i optimizaciju očitavanja potrošnje: generisanje, unos i obrada čitačkih lista. Mogućnost rada sa klasičnim čitačkim listama,  jedinstvenom optimizovanom čitačkom listom, selektivno očitavanje. Praćenje stanja mernih mesta i razloga neočitavanja, na svakom mernom mestu. Vezivanje očitavanja za konkretnog čitača.
Pamćenje istorijata potrošnje na svim mernim mestima u proizvoljno dugom vremenskom periodu. Pamćenje istorijata ugradnje merila, pregled izmena brojila na svakom mernom mestu.
Sistem za prilagođavanje frekvencije očitavanja očekivanoj potrošnji na svakom mernom mestu, i detekciju anomalija u registrovanju potrošnje.

OPTIMUS PDA je softver za očitavanje potrošnje pomoću ručnih računara tipa Psion   ili  PDA - PocketPC .
Softver za transfer podataka sa PC računara na ručni računar bez dodatne opreme.

Generisanje čitačkih lista. Manipulacija čitačkim listama: spajanje, izdvajanje i slično.

Unos podataka o potrošnji preko računara za očitavanje na terenu. Standarni tabelarni unos klasičnih čitačkih lista.
Kontrolni mehanizam pri unosu podataka o potrošnji. Ukoliko se operater ili čitač opredeli da ažurira stavku u nalogu čitačke liste, da bi podaci bili uneti, oni moraju biti saglasni unapred definisanim kriterijumima. Ukoliko uneti podaci ne ispunavaju potrebne kriterijume, kontrolni mehanizam ne dozvoljava upis, međutim, ukoliko postoji nekakva sumnja u vezi podatka o količini utrošene vode operateru se daje obaveštenje o tome, a upis se dozvoljava, ali se označava kao sumnjiv.

Provera unetih čitačkih lista po više osnova.
Poseban nalog za ispravku čitačkih lista.

Praćenje trenda unosa podataka i potrošnje generalno i po reonima. Praćenje dnevnog učinka čitača. Štampanje kontrolnih lista i posebnih naloga za očitavanje.

Obračun potrošnje i usluga 

Obračun potrošnje po osnovu očitavanja ili nekom drugom osnovu. Obračun ostalih usluga po raznim osnovama.

Memorisanje svih elemenata obračuna, za svaku obračunatu stavku posebno. Mogućnost izvođenja obračuna za više kategorija potrošača po jednoj čitačkoj listi. Mogućnost parcijalnog obračuna po reonima. Mogućnost jedinstvenog obračuna zajedno za sve kategorije.

Automatski obračun potrošnje registrovane na primarnim i sekundarnim brojilima, izračunavanje neto potrošnje bez obzira na složenost veza brojila. Zaduživanje potrošnje, potrošačima na primarnim mernim mestima se vrši na osnovu bruto potrošnje na tom mernom mestu, a zatim se vrši storniranje na osnovu sume potrošnje na sekundarnim mernim mestima.

Automatski obračun potrošnje potrošačima koji koriste zajedničko brojilo . Izračunavanje udela u potrošnji na osnovu proporcije, uključujući i slučajeve kada se pravna lica nalaze u zgradama u kojima se potrošnja registruje zajedničkim brojilima. Obračun količine se vrši na osnovu proporcije, a obračun usluge se obavlja na osnovu cene koja važi za kategoriju kojoj potrošač pripada.

Obračun usluga se može izvesti za svaku kategoriju ili grupaciju potrošača posebno, ili za bilo koju kombinaciju kategorija i grupacija, uključujući i obračun za sve kategorije i grupacije.

Poseban cenovnik za svaku kategoriju potrošača.

Mogućnost definisanja posebnog tarifnog sistema sa više tarifnih zona za svaku uslugu i kategoriju potrošača.

Mogućnost obračuna poreza na promet.
 

Obračun kamate 

Automatski obračun kamate za proizvoljan period.
Metode:
    - komfornih koeficijenata
    - prost kamatni račun

Priručni kalkulator za obračun kamate na proizvoljni period.

Štampanje kamatnih listova.

Automatska korekcija obračunate kamate, kod retroaktivnih ispravki finansijskog zaduženja.

Mogućnost isključivanja određenih potrošača iz obračuna kamate.

Knjiženje kamate pri obračunu usluga.
 

Fakturisanje   

Mogućnost štampanja faktura na klasičnom obrascu fakture ili na univerzalnom obrascu fakture ili na modernom obrascu 8,5x12 inča (jedinstven za sve kategorije potrošača), trodelan obrazac, koji sadrži: izveštaj o uručenju, račun, izveštaj o uplati.

Štampanje vodećeg, matičnog, zbirnog računa, u slučaju kada kupcu pripada više od jednog potrošača, kao vodeći se štampa zbirni račun, a kao prilozi se štampaju pojedinačni računi za svakog potrošača. Broj priloga nije ograničen. Zbirni račun i prilozi su posebno numerisani i na svakom je naznačen ukupni broj priloga.

Obrada greške zaokruživanja i automatsko knjiženje u fazi fakturisanja. Servisiranje greške zaokruživanja u skladu sa Zakonom, zaokruživanje na 50 para odnosno 1 dinar.
Štampanje PIB-ova i ostalih podataka: datum poslednje uplate, iznos poslednje uplate, ukupno zaduženje potrošača, poruke, opomene, dug po tužbi, kontakt telefoni...

Generisanje posebnih fakturnih fajlova u tekstualnom formatu, radi arhiviranja i trajnog čuvanja. Ovi fajlovi treba da su nezavisni u odnosu na softver.

Računi se sortiraju na osnovu: reona, redosleda ulice u reonu, kućnog broja, ulaza, broja stana, naziva potrošača...
Mogućnost paralelne štampe na više matričnih štampača.

 

Knjiženje finansijskih promena 

Formiranje naloga za knjiženje.
Nalozi za knjiženje se mogu unostiti ručno ili automatski pomoću programa eUPLATE .
Deponovanje privremenih naloga za knjiženje (nedovršeni nalozi).

Kontrolne sume za kontrolu unosa naloga.

Ugrađena mogućnost pretraživanja, kod nejasne šifre, mogućnost knjiženja direktno preko naziva potrošača.
Manipulacija neraspoređenim stavkama.
Mogućnost automatskog zatvaranja salda spornih potraživanja.
Signalizacija pri knjiženju uplate veće od ukupnog duga.

Automatsko, ručno ili kombinovano zatvaranje stavki. Generisanje izvoda otvorenih stavki IOS za sve kategorije potrošača.

Pregled neproknjiženih naloga.

Programi za finansijsko knjigovodstvo mogu vršiti preuzimanje knjigovodstvenih promena posredstvom posebnih namenskih tabela.

Rad čitačke-inkasantske službe 

Inkasanti se posebno katalogiziraju i vrši se njihova kategorizacija na čitače, inkasantne i čitače-inkasante.
Praćenje broja zaduženih, raznetih odnosno naplaćenih računa se evidentira, a na osnovu evidencije, se vrši praćenje učinka ili automatski vrši obračun eventualne provizije. Isplate provizije se takođe evidentiraju, tako da se u svakom trenutku može dobiti presek stanja u odnosu na bilo kog inkasanta.
Vezivanje očitavanja za šifru čitača.
Evidencija i praćenje reklamacija 

Evidencija i klasifikacija po vrsti reklamacija, sa mogućnošću povezivanja na konkretno merno mesto, potrošača i obračun.
Praćenje reklamacija po statusu (nerešeno, prihvaćeno, odbijeno).

Pregled reklamacija po vrstama (na obračun, dostavljanje računa, registrovanu potrošnju, prekomernu potrošnja, akontaciji, neljubazno osoblje...).

Pregled reklamacija na konkretnom mernom mestu, na kartici potrošača...
Evidencija reklamacija je povezana sa sistemom za optimizaciju očitavanja potrošnje.

 
 

Zaostala dugovanja i utuživanje 

Automatsko formiranje predloga naloga za utuženje na osnovu zadatih kriterijuma, a koji sadrži listu potrošača, kandidata za utuživanje.

Generisanje posebnih naloga za proveru generalija potrošača na terenu, opomena pred isključenje, naloga za isključenje i slično. Ovi dokumenti se generišu na osnovu obrazaca koji se prave pomoću Microsoft Word-a.
Lista potrošača se pomoću dodatnih obeležja se može redukovati.

Po dobijanju konačne liste, tužbe se mogu automatski proknjižiti, čime se iznos, za koji se utužuje potrošač, automatski skida sa redovne kartice i zajedno sa sudskim troškovima knjiži na spornu karticu, a zatim se odštampaju dokumenta koja se predaju sudu.

Obračun sudskih troškova.

Mogućnost kreiranja sopstvenih obrazaca tužbi, opomena, naloga za isključenje...

Štampanje specifikacija i tužbi, finansijskih kartica.

Prikaz iznosa utuženja na računu.
 

Višekorisnički rad, prava operatera... Program, u osnovnoj konfiguraciji, može da koristi do 20 jednovremenih korisnika.
Prava korisnika određuje lice koje dobije ovlašćenja administratora baze podataka čime se postiže odgovarajući stepen zaštite/sigurnosti.
Administratora može biti jedan ili više.

Kontrola pristupa obezbeduje:

· Identifikaciju: dodeljivanje šifre svakom korisniku (User ID)
· Proveru autentičnosti: dodeljivanje lozinke svakom korisniku.
· Nivoa prava korisnika na svakom obrascu posebno


Na osnovu liste događaja može da se utvrdi koji korisnik pristupa bazi podataka i sa kojom svrhom, opis vrste transakcija; uobičajeno se podrazumeva: pristup, unos podataka, ispravke podataka, pozivanje radnog ekrana, obrada, mogućnost da se utvrdi koji korisnik i sa kog računara vrši transakciju.

 
 
 

Upravljanje kataloškim podacima

Svi potrošači i brojila u okviru jedne baze.
Katalozi potrošača, mernih mesta, brojila, ulica, naselja, reona, priključaka, hidrauličkih čvorova, čitača i inkasanata...

Štampanje evidencionih i popisnih listova (opremljenih bar kodom). Štampanje labela mernih mesta (opremljenih bar kodom). Za potrebe popisa potrošača i brojila mogućnost brzog pretraživanja-filtriranja koje se može aktivirati pomoću tastature ili bar kod čitača.

Proizvoljan broj kategorija potrošača.
Pamćenje istorijata kretanja broja članova u kućnim savetima (štampanje posebnih izveštaja).

Pretraživanje po kataloškim podacima po jednom ili više ključeva istovremeno.
Pretraživanje po delimično poznatom ključu uz korišćenje džoker znakova.

 

Povezivanje sa drugim sistemima 

Organizacija baze podataka je potpuno standardna, tako da bilo koji program može preko ODBC drajvera ili SQL-a koristiti ove podatke.

Katalogizirani priključci i hidraulički čvorovi se povezuju sa mernim mestima. Ovi podaci se mogu koristiti u programima za analizu mreže (WESNET, AQUANET, WATERCAD i slično).

Povezivanje sa programima za finanijsko knjigovodstvo se može izvesti preko posebnih tabela koje su predviđene za ovu namenu. U ove tabele se automatski upisuju sve proknjižene finansijske promene.
 
 
 

Govorni automat 

Automatski telefonski korisnički centar   preko koga korisnici usluga mogu da  putem telefona dobiju informacije o stanju zaduženja, iznosu i datumu poslednje uplate,  poslednjem obračunu, podatke o brojilima, očitavanju potrošnje...
Govorni automat povezan preko veznika na bazu podataka obračuna. Unapred snimljene i prilagođene zvučne sekvence.
Radi na uobičajenom PC računaru, opremljenim voice modemom priključenim na direktnu telefonsku liniju. Računarska mreža 100Mbps. Operativni sistem Windows.
Opšte karakteristikeRad na uobičajenoj PC računarskoj opremi (P4). Operativni sistem Windows. Računarska mreža 100Mbps.
Evidencija potrošnje pomoću prenosivih računara tipa PSION Workabout sa operativnim sistemom EPOC ili tipa PDA - PocketPC sa operativim sistemom Windows Mobile.
Format baze standardni Microsoft Access, relaciona baza.
Pokretanje aplikacije pomoću uobičajenog Microsoft Office-a.

Usaglašeni i jednoobrazni struktuirani interni standardi (definicije, termini, simboli, oznake, skraćenice, način označavanja, izgled ekrana: zaglavlje, sistem menia, standardni meni, obrasci za unos podataka i listanje podataka...)
Organizacija korisničkog menija po grupama poslova i funkcionalnim celinama. Prečice za kretanje kroz menije, skokove na obrasce i izveštaje. Dugmad za pokretanje obrade i posebnih akcija.

Komforan korisnički interfejs.

Mogućnost praćenja izvršavanja funkcija programa, informacije u preglednoj formi, poruke iz programa se razlikuju po vrsti: pitanja iz programa, upozorenja, poruke grešaka, poruke zahvalnosti.

Pre izvršavanja funkcija koje imaju ozbiljne posledice (npr. trajno brisanje) jasna upozorenja o posledicama i po pravilu zahtev za višestruku potvrdu pre izvršavanja komande.

Standardizovan unos podataka kroz obrasce i tabele, provera integriteta i konzistentnosti podataka:

- kontrola tačnosti i kompletnosti ulaznih podataka
- kontrola pristupa podacima (sprečavanje slučajnog ili namernog neautorizovanog pristupa)
- integritet podataka (sprešavanje neovlašćene promene, slučajnog ili namernog uništenja podataka)


Obrasci jasni i pregledni: alfanumericka polja su levo poravnata, numericka polja su desno poravnata, u tabelama decimalna tacka ili zarez su podešeni u istoj vertikalnoj liniji, granice polja jasno prepoznatljive, polja čije je korišćenje u toku istaknuta, identifikovane ulazne greške odmah se prikazuju na ekranu, promene sadržaja ekrana praćene vizuelnim ili zvučnim signalom.

Jasan koncept, princip, struktura, način rada i primena.
Rezultati rada programa dati na razumljiv način npr. izbor opcije sa ekrana, grafički prikaz, detalji za slučaj nastanka greške, objašnjenja pojedinih funkcija, pitanja, poruke i sl.

Korisnička dokumentacija sadrži strukturu poslovnih funkcija aplikacije za koju je softver napravljen, uputstvo za korišćenje: menija, prozora, funkcionalnih tastera, i opis opštih poruka, poruka grešaka.
Opisi, nazivi, termini, definicije, koji se navode u opštoj ili posebnoj dokumentaciji, uključujući programe i podatke, terminološki usaglašeni.

 To Top

© 2003 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.