SAVETOVANJE VODOVOD I KANALIZACIJA '01
Novi Sad, oktobar 2001
Deo autorskog rada

AUTOMATIZACIJA OČITAVANJA I FAKTURISANJA UTROŠKA VODE

WATER CONSUME MEASURING AND BILLING AUTOMATION

MILAN ĐORĐEVIĆ


REŠENJE PROBLEMA SEKUNDARNIH MERNIH MESTA I OBRAČUNA UDELA U POTROŠNJI

Vodovodna preduzeća se sreću sa problemom obračuna i fakturisanja zajedničke i sekundarne potrošnje.
Zahvaljući masovnoj pojavi adaptacije stambenog prostora u poslovni prostor, javlja se problem obračuna potrošnje vode za pravna lica koja koriste vodomer zajednički sa građanima.
Obično, na osnovu posebnog dogovora pravnog lica sa građanima - kućnim savetom određuje se broj članova kojim pravno lice učestvuje u kućnom savetu. Na osnovu ovog podatka i na osnovu ukupnog broja članova u kućnom savetu određuje se udeo pravnog lica u potrošnji.
Naime, na istom priključku vodovodne mreže mogu se naći razne kombinacije serijskog povezivanja vodomera, pri čemu na pojednim vodomerima može biti i više od jednog potrošača.

Slika 1. Šematski prikaz jedne od karakterističnih serijskih veza mernih mesta
Daljem usložnjavanju ovog problema doprinosi to što vodomeri mogu pripadati različitim kategorijama potrošača pa se perioda očitavanja ovih vodomera može razlikovati.
Na primer:  Merno mesto 5831 pripada nekom pravnom licu, 6735 pripada kućnom savetu koji ime više potrošača (pravnih lica i građana) itd.
Iz tih razloga je realizovana posebna čitačka lista - nalog za očitavanje, koja se generiše za željene kategorije potrošača tj pripadajuća merna mesta.
Naime, vodovodna preduzeća najčešće grupišu potrošače u sledeće grupe:


Tabela 3. Svi mogući načini formiranja čitačkih lista i obračuna
Čitačka lista se generiše automatski na osnovu zadatih parametara na sledeći način:


Postupak obezbeđuje da se sva merna mesta koja su bitna za obračun potrošnje nađu na istoj čitačkoj listi i to sa tačnim početnim stanjem, i na taj način da obrazac:

Neto potrošnja = Bruto potrošnja  -  Sekundarna bruto potrošnja

daje ispravan rezultat tj. da tako izračunata neto potrošnja služi kao osnovica za obračun potrošnje.

Tek kada se predhodno navedeno ispuni,  ako merno mesto ima iza sebe sekundarna merna mesta, sledi da je dovoljno izračunati njihovu bruto potrošnju i oduzeti je od bruto potrošnje mernog mesta.

Praktično se najveći deo problema rešava, izborom načina na koji se generišu čitačke liste. Ostali deo problema efikasno rešavaju programske procedure.


 


To Top

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.