UPOTREBLJIVOST

 
Na osnovu ocena interaktivnih korisnika, od projektanta do krajnjih korisnika, ovaj softver se odlikuje lakoćom korišćenja i rukovanja.
Analiza upotrebljivosti je vršena u svim fazama životnog ciklusa.

U cilju što veće upotrebljivosti posebno je posvećena pažnja na:


 

Razumljivost
 

Korisnik lako prepoznaje koncept, princip, strukturu, načina rada i primene.

Pitanja, poruke i rezultati rada programa su dati na razumljiv način npr. izbor opcije sa ekrana, grafički prikaz, detalji i pozivanja za slučaj nastanka greške, objašnjenja pojedinih funkcija.

U okviru korisničkog uputstva nalazi se ima detaljan opis i uputstvo za korišćenje:

  • menia
  • prozora
  • funkcionalnih tastera
  • opštih poruka, poruka grešaka


Poruke grešaka daju detaljne informacije o uzroku i načinu korekcije nastalih grešaka.
 

Preglednost
 
Korisnik ima mogućnost praćenja izvršavanja funkcija programa.

Program obezbeđuje korisniku informacije u lako uočljivoj i lako čitljivoj formi.

Poruke iz programa se lako razlikuju po vrsti , npr.:

  • pitanja iz programa
  • upozorenja
  • poruke grešaka
  • poruke zahvalnosti.
Forma ulaznih i izlaznih ekrana i izveštaja je jasna i pregledna, npr.:
  • alfanumerička polja su levo poravnata
  • numerička polja su desno poravnata
  • u tabelama decimalna tačka ili zarez su podešeni u istoj vertikalnoj liniji
  • granice polja (alfanumerička, numerička) su prepoznatljive
  • polja čije je korišćenje u toku su istaknuta (jače osvetljena i sl.)
  • identifikovane ulazne greške odmah se prikazuju na ekranu
  • promene sadržaja ekrana se prate vizuelnim ili zvučnim signalom.


Savladivost
 

Korisnici se veoma lako obučavaju, jer za korišćenje softverskog proizvoda od strane korisnika nisu potrebna specijalistička znanja za njegovo uspešno korišćenje.

Obuka traje od 3 do 5 radnih dana.
 

Izvršivost
 
Rad sa korisničkim interfejsom je komforan i lak, omogućena je i kontrola rada softverskog proizvoda od strane korisnika.

Korisnik ima mogućnost da lako dolazi do određenih delova aplikacije: menia, padajućih menia, poruka i sl., ili ako je u pitanju tekst preko pretraživanjem sadržaja ili ključnih reči.
 


To Top

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.