Pogledajte: 
Optimalna strategija očitavanja...

SAVETOVANJE VODOVOD I KANALIZACIJA '02
Mataruška Banja, 16-18 oktobar 2002
OPTIMIZACIJA OČITAVANJA POTROŠNJE VODE

OPTIMIZATION OF WATER CONSUME MEASURING

MILAN ĐORĐEVIĆ


 
Rezime
Rad ima za cilj da ukaže na mogućnosti optimizacije postupka očitavanja potrošnje primenom prediktorskog sistema za generisanje dinamičkih čitačkih lista za očitavanje prema očekivanoj potrošnji. Merna mesta se klasifikuju na osnovu istorijata potrošnje, umesto kako je to uobičajeno po kategorijama i grupacijama potrošača. Generalna strategija očitavanja potrošnje se postavlja tako da se na mernim mestima sa većom potrošnjom vrši učestalije očitavanje. Dodatna podešavanja se vrše varijacijom ostalih parametara radi povećanja efikasnosti postupka očitavanja potrošnje.
Ključne reči: optimizacija čitačke liste, dinamička lista, očitavanje potrošnje, obračun
 
Abstract
The aim of this topic is to point to the possibilities of making water consume measurement optimal by applying predictor generator of the dynamic reader lists according to the expected consumption. Measuring points are classified according to the consumption history instead of being classified according to consumers groups or categories, which is usual. The general strategy of water consume measurement is to carry out the measurings more often at those measurement points where the consumtion rate is higher. The additional adaptations are performed by varying the other parameters in the order to make the water consume measurement more efficient.
Keywords: reader list optimization, dynamic list, water consume measurement, account
 
Uvod
Programi za naplatu utroška vode su jedan od osnovnih segmenata informacijskih sistema vodovoda. Pomoću ovih programa se vrši ažuriranje podataka o potrošnji.
Očitavanje potrošnje je obiman periodični posao, koji zahteva značajno angažovanje radne snage i sredstava.
Poslovi očitavanja potrošnje su najčešće u nadležnosti finansijskog sektora, dok je tehnički sektor po pravilu malo uključen. Ma kakva promena u načinu rada ili programskoj podršci nailazi na veliki otpor, što rezultuje korišćenjem zastarelih programa, koje niko ne može da izmeni, a i potpuno izolovanje od svih ostalih službi i pojedinaca u vodovodu i to ne samo u tehničkom pogledu.[4]
Koraci koji su napravljeni u vezi sa problematikom očitavanja relativno mali. Uvođenje stacionirane računarske tehnike za obavljanje poslova obračuna potrošnje praktično nije imalo efekta na poslove očitavanja. Veliki pomak se postiže uvođenjem mobilnih računara za potrebe očitavanja na terenu, koji se pre svega odnosi na poboljšanje kvaliteta podataka, ali ne i na povećanje efikasnosti očitavanja - smanjenje obima poslova.
Povećanje efikasnosti očitavanja, a time i značajan i merljiv ekonomski efekat, se može ostvariti primenom programskih rešenja, koja omogućavaju podešavanja strategije očitavanja prema potrebama i okolnostima.
Uobičajene strategij

Mogućnost poboljšanja

Prediktorski Generator Liste - PGL

Zaključak

Optimizovane dinamičke čitačke liste svojom fleksibilnošću obezbeđuju mogućnost suptilnog podešavanja strategije očitavanja prema potrebama i okolnostima.
Nabrojaćemo neke od korisnih efekata koji se mogu ostvariti primenom ovakvih čitačkih lista:
 
Primenom generatora optimizovanih dinamičkih čitačkih lista se postiže kvalitativno i kvantitativno poboljšanje očitavanja potrošnje.
Literatura
[1] DataMines for DataWarehouses, Database Programming and Design, September 1996.
[2] Rules are Much More than Decision Trees, The Journal of Data Warehousing, Januar 1997.
[3] Measuring the Dollar Value of Mined Information, Data Management Review, March 1998.
[4] Savremeni vodovodi, informatika i operativno upravljanje, Prof. dr Dušan Obradović, dipl.ing., Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, Beograd, 1999.
[5] Sistem analiza i modeliranje podataka, Mr Mile Pavlić, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
[6] AnswerTree Algorithm Summary, White paper, SPSS Inc., 1999.

 

Kompletan tekst možete dobiti isključivo slanjem zahteva na našu e-mail adresu.


To Top

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.