34. skupština SKGO - Stalne konferencije opština i gradova
IZLOŽBA OPŠTINSKIH DOSTIGNUĆA
Beograd, decembar 2004
 
 

Pogled na izložbeni prostor

Katarina Milanović, Bora Obradović, DAI
Bojan Babić,  Milan Đorđević, JKP Vodovod-Šabac

Veliki broj posetilaca je zahtevao dodatne materijale

 

Tekst koji sledi preuzet je iz brošure Programa SLGRP, DAI Inc.
 

SISTEM ZA OBRAČUN POTROŠNJE VODE
I SERVISIRANJE REKLAMACIJA
JKP VODOVOD-ŠABAC

Ostvarivanje kvalitetnog, redovnog mesečnog obračuna usluga i obračuna kamate je jedan od bitnih preduslova za povećavanje stepena naplativosti računa. Međutim, kvalitetan mesečni obračun potrošnje je cilj koji nije lako ostvariti. Sa jedne strane prosto povećavanje obima očitavanja potrošnje povećava troškove, a sa druge strane nedovoljan obim očitavanja smanjuje tačnost obračuna i povećava broj reklamacija. Izmenom organizacije, informatički podržanim planiranjem, uspostavljanjem kontrole i upravljanjem procesom očitavanja, pravovremenim servisiranjem reklamacija, redovnim servisiranjem zaostalog duga, može se na optimalan način ostvariti željeni cilj.

Efektivnim povećavanjem frekvencije očitavanja potrošnje omogućava se skraćivanje obračunskog perioda, a time i povećanje stepena naplativosti računa u uslovima male platežne sposobnosti potrošača.

Izmenom strategije očitavanja potrošnje povećana je efikasnost sistema očitavanja, što omogućava da se postojeći ljudski i materijalni resursi angažovani na ovim poslovima bolje upotrebe i da se bez dodatnih napora efektivno poveća frekvencija očitavanja tamo gde je to potrebno. Tim čitača koji se sastoji od 5 izvršilaca očitava sistem od 12.500 vodomera.

Za adekvatno praćenje bilansa legalne potrošnje, a na osnovu toga i bilansa gubitaka vode na distribucijskom sistemu, potrebno je minimizirati vreme od trenutka merenja na ulazu u distribucijski sistem do trenutka registrovanja potrošnje kod potrošača. Posebno je važno, da se intenzitet očitavanja podešava tako da se optimizuju intervali između očitavanja, kako bi se izbegli veliki kumulativi, koji smanjuju kvalitet podataka o potrošnji.

Merna mesta klasifikujemo na osnovu istorijata potrošnje, umesto kako je to uobičajeno po kategorijama i grupacijama potrošača.
Generalna strategija očitavanja potrošnje se postavlja tako da se na mernim mestima sa većom potrošnjom vrši učestalije očitavanje.
Primenom softvera za optimizaciju očitavanja, koji je u stanju da savlada složenost problematike očitavanja ostvarili smo značajan napredak. Kvalitet koji se na ovaj način može ostvariti dobro ilustruje dijagram koji sledi... Obratite pažnju na zaokruženi detalj....


 

Zaključno sa 8. mesecom obavljano je očitavanje na osnovu čitačkih lista generisanih "klasičnim softverom".
Počevši od 9. meseca očitavanje se vrši na osnovu nove strategije - strategije očitavanja prema očekivanoj potrošnji, sprovedene pomoću podsistema za optimizaciju očitavanja legalne potrošnje OPTIMUS, ugrađenog u sistem za naplatu komunalnih usluga NAPLATA.

U cilju povećavanja tačnosti unosa podataka o potrošnji očitavanje vodomera je podržano sistemom AQUAMER koji je namenjen za rad na prenosnim računarima tipa PSION Workabout. Primenom ovog sistema znatno je smanjen i obim poslova oko unosa podataka o potrošnji.

Kvalitativni pomak je očigledan. Čak i u zimskom periodu, sa veoma redukovanim obimom očitavanja, lako se očitava preko 2/3  mesečne potrošnje. Podaci o potrošnji odgovaraju očekivanim. Intenzitet očitavanja u širokom opsegu pojačavano ili smanjujemo prema potrebi i mogućnostima, pri svemu tome održava se visok kvalitet očitavanja legalne potrošnje.
 

U cilju što boljeg informisanja naših potrošača organizovali smo non-stop aktivni servis GA INFOTEL za pružanje "instant" informacija.
Korisnicima usluga je omogućeno jednostavno i brzo informisanje, i to nezavisno od radnog vremena odgovornih službi
Kao servis za pružanje instant informacija najpogodnije koristimo telefonski govorni automat.

Korisniku je dovoljan uobičajeni fiksni ili mobilni telefonski aparat. Nakon poziva određenog telefonskog broja i unošenja korisničke šifre, govorni automat preuzima funkciju automatskog korisničkog servisa i na osnovu zahteva korisnika unetih preko tastature telefona pruža odgovarajuće informacije.

Obzirom na složenost i značaj uspostavljanja kvalitetnih odnosa sa korisnicima usluga, izgrađujemo odgovarajući pristup u sferi odnosa sa potrošačima.
Pro-aktivni pristup se oslanja na skup aktivnosti koje činimo na polju informisanja i edukacije prvenstveno zaposlenih u našem preduzeću, a zatim i potrošača, kao i na polju poboljšanja sopstvenog sistema. Re-aktivni pristup se bazira na dobro ustrojenom reklamacionom postupku, upravljanju konfliktnim situacijama, efikasnom terenskom radu, i naravno pravovremenom i svrsishodnom izveštavanju kako korisnika usluga, tako i menadžmenta preduzeća.

Reklamacija tretiramo kao neizbežnu pojavu, ali pre svega kao izvor skoro besplatnih, a veoma često dragocenih informacija. Reklamacije mogu ukazati na potencijalne probleme i pomažu u njihovom sagledavanju i lociranju.

Broj reklamacija po periodima koristimo kao bitan pokazatelj (ne)zadovoljstva korisnika odnosno kvaliteta očitavanja potrošnje i obračuna. Merenje zadovoljstva korisnika je zahtev u okviru sistema za upravljanje kvalitetom prema standardu ISO 9001.
U tehničkom smislu kvalitetna evidencija reklamacija (klasifikovanih i povezanih za konkretnog korisnika, mesto potrošnje, očitavanje, obračun itd.) predstavlja nezamenljiv informacioni feed-back za sistem očitavanja potrošnje i naravno menadžment.
 
 

Reagovanje:

Stiven Rozenberg, Direktor Programa SLGRP, DAI Inc
 


To Top

© 2003 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.