omnidata_logo_nov.jpg

omnidata_podaci.jpg

2002n42-001.gif

Izmena softvera sistema NAPLATA za obračun prirodnog gasa:
GRUPE MESTA ISPORUKE I TARIFNI ELEMENTI
05. novembar 2014.


Cilj:
Usklađivanje funkcionalnosti softvera sistema NAPLATA sa "Metologijom za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa"


Na osnovu konsultacija sa predstavnicima preduzeća JKP TOPLANA ŠABAC i JP KOMUNALAC NOVI BEČEJ, koji su korisnici sistema NAPLATA za evidenciju potrošnje, obračun i naplatu prirodnog gasa, izvršeno je usklađivanje softvera sa "Metologijom za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa", („Službeni glasnik RS“, br. 57/11, 80/11 – ispravka i 93/12).

Mesta isporuke se razvrstavaju u kategorije i grupe:


Za mesta isporuke "Kategorije 1", omogućeno je razvrstavanje na četiri grupe:


Za mesta isporuke "Kategorije 2", omogućeno je razvrstavanje na tri grupe:


Tarifni elementi "kapacitet" i "energent", kao obračunske veličine ove metodologije, utvrđuju se za svaku od kategorija i grupa mesta isporuke za regulatorni period.


Zahvaljujemo kolegama iz JKP TOPLANA ŠABAC i JP KOMUNALAC NOVI BEČEJ i njihovim kolegama konsultantima na ustupljenim informacijama i sugestijama, na osnovu kojih smo bili u mogućnosti da elegantno i u najmanjem koraka dođemo do potpuno funkcionalnog rešenja, koje je i pušteno u rad 05. novembra 2014. 


To Top


© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.