Loznica, jul 2014.
JKP TOPLANA LOZNICA
 


Implementacija sistema za evidenciju potrošnje toplotne energije, obračun i naplatu komunalnih usluga - grejanja:


OSNOVNA OBUKA

U cilju stvaranja uslova za osnovnu obuku u prostoriji koja je data na raspolaganje OmniData otpočeta je osnovna obuka za korišćenje sistema za evidenciju, obračun i naplatu utroška vode NAPLATA.


Polaznici osnovne obuke za sistem NAPLATA:


Deo osnovne obuke koji se odnosio na upoznavanje operatera sa softverom i korišćenom terminologijom u cilju njihovog osposobljavanja za samostalno korišćenje osnovnih funkcija softvera okončan je 18.07.2014, dok je 18.07.2014 obavljen i deo osnovne obuke koji se odnosi sa upoznavanje operatera sa organizacijom, kvanitetom i kvalitetom podataka preuzetih u bazu podataka sistema NAPLATA iz do 11.07.2014. dostavljenih postojećih baza podataka.


INSTALACIJA SISTEMA NAPLATA

Sistem NAPLATA instaliran je na raspoloživi server Na HP ProLiant ML310e Gen8 V2 koji pokreće Windows Server 2008 R2 Standard.
Na serveru je otvorena grupa NAPLATA i otvoreni su korisnički nalozi.

 

Priprema za štampu faktura kao i primeri za umeravanje štampani na HP LaserJet LaserJet P2035 predati su Biljana Pavlović, u četvrtak 16.07.2014. kako bi se blagovremeno obezbedili predštampani obrasci faktura.

Radna stanica administratora baze podataka Biljane Pavlović  podešena je za udaljeni pristup i tehničku podršku sa udaljene lokacije.

Za potrebe bekapa sistema NAPLATA na server je instaliran AutoArchives.

Administratoru Biljana Pavlović predate su pristupni korisnički nalozi i šifre.


IMPORT PODATAKA U BAZU PODATAKA NAPLATA

U okviru implementacije sistema NAPLATA OmniData je napravila poseban softver za masovni import podataka u bazu podataka sistema NAPLATA iz postojećih baza podataka.

KATALOŠKI PODACI

Katalog kupaca
Šifarski sistem u katalogu kupaca je smešten u opseg od 10000 do 99999. Kako se nalazi u softveru za finansijsko knjigovodstvo preostalo je da se dobije spisak preduzeća koji su kupci za usluge grejanja. Generisanje novih šifara je dobijeno generisanjem od 10000 u rastućem redosledu.

Katalog potrošača
Šifarski sistem u katalogu potrošača za potrošače iz kategorije pravnih lica  je smešten u opsegu od 100000 do 999999. Generisanje novih šifara dobijeno generisanjem od 100000 u rastućem redosledu.
Šifarski sistem u katalogu potrošača za potrošače iz kategorije fizičkih lica je smešten u opsegu od 1000000 do 9999999. Generisanje novih šifara dobijeno generisanjem od 1000000 u rastućem redosledu.
Stare šifre davaoca usluge su importovane kao pomoćni podatak u polje Stara šifra, dok je SonSifraProstoraID smeštena u polje Pomoćna šifra.

Katalog mernih mesta
Nije postojao u starom sistemu. Oseg predviđenih šifara je u opsegu 1-32000 i mora se ručno uneti.

Katalog brojila
Nije postojao u starom sistemu. ID se formira na osnovu broja brojila i dodatka “-C0” i mora se uneti ručno

Katalozi ulica i naselja
Importovan iz podataka SON-a

Katalog kategorija kupaca i potrošača
Preuzeti iz SON-a.

Katalog usluga
Preuzeto iz SON-a.

Katalog inkasanata
Podaci nisu raspoloživi..

Katalog reklamacija
Podaci nisu raspoloživi..

Katalog tekućih računa
Podaci nisu raspoloživi..

OSTALI PODACI

Povezivanje usluga
Za sve potrošače je izvršeno povezivanje sa uslugama na osnovu dostupnih podataka.

Kartica potrošnje
Ne postoje raspoloživi podaci

Cenovnik
Formiran je cenovnik usluga za sve kategorije i usluge. Potrebno je proveriti cene.

Kartica finansijskih promena
Za kategoriju fizičkih lica i pravnih lica koje obračunava SON trenutno ne postoje raspoloživi podaci.
Za kategoriju pravnih lica nakon dostavljanja spiska kupaca će biti uvezeno iz finansijskog knjigovodstva.

OSTALE KONSULTACIJE

Tokom serije konsultacija 14.04-17.04.2014 sa Jugoslavom Nikolićem, Draganom Aleksićem, predstavnicima JSP LOZNICA, u vezi integracije na nivou razmene podataka sistema NAPLATA i sistema objedinjene naplate - SON.

Identifikovano je da postoje određene specifičnosti i prepreke u organizacionoj šemi i raspodeli poslova između službi, a koje se odnose na funkcije obračuna i naplate utroška vode, komercijale, finansijske operative i računovodstva.

Na osnovu intervjua zaključeno je da nisu jasno odvojeni tokovi podataka koji odnose na:
planiranje, prikupljanje i evidentiranje podataka o potrošnji toplotne energije
evidentiranje uplata koje se odnose na utrošak toplotne energije i ostalih uplata i isplata
evidentiranje finansijskih promena na osnovu izvoda banaka
reklamacioni postupak

Uočeno je da je u velikoj meri tok dokumentacije i organizacija poslova posledica nedovoljne funkcionalnosti postojeće informatičke podrške, što je za posledicu dovelo do preplitanja odgovornosti i ovlašćenja između nosioca poslova i službi.

Uvidom u činjenično stanje organizacije tokova i načina obrade podataka implementatori su došli do zaključka da ukoliko bi se takvo stanje zadržalo značajno umanjuju šanse da se u prihvatljivom obimu iskoristi funkcionalnost i potencijal nove softverske podrške.

PUŠTANJE U RAD

Dana 21.07.2014 pušten je sistem NAPLATA u operativni rad.
Trenutno raspoloživi podaci su od 06.06.2014 i novi će biti importovani po dobijanju ažurnih podataka od JSP Loznica.
Bekap podataka podešen kroz programa AutoArchives na mrežni uređaj.
 
 

Pogledajte: Klub korisnika


To Top

© 2005 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.