Rača, decembar 2017.
JKP RAČA RAČA
 

IMPLEMENTACIJA  I PUŠTANJE U RAD SISTEMA NAPLATAAktivnosti na implementaciji i puštanju u rad otpočete su 01.12.2017. uvodnim sastankom na kome je dogovorena način i dinamika izvođenja aktivnosti.
IZVRŠILAC je na lokaciji NARUČIOCA u prostoru koji je obezbedio NARUČILAC postavio lokalnu mrežu za potrebe obuke 4 polaznika:

OSNOVNA OBUKA

Osnovna obuka izvedena je u periodu od  01.12.2017 do 03.12.2017, po uobičajenom planu, a počela je upoznavanjem sa radom na interfejsu, kako bi operateri mogli odmah da pređu na unos konkretnih podataka sa papirne dokumentacije u bazu podataka sistema NAPLATA, u cilju dobijanja ažurne evidencije promena u bazi podataka sistema NAPLATA.

Polaznici obuke:

  1. Bojan Miletić, finansijski rukovodilac
  2. Vesna Jevremović, fakturista
  3. Nenad Marković, blagajnik
  4. Nenad Jovanović, naplata

Obuka za korišćenje osnovnog softvera sistema za evidenciju potrošnje vode, obračun i naplatu komunalnih usluga NAPLATA i obračun kamata izvedena je u 3 kalendarska dana.
Svi polaznici bili su prisutni na obuci u sva tri dana, i aktivno su učestvovali.

 
Osnovna obuka je izvedena na lokaciji JKP 

 

OSTALE KONSULTACIJE


Obavljene su konstultacije u vezi obrazaca za nove račune, predati su u elektronskoj formi na CD pripreme za obrasce fakture, kao fizički primerci - uzorci: obrazaca faktura i blanko perforiranog papira za izdavanje naloga za uplatu - izveštaja o uplati.


Radna verzija vizuelnog rešenja obrasca računa
A4 formata.


JKP je za potrebe masovne štampe računa opredelio štampač HP LaserJet Pro M402dne, koji ima IP adresu: 192.168.1.19.

INSTALACIJA SISTEMA NAPLATA

Instalacija sistema je obavljena neposredno na lokaciji JKP.
Aktivnosti na instalaciji sistema na računarski sistem JKP su obavljane 01.12.2017 i 02.12.2017., na ukupno 4 PC računara u radnoj grupi u peer-to-peer mreži.
Na računarima su izvršena podešavanja mrežnih adaptera na fiksne IP adrese.


PUŠTANJE U RAD

Preuzimanje podataka iz postojećih baza podataka obavljeno je 04.12.2017, a odmah nakon toga i import u bazu podataka NAPLATA.
Nakon importa podataka izvršena je prezentacija importovanih podataka i zaključeno je da je neophodno izvrštiti prilagođavanje podataka i raditi na povećavanju kvantiteta i kvaliteta postojećih podataka.
U postojeću bazu je unet deo potrošnje vode - osnovice za obračun potrošnje za novembar 2017 za fizička lica, a za pravna lica potrošnja nije uneta.

Odmah nakon importa podataka SOFTVER je pušten u rad 03.12.2017.

Konstatovano je da u postojećem sistemu ne postoje obeležja za neaktivne potrošače.

Podaci o potrošnji su preuzeti i dopunjeni podacima o potrošnji za pravna lica tako da je formirana jedinstvena lista.
Nakon kompletiranja čitačkih lista sa čitačkim nalozima za evidenciju potrošnje uključujući i merna mesta na kojima nije registrovana potrošnja i merna mesta neaktivnih potrošača.


Merna mesta koja su indirektno povezana na priključke - posredno preko drugih mernih mesta su povezana ručno.
JKP je u cilju popravke kvantiteta i kvaliteta postojećih podataka vršio uz asistenciju OMNIDATA na osnovu papirne dokumentacije dopunu importovanih kataloških podataka naselja, ulica, kupaca, potrošača i mernih mesta.
Aktivnosti oko ručne dorade postojećih podataka JKP je uz asistenciju i tehničku pomoć OMNIDATA nastavio i 04.12.2017, kao i pripremu podataka o potrošnji za potrebe obračuna potrošnje i fakturisanja potrošnje za novembar 2017 za sve kategorije potrošača.

 
Naplata na blagajni JKP.

Puštanje u rad obavljeno neposredno na lokaciji JKP, puštena u rad blagajna za naplatu komunalnih usluga.
Prvi obračun komunalnih usluga na sistemu NAPLATA za mesec novembar 2017.


ORGANIZACIONO-TEHNIČKE PROMENE

JKP planira da sprovede akciju popisa potrošača i potraživanja.

JKP  će sprovoditi postupak naplate računa za komunalne usluge posredstvom inkasanata neposredno na terenu "od vrata do vrata" na lokaciji korisnika.

U postojećim bazama podataka nisu korišćena naša slova ŠšĐđČčĆ掞, tako da bi u nekom narednom periodu trebalo srediti nazive naselja, ulica, kupaca, potrošača i ostale podatke koji se prikazuju na računima i važnim izveštajima.
Ovo naravno nije kritično za tačnost obračuna i fakturisanja i u ovoj fazi nije od bitnog značaja, ali na tome u narednom periodu treba poraditi iz više razloga.

JKP ima odgovarajući tim izvršilaca i potreban tehnološki kapacitet da značajno unapredi kako svoj proces evidencije potrošnje, obračuna i naplate vode, kao i sve računovodstvene funkcije u celini.


Pogledajte: Klub korisnika


To Top

© 2005 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.