10.02.2006 - 12.02.2006
JKP PROGRES - Bački Petrovac
Zapisnik: Uvođenje u rad i osnovna obuka

ISPORUČILAC je podatke koje mu je KORISNIK ranije predao u vidu arhivskih podataka sa svog sistema za obračun komunalnih usluga. Format podataka je tekst.

ISPORUČILAC je za račun KORISNIKA izvršio import ovih podataka podataka u sistem NAPLATA.
Podatke je potrebno doraditi i dopuniti:
Nakon provere finansijskih kartica treba izvršiti potrebne ispravke.
Posebno je važno da se formira katalog vodomera.
Na svim mernim mestima, gde se potrošnja određuje paušalno, potrebno je, pre obračuna, je definisati zadati prosek mesečne potrošnje ili te obveznike računa prebaciti u posebnu kategoriju ili kod tih obveznika računa registrovati posebnu uslugu.

Na računar FUJITSU SIEMENS koga pokreće operativni sistem Windows XP instalisan je softver NAPLATA.
Pomenuti računar je dobio identifikaciju NAPLATA.

Fajlovi koji čine sistem se nalaze na lokalnom disku pomenutog računara na lokaciji E:\.
Lokacija je podeljena (sharing), tako da se "vidi"  u radnoj grupi WORKGROUP.
 

KORISNIKU je ranije predato uputstvo za konfigurisanje radnih stanica sa kojih će se pokretati SOFTVER.
KORISNIKU je predato korisničko uputstvo za SOFTVER.

Nakon instalacije 10.2.2006 otpočeto je osnovnom za korišćenje softvera:


Edita Božić, Samuel Valo, Tanja Dudaš

Utisak je da su polaznici obuke shvatili mogućnosti softvera i da će u budućem periodu moći da ih iskoriste, naravno nakon perioda adaptacije od tri do šest meseci i značajne dorade i dopune postojećih podataka.
Osnovna obuka će trajati ukupno 3 dana, kako je i planirano. Preostala naredna dva dana na lokaciji KORISNIKA.

KORISNIK će izvršiti je proveru i uočena eventualna neslaganja u finansijskim karticama fizičkih lica će korigovati. Prenos kataloških podataka kupaca pravnih lica nije vršen i biće obavljen ručno na osnovu listinga sa starog sistema.

Nakon obavljenog importa podataka u sistem NAPLATA, KORISNIK će vršiti poređenje sa izvornim podacima. KORISNIK u narednom periodu treba da izvrši ostale korekcije podataka i usaglašavanje sa stvarnim stanjem na terenu radi stvaranja uslova za pokretanje naprednih funkcija softvera (OPTIMUS, selektivno očitavanje potrošnje).

Preporučuje se da se izvrši popis potrošača, mernih mesta, i vodomera i označavanje mernih mesta, plastificiranim identifikacionim karticama, a u skladu sa katalogom mernih mesta u bazi podataka.

Potrebno je uneti i upotpuniti kućne brojeve za sve potrošače i merna mesta.
Nepohodno je definisati, doterati reonizaciju i izvršiti raspoređivanje svih ulica u reone i određivanje redosleda ulica unutar reona.

KORISNIKU su predati fajlovi koji sadrže grafičku pripremu tipskog obrasca fakture, koje korisnik može upotrebiti za izradu svojih obrazaca, s tim da ne menja geometriju obrasca, raspored polja i slobodnih površina.

KORISNIKU je predata dokumentacija fajla PROMENE.MDB čija je namena povezivanje sa softverom za finansijsko knjigovodstvo. Kopija ove dokumentacije se nalazi na računaru NAPLATA, na lokaciji na kojoj je instaliran sistem.

KORISNIK se obavezuje da ce redovno vršiti dnevno arhiviranje podataka i povremeno snimanje na kompakt diskove (CD).
Na računar NAPLATA instaliran je softver AUTOARCHIVES, čija je namena arhiviranje podataka. ISPORUČILAC privremeno ustupa KORISNIKU ovaj softver, na period od 90 dana. Ukoliko KORISNIK i nakon ovog perioda nastavlja sa korišćenjem ovog softvera dužan je da izvrši njegovu nabavku od ISPORUČIOCA softvera.


Tanja Dudaš i Andrea Andrašik

Evidenciju reklamacija treba uredno voditi i unositi u bazu podataka.

Ukoliko se ovako postupi relativno brzo se može obaviti puštanje u rad svih naprednih funkcija SOFTVERA, sistema za praćenje zaostalog duga, kao i puštanje u rad prenosivih računara tipa PSION ili PocketPC za očitavanje potrošnje, za oko 6 meseci.
Softver za optimizaciju očitavanje potrošnje OPTIMUS je aktiviran  u svrhu probnog korišćenja...

Za potrebe pristupa sa udaljene lokacije koristiće se program PCANYWHERE 10.0 na računar  NAPLATA.

KORISNIK se obavezuje da hitno izdvoji ili instalira nov direktni telefonski priključak, za ostvarivanje pristupa sa udaljene lokacije, radi tehničke podrške.
Kako KORISNIK nije imao raspoloživ eksterni modem, ISPORUČILAC privremeno ustupa modem US ROBOTICS 56K external faxmodem RS232.
 
 
 

Pogledajte: Klub korisnika
 


To Top

© 2005 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.