30.06.2006 - 02.07.2006
GLOAKVALIS DOO - Gložan
Zapisnik: Instaliranje i dorada podataka

Aktivnosti oko uvođenja u rad SOFTVERA sistema za obračun komunalnih usluga NAPLATA su započete 30.06.2006 godine, na lokaciji ISPORUČIOCA.

ISPORUČILAC je podatke koje mu je KORISNIK predao 30.06.2006 u vidu arhivskih podataka sa svog sistema za obračun komunalnih usluga zaključno sa 26.06.2006. Format arhivskih podataka je tekst.

ISPORUČILAC je za račun KORISNIKA izvršio import ovih podataka podataka u sistem NAPLATA.
Podatke je potrebno doraditi i dopuniti:
Posebno je važno da se formira katalog vodomera.
Na svim mernim mestima, gde se potrošnja određuje paušalno, potrebno je, pre obračuna, je definisati zadati prosek mesečne potrošnje ili te obveznike računa prebaciti u posebnu kategoriju ili kod tih obveznika računa registrovati posebnu uslugu.

Na PC računar, koga pokreće operativni sistem Windows XP SP2, instaliran je softver NAPLATA.
Pomenuti računar je dobio identifikaciju NAPLATA.

Fajlovi koji čine sistem se nalaze na lokalnom disku pomenutog računara na lokaciji E:\
Lokacija je podeljena (sharing), tako da se "vidi"  u radnoj grupi WORKGROUP.
 

KORISNIKU je predato uputstvo za konfigurisanje radnih stanica sa kojih će se pokretati SOFTVER.
KORISNIKU je predato korisničko uputstvo za SOFTVER.

Nakon instalacije 30.6.2006 otpočeto je osnovnom obukom za korišćenje softvera:

1. Ondrej Srnka, direktor
2. Vesna Bartošova

Utisak je da su polaznici obuke shvatili mogućnosti softvera i da će u budućem periodu moći da ih iskoriste, naravno nakon perioda adaptacije od tri do šest meseci i značajne dorade i dopune postojećih podataka.

KORISNIK će izvršiti je proveru podataka i uočena eventualna neslaganja će korigovati.

Nakon obavljenog importa podataka u sistem NAPLATA, KORISNIK će vršiti poređenje sa izvornim podacima. KORISNIK u narednom periodu treba da izvrši ostale korekcije podataka i usaglašavanje sa stvarnim stanjem na terenu radi stvaranja uslova za pokretanje naprednih funkcija softvera (OPTIMUS, selektivno očitavanje potrošnje).

Preporučuje se da se izvrši popis potrošača, mernih mesta, i vodomera i označavanje mernih mesta, plastificiranim identifikacionim karticama, a u skladu sa katalogom mernih mesta u bazi podataka.

Nepohodno je definisati, doterati reonizaciju i izvršiti raspoređivanje svih ulica u reone i određivanje redosleda ulica unutar reona.

KORISNIKU su predati fajlovi koji sadrže grafičku pripremu tipskog obrasca fakture, koje korisnik može upotrebiti za izradu svojih obrazaca, s tim da ne menja geometriju obrasca, raspored polja i slobodnih površina.

KORISNIKU je predata dokumentacija fajla PROMENE.MDB čija je namena povezivanje sa softverom za finansijsko knjigovodstvo. Kopija ove dokumentacije se nalazi na računaru NAPLATA, na lokaciji na kojoj je instaliran sistem.

KORISNIK se obavezuje da ce redovno vršiti dnevno arhiviranje podataka i povremeno snimanje na kompakt diskove (CD).
Na računar NAPLATA instaliran je softver AUTOARCHIVES, čija je namena arhiviranje podataka. ISPORUČILAC privremeno ustupa KORISNIKU ovaj softver, na period od 90 dana. Ukoliko KORISNIK i nakon ovog perioda nastavlja sa korišćenjem ovog softvera dužan je da izvrši njegovu nabavku od ISPORUČIOCA softvera.
 

Evidenciju reklamacija treba uredno voditi i unositi u bazu podataka.

Ukoliko se ovako postupi relativno brzo se može obaviti puštanje u rad svih naprednih funkcija SOFTVERA, sistema za praćenje zaostalog duga, kao i puštanje u rad prenosivih računara tipa PSION ili PocketPC za očitavanje potrošnje, za oko 6 meseci.
Softver za optimizaciju očitavanje potrošnje OPTIMUS je aktiviran u svrhu probnog korišćenja...

KORISNIK se obavezuje da hitno izdvoji ili instalira nov direktni telefonski priključak, za ostvarivanje pristupa sa udaljene lokacije, radi tehničke podrške.
Kako KORISNIK nije imao raspoloživ eksterni modem, ISPORUČILAC privremeno ustupa svoj eksterni modem SWEEX 56K USB V.92, na period od 90 dana.
 
 
 

Pogledajte: Klub korisnika
 


To Top

© 2005 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.