Jagodina, oktobar 2013.
JP GRADSKA TOPLANA JAGODINA
 

Implementacija integralnog poslovnog informacionog sistema zasnovanog na softverskim komponentama DP Products BIZNISOFT i OmniData NAPLATA.

Komponenete integralnog poslovnog informacionog sistema:


OSNOVNA OBUKA

U cilju stvaranja uslova za osnovnu obuku u prostoriji koja je data na raspolaganje, postavljena je računarska oprema i formirana posebna lokalna računarska mreža, nakon čega je otpočeta osnovna obuka za korišćenje sistema za evidenciju, obračun i naplatu utroška vode NAPLATA.

DSCF3664.JPG


Osnovnoj obuci za korišćenje sistema NAPLATA prisustvovali su:


DSCF3677.JPG


Instruktori koji su sprovodili obuku:


Deo osnovne obuke koji se odnosio na upoznavanje operatera sa softverom i korišćenom terminologijom u cilju njihovog osposobljavanja za samostalno korišćenje osnovnih funkcija softvera okončan je 20.10.2013.
IMPORT PODATAKA

JP GRADSKA TOPLANA JAGODINA nije bilo u mogućnosti da obezbedi dokumentaciju postojeće baze podataka i kompletne podatke relevantne za obračun grejanja za sve kategorije potrošača.

U periodu od 17.10.2013 - 20.10.2013 obavljene su konsultacije sa polaznicima obuke u vezi sa postojećim podacima u cilju prikupljanja informacija na osnovu kojih bi se mogao obaviti import postojećih podataka.

Na osnovu dobijenih informacija zaključeno je da se može obaviti samo delimičan import podataka o potrošačima koji pripadaju kategoriji fizičkih lica, a na osnovu fajlova na postojećem sistemu.

OmniData je napravila poseban softver za masovni import podataka o potrošačima - fizičkim licima iz postojeće baze podataka u bazu podataka sistema NAPLATA.

Migracija podataka obavljena je 20.10.2013.


KATALOŠKI PODACI

Katalog kupaca

Nije importovan.
Opseg šifara od 1 do 99999 rezervisan je za kupce.Katalog potrošača

Šifarski sistem u katalogu potrošača za potrošače iz kategorije fizičkih lica je smešten u opsegu od 1000000 do 9999999. Generisanje novih šifara izvedeno je skraćivanjem stare šifre za jedno mesto.
Stare šifre su importovane kao pomoćni podatak u polje Stara šifra.
Broj zapisa u katalogu: 6121.
Opseg šifara od 100000 do 999999 rezervisan je za potrošače iz kategorije pravnih lica.Katalog mernih mesta

Nije postojao u starom sistemu.
Izvršeno je generisanje mernih mesta na osnovu dostavljene Excel tabele.
Oseg predviđenih šifara je u opsegu 1-32000.
Broj zapisa u katalogu 162.Kartica finansijskih promena

Za potrošače - fizička lica importovani su podaci iz više tabela iz postojeće baze koji se odnose na glavni i sporni dug, i importovani u tabelu "NAPLATA - Kartica - Finansijske promene"

Import podataka obavio: Stevan Berberović, OmniData


NAPOMENA:

Konstantovano je da nije bilo raspoloživih podataka za import kataloških podataka: brojila, ulica i naselja, tipova potrošača, kategorija kupaca i potrošača, usluga, inkasanata, reklamacija, tekucih računa, kartica potrošnje, cenovnik, kao i podataka za povezivanje usluga.VERIFIKACIJA IMPORTOVANIH PODATAKA

Dana 20.10.2013. obavljeno je upoznavanje operatera sa organizacijom, kvanitetom i kvalitetom podataka preuzetih 20.10.2013. u bazu podataka sistema NAPLATA iz baze podataka postojećeg sistema.

Prezentaciji stanja preuzetih podataka prisustvovali:


Konstatovano da su podaci koji su stavljeni na raspolaganje tačno preneti sa postojećeg sistema u bazu podataka sistema NAPLATA.


INSTALACIJA SISTEMA NAPLATA

Paralelno sa osnovnom obukom, obavljena je 20.10.2013. instalacija aplikativnog softvera sistema za evidenciju potrošnje, obračun i naplatu utroška vode na računarski sistem, koju je realizovao kao podrška pri instalaciji softverskih komponenti Nenad Purkić, OmniData.


NAPOMENA:

Uvidom u stanje računarske opreme konstatovano je da u preduzeću još uvek ne postoji adekvatna računarska osnova čije su karakteristike dovoljne za instalaciju i eksploataciju sistema NAPLATA.
Iz tog razloga je obavljena improvizovana instalacija.

U ponedeljak 21.10.2013 u šalter sali, povezani su dva štampača HP LaserJet P1102W, pušteni u rad i testirani.Omnidata je dala preporuku JP GRADSKA TOPLANA JAGODINA u vezi nabavke hardvera i sistemskog softvera i dovoljnog broja softverskih licenci, u cilju postizanja optimalnog iskorišćenja kapaciteta servera i ostvarivanja optimalnih performansi i nivoa funkcionalnosti sistema NAPLATA, kao i efikasnog korišćenja podataka koje sistem NAPLATA produkuje.


Na sistemu nije uočen mrežni uređaj za privremeno odlaganje rezernih kopija podataka - bekap podataka, u cilju smanjivanja rizika od neželjenog gubitka podataka.OSTALE KONSULTACIJE

Dana 18.10.2013. obavljene su konstultacije sa potencijalnim dobavljačima:


OmniData je predala podatke za kontakt sa gore navedenim potencijalnim dobavljačimam, kao i primer grafičke pripreme koji može da se koristi kao osnova grafičke pripreme za obrasce računa za grejanje za amsovnu štampu na laserskim štampačima.


OSTALE NAPOMENE

Konstatovano je da je u velikoj meri tok dokumentacije i organizacija poslova posledica nedovoljne funkcionalnosti postojeće informatičke podrške, što je za posledicu dovelo do preplitanja odgovornosti i ovlašćenja između nosioca poslova i službi.

Uvidom u činjenično stanje organizacije tokova i načina obrade podataka implementatori su došli do zaključka da ukoliko bi se takvo stanje zadržalo značajno umanjuju šanse da se u prihvatljivom obimu iskoristi funkcionalnost i potencijal nove softverske podrške.PUŠTANJE U RAD

Dana 21.10.2013. pušten je sistem NAPLATA u operativni rad.
Nakon puštanja u rad u tehničkom smislu je osposobljena je blagajana.
Operateri su detaljnije i konkretno upućeni za rad sa sistemom NAPLATA za evidenciju uplata za grejanje za potrošače - fizička lica i počeli su da koriste novi sistem.

 
 
 

Pogledajte: Klub korisnika


To Top

© 2005 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.