09.09.2005 - 11.09.2005
JP JEDINSTVO - Kladovo
Uvodjenje u rad i osnovna obuka
 

Aktivnosti oko uvođenja u rad SOFTVERA sistema za obračun komunalnih usluga NAPLATA su započete 09.09.2005 godine, na lokaciji direkcije KORISNIKA.

ISPORUČILAC je za račun KORISNIKA izvršio instalaciju sistema na 4 računara.

Računar NAPLATA koji pokreće Windows 98 predstavljaće će fajl server za ostale računare na kojima će se pokretati softver NAPLATA.
Pomenuti računar je dobio identifikaciju NAPLATA.
Fajlovi koji čine sistem se nalaze na lokalnom disku pomenutog računara na lokaciji C:\E\NAPLATA.
Lokacija C:\E  je podeljena (sharing), tako da se "vidi" sa ostalih računara u radnoj grupi kao lokacija E.

Na računare PC02, PC03 i PC04 koje pokreće Windows 98, je instalisan softver, i na njihov desktop su postavljene prečice namenjene za pokretanje programa NAPLATA.

Svi računari rade u okviru radne grupe WORKGROUP.

KORISNIKU je ranije predato uputstvo za konfigurisanje radnih stanica sa kojih će se pokretati SOFTVER.
KORISNIKU je predato korisničko uputstvo za SOFTVER.

Nakon instalacije otpočeto je osnovnom obukom operatera za korišćenje softvera:

1. Snežana Đurđević, rukovodilac finansijskog sektora
2. Danijela Velišić, referent za obračun
3. Radmila Kalinović, ref. za tehn. i kvalitet vode
4. Ljubica Bosnić, blagajnik
5. Ivan Petković, knjigovođa
6. Saša Savić, ruk. RJ Toplana


Polaznici obuke su uložili znatan napor u savladavanje materije. Utisak je da su  shvatili mogućnosti softvera i da će u budućem periodu moći da ih iskoriste, naravno nakon perioda adaptacije od tri do šest meseci i značajne dorade i dopune postojećih podataka.


Spremni za start: Ivan Petković, Radmila Kalinović,
Snežana Đurđević, Danijela Velišić
 
 
 
 


Ivan Petković, Radmila Kalinović, Snežana Đurđević, Saša Savić, Ljubica Bosnić
Grupni rad
 
 

Osnovna obuka je izvršena u skladu sa Ugovorom. Osnovna obuka se smatra okončanom 11.9.2005.

Bilo bi dobro da KORISNIK izvrši solidnu obuku operatera za korišćenje operativnog sistema Windows i paketa MS Office.

Naravno, ostaje potreba za daljom permanentnom obukom operatera u vezi sa sistemom NAPLATA i stručnom pomoći i konsultacijama, i ta obuka treba da se organizuje po potrebi...

U toku obuke, u okviru vežbi, rađeno je na doterivanju podataka.
Takođe, izvršena je registracija usluga i  kategorija potrošača u skladu sa tim ažuriran je cenovnik usluga.

Na dan 09.09.2005, izvršeno je preuzimanje podataka sa starog sistema.
KORISNIK će izvršiti je proveru i uočena eventualna neslaganja u finansijskim karticama fizičkih lica će korigovati. Prenos finansijskih kartica pravnih lica nije vršen i biće obavljen ručno na osnovu listinga sa starog sistema.


Deo obuke je pratio i  Zoran Petrović, direktor JP

Nakon obavljenog importa podataka u sistem NAPLATA, KORISNIK će vršiti poređenje sa izvornim podacima. KORISNIK u narednom periodu treba da izvrši ostale korekcije podataka i usaglašavanje sa stvarnim stanjem na terenu radi stvaranja uslova za pokretanje naprednih funkcija softvera (OPTIMUS, selektivno očitavanje potrošnje).

Preporučuje se da se izvrši popis potrošača, mernih mesta, i vodomera i označavanje mernih mesta, plastificiranim identifikacionim karticama, a u skladu sa katalogom mernih mesta u bazi podataka.

Podatke je potrebno doraditi i dopuniti:
Nakon provere finansijskih kartica treba izvršiti potrebne ispravke.
Posebno je važno da se formira katalog vodomera, koji trenutno uopšte ne postoji.
Na svim mernim mestima, gde se potrošnja određuje paušalno, potrebno j e, pre obračuna, je definisati zadati prosek mesečne potrošnje.

Potrebno je uneti i upotpuniti kućne brojeve za sve potrošače i merna mesta.
Nepohodno je doterati reonizaciju i izvršiti raspoređivanje svih ulica u reone i određivanje redosleda ulica unutar reona.

Takođe, je veoma značajno da se pojača dinamika očitavanja potrošnje vode, tako da se u narednom periodu očitavanje svih mernih mesta vrši jednom mesečno.

Evidenciju reklamacija treba uredno voditi i unositi u bazu podataka.

Ukoliko se ovako postupi relativno brzo se može obaviti puštanje u rad svih naprednih funkcija SOFTVERA, sistema za praćenje zaostalog duga, kao i puštanje u rad prenosivih računara tipa PSION ili PocketPC za očitavanje potrošnje, za oko 6 meseci.

Za potrebe pristupa sa udaljene lokacije koristiće se program PCANYWHERE 10.0 na računaru  NAPLATA.
Operateri su obučeni za otvaranje konekcije tj. aktiviranje host-a.

KORISNIK se obavezuje da održava direktni telefonski priključak, za ostvarivanje pristupa sa udaljene lokacije.

KORISNIKU su predati fajlovi koji sadrže grafičku pripremu tipskog obrasca fakture, koje korisnik može upotrebiti za izradu svojih obrazaca, s tim da ne menja geometriju obrasca, raspored polja i slobodnih površina.

KORISNIKU je predata dokumentacija fajla PROMENE.MDB čija je namena povezivanje sa softverom za finansijsko knjigovodstvo. Kopija ove dokumentacije se nalazi na računaru NAPLATA, na lokaciji na kojoj je instaliran sistem.

KORISNIK se obavezuje da će redovno vršiti arhiviranje podataka i snimanje na kompakt diskove (CD).

U početnoj fazi se može očekivati povećanje broja reklamacija od strane potrošača, manjim delom kao očekivane reakcije na izmenu izlazne fakture koja će biti štampana na obrascu formata 8,5x12 inča, a većim delom zbog eventualnih nepreciznosti u kataloškim podacima i sl.

Ulazimo u period normalne eksploatacije sistema i stvaranja preduslova za punu primenu i postizanje željenih efekata.
 
 

Pogledajte: Klub korisnika
 


To Top

© 2005 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.