Negotin, avgust-septembar 2013.
JKP BADNJEVO NEGOTIN
 

Implementaciju integralnog poslovnog informacionog sistema JKP Badnjevo Negotin zasnovanog na softverskim komponentama NAPLATA - sistem za obračun grejanja, potrošnje vode i ostalih komunalnih usluga, kao glavni izvođač obavilo je preduzeće OMNIDATA DOO ŠABAC, BIZNISOFT - opšti računovodstveni sistem, kao podizvođač obavilo je preduzeće DP PRODUCTS BEOGRAD.Osnovna obuka za sistem NAPLATA održana je od 19.8.2013 do 26.5.2013, u direkciji preduzeća JKP Badnjevo u Negotinu, koja je sprovedena sa radi upoznavanja budućih korisnika sa softverom, korišćenom terminologijom u cilju njihovog osposobljavanja za samostalno korišćenje osnovnih funkcija. 

Obuci su prisustvovali:


 

Komponenete integralnog poslovnog informacionog sistema:Za potrebe administracije servera i sistema naplata obučen je Mladen Vuković.

Obuka se sastojala u sledećem:


IMPORT PODATAKA U BAZU PODATAKA NAPLATA

U ponedeljak 19.8.2013. u Negotinu, NARUČILAC je u svom sedištu stavio na raspolaganje IZVRŠIOCU postojeće podatke u dbf oracle fajlove snimljene na dva DVD-a.

Međutim, nakon analize konstatovao da su podaci dati u obliku koji ne predstavlja nezaštićenu elektronsku kopiju postojećih podataka, a takođe nisu praćeni odgovarajućom dokumentacijom za pristup podacima i objašnjenjima značenja podataka.
IZVŠILAC je nastojao da prikupi sve relevantne informacije i angažuje stručnu pomoć, što je na kraju rezultovalo time da je u četvrtak 22.8.2013 između 8:00 i 11:00 sa postojećeg Oracle servera uspešno obavljen eksport podataka u Access 2003 bazu podataka, koja je snimljena na dve istovetne kopije DVD-a, jedna za NARUČIOCA, a druga za IZVRŠIOCA.

Do kraja dana obavljen je popis eksportovanih tabela u cilju sagledavanja kvantiteta i analize postojećih podataka, i što je nastavljeno 23.8.2013., do kraja radnog dana, a paralelno je na lokaciji NARUČIOCA IZVRŠILAC je otpočeo aktivnost na izradi softvera za masovni import podataka u bazu podataka sistema NAPLATA.

Umesto na lokaciji IZVRŠIOCA, kako bi se kroz neposrednu komunikaciju i konsultacije sa operaterima na postojećem sistemu maksimalno ubrzao postupak analize postojećih podataka i kompenzovalo kašnjenje prouzrokovano problemima u pristupu postojećim podacima.

Intenzivan rad na pomenutoj aktivnosti uz konsultacije IZVRŠIOCA sa Vesnom Rajković, Radmilom Kračunović nastavljen 24.8.2013. u vezi sa procedurama za import podataka o uslugama, objektima i adresama objekata i kupaca,  a zatim je IZVRŠILAC tokom 25.8.2013. napravio procedure za restauraciju i import podataka o potrošnji vode, a zatim i import i obradu podataka o finanasijskim promenama.

Dana 26.8.2013. IZVRŠILAC je obavio i deo osnovne obuke koji se odnosi sa upoznavanje operatera i menadžmenta NARUČIOCA sa organizacijom, kvanitetom i kvalitetom postojećih podataka koji su importovani u bazu podataka sistema NAPLATA.

Konstatovano je da su podaci tačno preneti sa postojećeg sistema u bazu podataka sistema NAPLATA.

Međutim, u dosadašnjoj praksi u radu sa postojećom bazom podataka su konstatovani sledeći nedostaci:


NARUČIOCU je sugerisano da je neophodno da se što pre otpočnu aktivnosti:


OSTALE KONSULTACIJE

IZVRŠILAC je u prisustvu NARUČIOCA obavio konsultacije sa Ivanom Rašićem, predstavnikom firme ALKANA ŠTAMPARIJA NEGOTIN, kome je predata na jednom DVD-u grafička priprema koja može da se koristi kao osnova grafičke pripreme nalazi se na folderu ObrasciRacunaPrimeri. Dana 23.8.2013 obavljene su konstultacije Ivanom Rašićem, koji doneo 6 uzoraka-predloga grafičkog rešenja obrazaca računa (3 za obrasce računa za grejanje i 3 za vodu i ostale komunalne usluge).

Tokom konsultacija obavljanih u periodu 19.5.-24.8.2013 identifikovano je da postoje određene specifičnosti i prepreke u organizacionoj šemi i raspodeli poslova između službi, a koje se odnose na funkcije obračuna i naplate utroška vode, komercijale, finansijske operative i računovodstva.

U velikoj meri tok dokumentacije i organizacija poslova posledica nedovoljne funkcionalnosti postojeće informatičke podrške, što je za posledicu dovelo do preplitanja odgovornosti i ovlašćenja između nosioca poslova i službi.

Uvidom u činjenično stanje organizacije tokova i načina obrade podataka implementatori su došli do zaključka da ukoliko bi se takvo stanje zadržalo značajno umanjuju šanse za uspostavljanje efikasnog sistema naplate komunalnih usluga i da se u prihvatljivom obimu iskoristi funkcionalnost i potencijal nove softverske podrške.


RAČUNARSKA OSNOVA

U sredu 21.8.2013 IZVRŠILAC je obavio snimanje postojeće računarske osnove u cilju sagledavanja potreba za nadogradnju postojeće računarske osnove - opreme u cilju nesmetanog, komfornog i efikasnog korišćenja softverskih komponenti sistema NAPLATA.

Postojeća računarska oprema raspoređena je na tri lokacije u krugu preduzeća i još dve izdvojene lokacije, dok na trećoj izdvojenoj lokaciji ne postoji računarska oprema. Objekti u krugu preduzeća povezani cu kablovima, a izdvojene lokacije povezane su bežičnim putem.

U četvrtak 22.8.2013 obavljene su konsultacije za predstavnicima NARUČIOCA tokom kojih je prezentovano stanje postojeće i nedostaci postojeće računarske opreme sa konkretnim predlozima i specifikacijama za nadogradnju hardvera i softvera.


PUŠTANJE U RAD

U ponedeljak 26.8.2013. konstatovano je da je obavljena osnovna obuka, napravljen softver za import podataka i izvršen import postojećih podataka zaključno sa promenama sa 21.8.2013., odnosno da je sistem NAPLATA tehnički spreman za puštanje u rad eksploataciju.

Međutim, NARUČILAC i IZVRŠILAC su se sporazumeli da se sistem ne pusti u rad, iz sledećih razloga:


Sistem je konačno pušten u rad u subotu 16.09.2013.

 
 
 

Pogledajte: Klub korisnika


To Top

© 2005 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.