12.08.2005-14.08.2005
JP 3.SEPTEMBAR - Nova Varoš
Uvodjenje u rad i osnovna obuka
 
 
 

Aktivnosti oko uvođenja u rad SOFTVERA sistema za obračun komunalnih usluga NAPLATA su započete 12.08.2005 godine, na lokaciji direkcije KORISNIKA u Novoj Varoši, u saradnji sa Vesnom Cuparić, šefom naplate i Draganom Kurćubićem.

Izvršeno je konfigurisanje 3 računara:

Računar NAPLATA koji pokreće Windows XP predstavljaće će fajl server za ostale računare na kojima će se pokretati softver NAPLATA.
Na računare PC02 i PC03 koje pokreće Windows XP, je instalisan softver, i na njihov desktop su postavljene prečice namenjene za pokretanje programa NAPLATA.


Svi računari rade u okviru radne grupe WORKGROUP. Na računarima su podešene TCP/IP adrese.

KORISNIKU je ranije predato uputstvo za konfigurisanje radnih stanica sa kojih će se pokretati SOFTVER.

Nakon instalacije otpočeto je osnovnom obukom operatera za korišćenje softvera.


Milena Glavonjić, Dragan Kurćubić, Gordana Čolović, Saliha Bjelić
 


Nageli Herera, Mira Perišić

Operateri su uložili znatan napor u savladavanje materije.
Utisak je da su polaznici obuke shvatili mogućnosti softvera i da će u budućem periodu moći da ih iskoriste, naravno nakon perioda adaptacije od tri do šest meseci i značajne dorade i dopune postojećih podataka.
 


Katalogiziranje mernih mesta
je tema koja koja je najbolje ocenjena
 

Osnovna obuka je izvršena u skladu sa Ugovorom. Osnovna obuka se smatra okončanom 14.8.2005.
Bilo bi dobro da KORISNIK izvrši solidnu obuku operatera za korišćenje operativnog sistema Windows XP i paketa MS Office.

Naravno, ostaje potreba za daljom permanentnom obukom operatera u vezi sa sistemom NAPLATA i stručnom pomoći i konsultacijama, i ta obuka treba da se organizuje po potrebi...

U toku obuke, u okviru vežbi, rađeno je na doterivanju kataloških podataka.
Takođe, izvršena je registracija usluga i kategorija potrošača u skladu sa tim ažuriran je cenovnik usluga.

Na dan 11.8.2005, izvršeno je preuzimanje podataka sa starog sistema. Konstatovano je da kvalitet i obim izvornih podataka zadovoljavajući.
Izvršena je provera i uočeno je manje neslaganje u finansijskim karticama fizičkih lica, koje će KORISNIK korigovati. Prenos finansijskih kartica pravnih lica nije vršen i biće obavljen ručno na osnovu listinga sa starog sistema.
Nakon obavljenog importa podataka u sistem NAPLATA, KORISNIK je izvršio poređenje sa izvornim podacima, i izvršio verifikaciju prenosa podataka.

KORISNIK u narednom periodu treba da izvrši ostale korekcije podataka i usaglašavanje sa stvarnim stanjem na terenu radi stvaranja uslova za pokretanje naprednih funkcija softvera (OPTIMUS, selektivno očitavanje potrošnje).
Preporučuje se da se izvrši popis potrošača, mernih mesta, i vodomera i označavanje mernih mesta, plastificiranim identifikacionim karticama, a u skladu sa katalogom mernih mesta u bazi podataka.

Podatke je potrebno značajno doraditi i dopuniti:
Nakon provere finansijskih kartica treba izvršiti potrebne ispravke. Pogotovo se to odnosi na predhodne godine.

Posebno je važno da se formira katalog vodomera, koji trenutno uopšte ne postoji.
Potrebno je uneti i upotpuniti kućne brojeve za sve potrošače i merna mesta.
Nepohodno je izvršiti reonizaciju i raspoređivanje ulica u reone i određivanje redosleda ulica unutar reona.


Takođe, je veoma značajno da se pojača dinamika očitavanja potrošnje vode, tako da se u narednom periodu očitavanje svih mernih mesta vrši jednom mesečno.

Evidenciju reklamacija treba uredno voditi i unositi u bazu podataka.

Ukoliko se ovako postupi relativno brzo se može obaviti puštanje u rad svih naprednih funkcija SOFTVERA, sistema za praćenje zaostalog duga, kao i puštanje u rad prenosivih računara tipa PSION ili PocketPC za očitavanje potrošnje, za oko 6 meseci.

KORISNIKU je predata dokumentacija fajla PROMENE.MDB čija je namena povezivanje sa softverom za finansijsko knjigovodstvo. Kopija ove dokumentacije se nalazi na računaru NAPLATA, na lokaciji na kojoj je instaliran sistem.
KORISNIKU su predati fajlovi koji sadrže grafičku pripremu tipskog obrasca fakture, koje korisnik može upotrebiti za izradu svojih obrazaca, s tim da ne menja geometriju obrasca, raspored polja i slobodnih površina.

U početnoj fazi se može očekivati povećanje broja reklamacija od strane potrošača, većim delom kao očekivane reakcije na izmenu izlazne fakture, a delom zbog eventualnih nepreciznosti u kataloškim podacima i sl.
Ulazimo u period normalne eksploatacije sistema i stvaranja preduslova za punu primenu i postizanje željenih efekata.
 

Pogledajte: Klub korisnika
 
 
 


To Top

© 2005 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.