11.11.2005 - 14.11.2005
JP KOMUNALAC - Novi Bečej
Zapisnik: Uvođenje u rad i osnovna obuka
Aktivnosti oko uvođenja u rad SOFTVERA sistema za obračun komunalnih usluga NAPLATA su započete 11.11.2005 godine, na lokaciji direkcije KORISNIKA.

ISPORUČILAC je za račun KORISNIKA izvršio instalaciju sistema na 2 računara.

Računar NAPLATA koji pokreće Windows 98 predstavljaće će fajl server za ostale računare na kojima će se pokretati softver NAPLATA.
Pomenuti računar je dobio identifikaciju NAPLATA.
Fajlovi koji čine sistem se nalaze na lokalnom disku pomenutog računara na lokaciji D:\N\NAPLATA.
Lokacija D:\N  je podeljena (sharing), tako da se "vidi"  u radnoj grupi kao lokacija N.

Na računar sa identifikacijom P4, koji pokreće Windows XP, instalisan je softver klijenta NAPLATA, i na njihov desktop su postavljene prečice namenjene za pokretanje programa NAPLATA.

Ovi računari rade u okviru radne grupe WORKGROUP.

KORISNIKU je ranije predato uputstvo za konfigurisanje radnih stanica sa kojih će se pokretati SOFTVER.
KORISNIKU je predato korisničko uputstvo za SOFTVER.

 
Nakon instalacije otpočeto je osnovnom obukom operatera za korišćenje softvera:
Silvester Santo, referent obračuna
Milka Stanković, šef računovodstva
Danilka Mišić, knjigovođa
Dragan Džigurski, pravnik (prisutan u delu obuke)
Utisak je da su polaznici obuke shvatili mogućnosti softvera i da će u budućem periodu moći da ih iskoriste, naravno nakon perioda adaptacije od tri do šest meseci i značajne dorade i dopune postojećih podataka.
Osnovna obuka je izvršena u skladu sa Ugovorom. Osnovna obuka se smatra okončanom 13.11.2005.

Bilo bi dobro da KORISNIK izvrši solidnu obuku operatera za korišćenje operativnog sistema Windows i paketa MS Office.

Naravno, ostaje potreba za daljom permanentnom obukom operatera u vezi sa sistemom NAPLATA i stručnom pomoći i konsultacijama, i ta obuka treba da se organizuje po potrebi...

U toku obuke, u okviru vežbi, rađeno je na doterivanju podataka.
Takođe, izvršena je registracija usluga i  kategorija potrošača u skladu sa tim ažuriran je cenovnik usluga.

Na dan 11.11.2005, izvršeno je preuzimanje podataka sa starog sistema.
Importovano je ukupno 5741 obveznika računa čega je 5027 aktivnih obveznika računa, čija se potrošnje vode registruje preko 5311 mernih mesta.
KORISNIK će izvršiti je proveru i uočena eventualna neslaganja u finansijskim karticama fizičkih lica će korigovati. Prenos finansijskih kartica pravnih lica nije vršen i biće obavljen ručno na osnovu listinga sa starog sistema.

Nakon obavljenog importa podataka u sistem NAPLATA, KORISNIK će vršiti poređenje sa izvornim podacima. KORISNIK u narednom periodu treba da izvrši ostale korekcije podataka i usaglašavanje sa stvarnim stanjem na terenu radi stvaranja uslova za pokretanje naprednih funkcija softvera (OPTIMUS, selektivno očitavanje potrošnje).

Preporučuje se da se izvrši popis potrošača, mernih mesta, i vodomera i označavanje mernih mesta, plastificiranim identifikacionim karticama, a u skladu sa katalogom mernih mesta u bazi podataka.

Podatke je potrebno doraditi i dopuniti:
Nakon provere finansijskih kartica treba izvršiti potrebne ispravke.
Posebno je važno da se formira katalog vodomera, koji trenutno uopšte ne postoji.
Na svim mernim mestima, gde se potrošnja određuje paušalno, potrebno je, pre obračuna, definisati zadati realan prosek mesečne potrošnje ili te obveznike računa prebaciti u posebnu kategoriju ili kod tih obveznika računa registrovati posebnu uslugu.

Potrebno je uneti i upotpuniti kućne brojeve za sve potrošače i merna mesta.
Nepohodno je definisati, doterati reonizaciju i izvršiti raspoređivanje svih ulica u reone i određivanje redosleda ulica unutar reona.

Takođe, je veoma značajno da se pojača dinamika očitavanja potrošnje vode, tako da se u narednom periodu očitavanje svih mernih mesta vrši jednom mesečno.

Evidenciju reklamacija treba uredno voditi i unositi u bazu podataka.

Ukoliko se ovako postupi relativno brzo se može obaviti puštanje u rad svih naprednih funkcija SOFTVERA, sistema za praćenje zaostalog duga, kao i puštanje u rad prenosivih računara tipa PSION ili PocketPC za očitavanje potrošnje, za oko 6 meseci.
Softver za optimizaciju očitavanje potrošnje OPTIMUS je aktiviran  u svrhu probnog korišćenja...

Za potrebe pristupa sa udaljene lokacije koristiće se program PCANYWHERE. Operateri su obučeni za otvaranje konekcije tj. aktiviranje host-a.

KORISNIK se obavezuje da hitno izdvoji ili instalira nov direktni telefonski priključak, za ostvarivanje pristupa sa udaljene lokacije, radi tehničke podrške.
Kako KORISNIK nije imao raspoloživ eksterni modem, ISPORUČILAC privremeno ustupa svoj modem SWEEX 56K USB V.92. KORISNIK je dužan da nabavi nov kvalitetan eksterni modem (npr. US ROBOTICS 56K external faxmodem RS232).

KORISNIKU su predati fajlovi koji sadrže grafičku pripremu tipskog obrasca fakture, koje korisnik može upotrebiti za izradu svojih obrazaca, s tim da ne menja geometriju obrasca, raspored polja i slobodnih površina.

KORISNIKU je predata dokumentacija fajla PROMENE.MDB čija je namena povezivanje sa softverom za finansijsko knjigovodstvo. Kopija ove dokumentacije se nalazi na računaru NAPLATA, na lokaciji na kojoj je instaliran sistem.

KORISNIK se obavezuje da ce redovno vršiti dnevno arhiviranje podataka i povremeno snimanje na kompakt diskove (CD).
Na računar NAPLATA instaliran je softver AUTOARCHIVES, čija je namena arhiviranje podataka. ISPORUČILAC privremeno ustupa KORISNIKU ovaj softver, na period od 90 dana. Ukoliko KORISNIK i nakon ovog perioda nastavlja sa korišćenjem ovog softvera dužan je da izvrši njegovu nabavku od ISPORUČIOCA softvera.

U početnoj fazi se može očekivati povećavanje broja reklamacija od strane potrošača, većim delom kao očekivane reakcije na izmenu izlazne fakture, a delom zbog eventualnih nepreciznosti u kataloškim podacima i sl.
 
 
 

Pogledajte: Klub korisnika
 


To Top

© 2005 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.