januar - februar 2009
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA - POŽAREVAC
 
U januaru 2009., pušten je u rad sistem za obračun utroška vode u JKP Vodovod i kanalizacija - Požarevac, a u okviru programa za smanjenje gubitaka na vodovodnom sistemu.

Opšti cilj projekta je uspostavljanje sistema za kontrolu gubitaka u vodovodnom sistemu Požarevca.

Posebni ciljevi obuhvataju:
  - Uspostavljanje pouzdane i lako dostupne baze podataka o celom vodovodnom sistemu
  - Uspostavljanje stalnih mernih mesta na sistemu sa daljinskim prenosom podataka
  - Definisanje vodnog bilansa u sistemu i delovima sistema
  - Kvantifikacija gubitaka vode iz sistema i identifikacija zona u sistemu sa povećanim gubicima vode
  - Osposobljavanje krajnjeg korisnika (JKP Vodovod i kanalizacija - Požarevac) da samostalno sprovodi program kontrole gubitaka vode

U ovom projektu OmniData učestvuje kao podizvođač preduzeća Ehting iz Beograda. (Pored Ehtinga na javnom konkursu učestvovali su Institut Jaroslav Černi i Energoprojekt.)

Preduzeće za projektovanje, inženjering i konsalting u hidrotehnici i građevinarstvu „Ehting“, osnovano 1990. godine, bavi se projektovanjem, konsultantskim uslugama i istraživanjem u oblasti vodoprivrede. Ugovor o realizaciji navedenog projekta ovo preduzeće potpisalo je sa Direkcijom za izgradnju.

Nadzor nad realizacijom projekta poveren je Građevinskom fakultetu iz Beograda.
 

OmniData je u prvoj fazi obavila integraciju svih raspoloživih podataka sa područja Požarevca i Kostolca, a koji se odnose ili su u vezi sa evidencijom i obračunom utroška vode u jedinstvenu bazu podataka. Implemetacija sistema NAPLATA i obuka operatera obavljeni su u januaru 2008.


8.4.2009. Javna prezentacija rezultata

Već u fazi implementacije obavljen je niz transformacija i dorada postojećih podataka o potrošačima, kako bi se omogućila implementacija geografskog informacionog sistema i sistema za matematičko modeliranje, kao i integracija sva tri sistema, koji su pored ostalog, predviđeni ovim projektom.

Odmah pošto vodovod sprovede nabavku potrebne opreme, obaviće se obuka i puštanje u rad sistema AQAUMER za evidenciju potrošnje pomoću PDA računara...

 

Pogledajte: Klub korisnika


To Top

© 2005 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.