Prijedor, oktobar 2016.
VODOVOD AD PRIJEDOR
 

IMPLEMENTACIJA  I PUŠTANJE U RAD SISTEMA NAPLATA

    
    
Aktivnosti na implementaciji sistema u Vodovod AD Prijedor, otpočete su 10.10.2016.

 

OSNOVNA OBUKA


Kao prva aktivnost u vezi sa implementacijom održan je uvodni sastanak kome su prisustvovali Vukašin Šipka, Aleksandra Pašalić i Bojan Ećim iz VODOVOD AD PRIJEDOR i Dragoljub Rakić i Nenad Purkić, predstavnici OMNIDATA DOO ŠABAC.

U cilju stvaranja uslova za obavljanje osnovne obuke, VODOVOD AD PRIJEDOR je stavilo na raspolaganje prostoriju, u koju smo postavili računarsku opremu i povezali u zasebnu računarsku mrežu, a nakon prilagođavanja i podešavanja otpočeta je osnovna obuka za korišćenje sistema za evidenciju, obračun i naplatu utroška vode NAPLATA.

Polaznici osnovne obuke:

 1. Vladan Bosančić
 2. Danijela Mikić
 3. Gordana Marmat
 4. Perica Sredić
 5. Zoran Stakić
 6. Aleksandra Pašalić
 7. Jasna Ećim
 8. Slavica Vuleta
 9. Vesna Jovanović
 10. Jadranka Bojić
 11. Danijela Sović

Deo osnovne obuke koji se odnosio na upoznavanje operatera sa softverom i korišćenom terminologijom u cilju njihovog osposobljavanja za samostalno korišćenje osnovnih funkcija softvera okončan je 15.10.2016. 

U praktičnom delu obuke uvežbavano je generisane su kampanje očitavanje, vršen unos potrošnje, vršeni probni obračuni i fakturisanje usluga.

Obavljena je obuka za sistem za naplatu teško naplativih i zaostalih potraživanja NAPLATA TNZP kojoj su prisustvovale Jasna Ećim i Danijela Mikić.

VODOVOD AD PRIJEDOR i OMNIDATA DOO ŠABAC su se saglasili da se deo obuke koji se odnosi na korišćenje PDA uređaja za očitavanje odloži jer se nisu stekli uslovi za njihovu primenu (nabavka PDA uređaja, sređivanje podataka o potrošnji).


Vodovod je na osnovu dobijene priprema izvršio prilagođavanje - personalizaciju preštampanog obrasca računa
.
Prilagođena je i prednja i zadnja strana. Zadnja strana sadrži važne napomene, informacije o prijemu reklamacije kao i uputstvo kako prijaviti potrošnju putem SMS servisa i email-a.Konačna verzija rešenja obrasca računa
formata A4 namenjenog za štampanje na laserskim štampačima.
Na poleđini računa su napomene i ostale servisne informacije.Masovno štampanje računa vršiće se na raspoloživom laserskim štampačima HP LaserJet 3015 i HP LaserJet 4250n.

 

RAČUNARSKA OSNOVAVODOVOD AD PRIJEDOR je izvršio nabavku Microsoft licenci kroz OLP ugovor za operativni sistema Windows Server Standard i MS Office paket.

Za administratora sistema ispred VODOVOD AD PRIJEDOR imenovan je Bojan Ećim.

Izvršena je instalacija softverskih komponenti sistema NAPLATA:  osnovna aplikacija,  naplata teško naplativih potraživanja,  obračun zakonske zatezne kamate, arhiviranje podataka, sistem za planiranje, upravljanje i optimalizaciju evidencije potrošnje vode, evidencija potrošnje pomoću ručnih PDA računara, eksport podataka za potrebe ostalih informacionih sistema, SMS servis...

Na blagajnu je postavljen HP LaserJet 1018 za potrebe štampanja i overe naloga za plaćanje i izveštaja o uplati.

U saradnji sa administratorom sistema izvršeno je otvaranje korisničkih naloga za sve operatere, kao i podešavanje sistema za korišćenje raspoloživih lokalnih štampača.

 IMPORT POSTOJEĆIH PODATAKA I STANJE PODATAKA U SISTEMU NAPLATA

OMNIDATA je napravila poseban softver za masovni import podataka iz postojećih baza podataka u bazu podataka sistema NAPLATA.

Preuzeti su podaci zaključno sa 16.10.2016. i importovani u sistem NAPLATA. Finansijke kartice su upoređene u saradnji sa Vesnom Jovanović. Slučajnim izborom izabrani su predstavnici svih kategorija. Takođe je upoređena suma u totalu. Postignuto je slaganje da su uvezeni podaci tačni i na taj način je potvrđena tačnost importa.

Katalozi kupaca i potrošača su u potpunosti preuzeti iz postojeće baze podataka.

Kartica usluga formirana je na osnovu dostupnih podataka.

Katalog mernih mesta nije postojao, pa je zvršeno je generisanje kataloga mernih mesta u sistemu NAPLATA.

Uvezeni su podaci o vodomerima na osnovu raspoloživih podataka na osnovu fabričkih brojeva.
Za merna mesta na kojim nisu bili raspoloživi podaci o fabričkom broju ili nisu numerička polja, broj generisan.

Uvežen je katalog proizvođača brojila i izvršeno njegovo povezivanje sa postojećim brojilima.

Katalog ulica generisan je iz postojećeg šifarnika ulica, kao i katalog naselja. Podaci o naseljima van opštine Prijedor nisu bili raspoloživi, pa se moraju uneti ručno.

Katalog reona je formiran na osnovu postojećih podataka.

Katalog kategorija potrošača formiran je na osnovu postojećih podataka, kao i katalog usluga.

Katalog inkasanata i čitača vodomera formiran je na osnovu raspoloživih podataka.

Podaci o reklamacijama nisu bili raspoloživi u elektronskom obliku, kao i katalog tekućih računa.

Uspešno su importovani podaci o potrošnja na osnovu fakturisanih količina u poslednjih 12 meseci.
Formirane su i odgovarajuće kampanje očitavanja. Tako da je sada moguće dobiti istorijat potrošnje za sva merna mesta i izvršiti obračun prosečne potrošnju.

Formiran je cenovnik usluga za sve kategorije i usluge.

Za sve kategorije podaci koji se nalaze u analitici su smešteni na kartice i proverom slučajnih uzoraka, kao i karakterističnih slučajeva i proverom u bruto iznosima je utvrđeno da odgovaraju trenutnom stanju.


PUŠTANJE U RAD

Puštanje u rad obavljeno neposredno na lokaciji korisnika, 17.10.2016 u 7:00 puštena u rad blagajna za naplatu komunalnih usluga - vode.

Tokom dana u saradnji sa operaterima vršene su izmene i ažuriranje podataka u bazi sistema NAPLATA. 
Takođe je praćen i proces rada na novog sistema.

Održan je sastanak na kome su prisustvovali ispred VODOVOD AD PRIJEDOR: Vlada Reljić, direktor, Vukašin Šipka pomoćnik direktora za ekonomske poslove, Aleksandra Pašalić interni kontrolor, Milorad Glušac...

Na sastanku je predstavljen tok obuke. Ocenjeno je da su polaznici obuke postigli očekivane rezultate, a da je dalji rad samo stvar dalje prakse.

Postignuta je saglasnost da se analitika zadrži u postojećem softverskom rešenju i prezentovan je dogovor sa Predragom Stojakovićem koji je prethodnog dana postignut u prisustvu Aleksandre Pašalić.
Takođe je dogovoreno da se sa čitačima vodomera održi sastanak narednog dana kako bi im se objasnilo šta se od njih očekuje u narednom periodu.

Na sastanku 18.10.2016 iz ispred VODOVODA AD PRIJEDOR pored inkasanata prisustvovali: Vukašin Šipka, pomoćnik direktora za ekonomske poslove, Aleksandra Pašalić interni kontrolor, Bojan Ećim administrator i Perica Sredić šef inkasantske službe.

Čitačima je predstavljen novi način rada, predstavljene nove čitačke liste, ali i date smernice i napomene koje treba da pomognu olakšanju posla.

Nastavljen je operativni rad na sređivanju podataka sa zaposlenima. Formirane su čitačke liste i podeljene inkasnatima za očitavanje.

Tokom implementacije konstatovano je da postoje potrebe za organizaciono-tehničkim promenama koje će doprineti unapređenju poslovanju.

Obavljen je sastanak sa g. Predragom Stojakovićem, isporučiocem softvera čiji je deo supstituisan sistem om NAPLATA u cilju dogovora oko preuzimanja podataka. Ispred VODOVOD AD PRIJEDOR sastanku je prisustvovala g. Aleksandra Pašalić. Postignut je dogovor da se podaci iz sistema NAPLATA preuzimaju u analitiku postojećeg softverskog rešenja. U tu svrhu Predragu Stojakoviću dat je DVD sa izvezenim tabelama podataka koje su relevantne.

Prvi obračun komunalnih usluga na sistemu NAPLATA će biti za mesec oktobar.

 
 

Pogledajte: Klub korisnika


To Top

© 2005 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.