II Skup kluba korisnika sistema NAPLATA
GDE SMO I KUDA DALJE
Šabac, 14 april 2006

Ciljevi radionice su bili:


Rad je organizovan u tri tematske celine:


Radionica je održana u poslovnom klubu House.
 
 

Tema 1.1. Problematika primene novih obrazaca računa
Iskustva, praktični problemi, moguća rešenja i predlozi...
 


 

Obrasci formata 210mm x 12inča, omogućavaju dobijanje jasne i pregledne fakture, pogodne za prikaz eventalnog tarifnog sistema i korisnih dodatnih informacija. Dobijena je veća fleksibilnost i veoma dopadljiv vizuelni izgled.

Veoma su važni:


Papir treba da bude bar 80g/m2, bez prašine...

Pažljivo treba odabrati štampara.
Usaglašavanje sa štamparom može biti značajan izvor problema.

Tipične greške koje štampari prave pri intervencijama na grafičkoj pripremi su:


Neka preduzeća su počela sa korišćenjem poleđine računa za dodatne napomene i informacije, kao i za reklame i oglase trećih lica, što je omogućilo anuliranje troškova štampanja obrazaca računa, pa čak i određen prihod.

U praksi, primena novih obrazaca je naišla na dobar prijem kod korisnika, ali i dodatne zahteve.
Kao najizraženiji registrovan je zahtev potrošača u vezi prikaza iznosa za uplatu. Naime, u verziji koja je u primeni, prikazuje se iznos zaduženja po obračunu za određeni obračunski period, a potrošači zahtevaju prikaz  kumulativnog zaduženja na nalogu za plaćanje.
U fazi projektovanja sadašnje verzije fakturnog modula kao najvažniji je uzet računovodstveni zahtev u vezi povezivanja uplata sa konkretnim računom. Međutim, ovaj zahtev je koliziji sa zahtevima korisnika - "Hoću da platim, koliko hoću, kada to hoću,.... a ti meni na nalogu za plaćanje naštampaj ono što meni bude trebalo..."
Kako od preduzeća do preduzeća, zavisno od kategorizacije potrošača postoje različiti zahtevi u vezi rešavanja načina ispisa iznosa za uplatu, predloženo je da se fakturni modul parametrizuje.
Parametrizacija fakturnog modula treba da omogući izbor opcije ispisa iznosa za plaćanje za svaki obračun posebno:

Tema 1.2. Kako do internet prezentacije komunalnog preduzeća

Posebno zanimljivo izlaganje na ovu temu je imao g. Dragoljub Bogićević, HiperPlus iz Šapca.

Izlaganje je imalo za cilj da demistifikuje pitanje kreiranja i održavanja internet sajta komunalnog preduzeća.
Posebno je ukazano na to da je neophodno da se komunalno preduzeće:


Nakon postavljanja realnih i ostvarivih ciljeva može se pristupiti planiranju aktivnosti.
Značaj internet prezentacije na polju odnosa sa korisnicima usluga, lokalnom samoupravom, institucijama i ostalim pravnim licima je već sada veliki, a u budućnosti, ovaj značaj će biti još veći.
Kreiranje "dinamične i žive" internet prezentacije ima nesumljive prednosti u odnosu na "statičnu".
Internet servis koji omogućava on-line pristup bazi informacija o zaduženjima, mernim mestima i obveznicima računa, bi trebalo da ima svako komunalno preduzeće. Korišćenjem savremenih alata podaci iz baze podataka obračuna komunalnih usluga mogu se lako preuzimati i na zahtev upućen posredstvom interneta prezentovati korisnicima usluga.
 
 
 

Tema 2.1. Eksterni naplatni servisi
Elektronsko preuzimanje podataka o uplatama

Uobičajeno, eksterni naplatni servisi (PTT i poslovne banke), na osnovu posebnog ugovora sa komunalnim preduzećima dostavljaju podatke o uplatama na svojim naplatnim mestima, u "papirnom" obliku i u "elektronskom" obliku u posebno formatizovanim tekstualnim fajlovima
Nažalost, gotovo svaki eksterni naplatni servis ima sopstveni format tekstualnog fajla za uplate tj. ne postoji standard za nazive fajlova, sadržaj fajla.
Nivo zaštite od greške u integritetu podataka varira od naplatnog servisa do naplatnog servisa, ali je uglavnom relativno nizak.
Neki od naplatnih servisa pogotovo PTT i pored evidentnih nedostataka, nemaju želju da bilo šta menjaju u svom konceptu i slepo slede pravilo "mi smo veliki i svi nam se moraju prilagoditi".

Protokoli za razmenu informacija o uplatama, nisu dvosmerani i nakon dostavljanja fajlova o uplatama ne definišu proceduru otklanjanja uočenih grešaka kao što su: pogrešna šifra, pogrešan iznos,  pogrešan datum...

Preuzete fajlove o uplatama treba tranformisati i upisati u evidenciju uplata komunalnog preduzeća, a zatim originalni fajl arhivirati.

Za rešavanje ovog problema može se primeniti posebna serverska aplikacija koja omogućava:


Program eUPLATE je namenjen za automatizaciju evidencije uplata preko eksternih naplatnih servisa: PTT-a, poslovnih banaka...
Program je jednostavan za upotrebu i ima veliku brzinu obrade..., radi na standardnim PC računarima tipa P4, koje pokreće aktuelni Windows operativni sistem.
Sadrži module za automatizaciju evidenciju uplata i menadžment fajlovima koji sadrže uplate. Dizajn programa dopušta import podataka o uplatama iz velikog broja različitih naplatnih servisa (do 1000). Softver se lako prilagođava različitim formatima ulaznih fajlova. Podaci se importuju iz tekstualnih fajlova, a korišćenjem eksternih programa, mogu se odlagati u bazama podataka praktično svih poznatih formata.
Primenom ovog programa u velikoj meri se od poslova evidencije uplata rasterećuje naplatna služba.
Generalni cilj koji se postiže primenom ovog softvera je povećavanje efikasnosti naplate, poboljšavanje kvaliteta ophođenja prema potrošačima i smanjivanje troškova naplate:

Tema 2.2. Evidencija potrošnje primenom Pocket PC

Evidentni su pozitivni efekti primene ručnih računara u praksi:


Za poslove mogu se primeniti ručni računari tipa:

Zahvaljujući nižoj ceni i solidnoj procesorskoj snazi Pocket PC idealni su za primenu u komunalnim preduzećima.
Aquamer 5.0 je aplikacija namenjena za rad na Pocket PC računarima koje pokreće Windows Mobile 2003 SE.

Međutim, najnovija verzija operativnog sistema Windows Mobile 5.0 pored niza korisnih novina unela je i određene probleme:

Nekompatibilnost "na dole" prouzrokovala je potrebu prilagođavanja odnosno preprojektovanja softvera koji je projektovan za Windows Mobile 2003 SE.
Aquamer 5.0, čiji je razvoj u toku, je u potpunosti kompatibilna sa operativnim sistemom trgovačkog naziva Windows Mobile 5.0 (verzije bar 5.1.1702 ili više).
Što se tiče ostalih problema očekuje se da će u vrlo bliskoj budućnosti Microsoft objaviti sve potrebne ispravke softvera za sinhronizaciju, kao i servisne pakete za operativni sistem stare verzije Windows Mobile 5.0, u verziji 5.1.1702 su ove bitne ispravke uglavnom uključene.

Pogledajte:
Evidencija potrošnje vode primenom Pocket PC računara
 
 
 

Tema 3.1. Uporedni pregled postignutih efekata naplate

Ukupno 13 preduzeća je dostavilo bekap svojih baza podataka. Dva preduzeća nisu imala unete podatke u bazu podataka.
U cilju omogućavanja poređenja podataka o stanju naplate svih preduzeća izvršena je selekcija i obrada podataka.
Izdvojeni su podaci u kategoriji domaćinstava. Izvršene su manje datumske korekcije u cilju ispravke očiglednih grešaka u datiranju naloga.
Uzeti su podaci za 2005 godinu, bez poslednjeg obračuna, jer dospeva za naplatu u 2006 godini. U slučaju da nije bilo dovoljno podataka u 2005 godini posmatran je sličan period u 2006 za koji je bilo podataka.
Nad podacima svih preduzeća izvršena je obrada podataka tako što je:


Nazivi preduzeća su šifrirani i prikazani u sledećoj tabeli:
 
Šifra
Preneto iz 2004
Fakturisano u 2005
Obračun kamate
Naplaćeno u 2005
11
34
66
Da
61
12
23
77
Ne
73
13
26
74
Ne
69
14
37
63
Da
60
15
31
69
Da
71
16
45
55
Ne
43
17
11
89
Ne
76
18
28
72
Ne
72
19
28
72
Da
53
20
34
66
Da
72
21
17
83
Da
78
22
16
84
Ne
85
23
40
60
Da
57

Tabela učesnicima radionice data na radnom listu u formi upitnika.

Glavno pitanje na radnom listu je glasilo:

Koja tri preduzeća su imala najbolju naplatu u 2005 godini?


Tri najuspešnija preduzeća učesnici ankete su rangirali na sledeći način:


Anketa je imala za cilj da verifikuje metodologiju za poređenje rezultata koje komunalna preduzuća postižu svojim sistemima naplate.

Poredak prva tri preduzeća prema rezultatima ankete poklopio se sa rezultatom postupka koje je sprovela OmniData.
 
 
Šifra
Sedište
Rast duga
Poredak
20
Herceg Novi
-7,5
1
15
Vladimirci
-4,5
2
22
Kladovo
-0,7
3
14
 
-0,5
4
23
 
-0,2
5
18
 
0,3
6
12
 
3,2
7
21
 
3,4
8
13
 
3,9
9
11
 
8,8
10
17
 
12,1
11
16
 
12,5
12
19
 
14,1
13

Interesantno da je JP Vodovod i kanalizacija - Herceg Novi imao ubedljivo najbolji rezultat u 2005 godini, obzirom da ovaj sistem karakteriše nepovoljan odnos maksimalne letnje i minimalne zimske potrošnje (3:1).
Da sve to bude još interesantnije doprinosi i to da je isto preduzeće imalo jedan od najlošijih rezultata u 2004 godini.


Dijagram mesečnog zaduženja i uplata


Kumulativni dijagram zaduženja i uplata
 
 
 

Tema 3.2. Nagradna igra JKP KOMUNALAC - Novi Bečej
 
 
 
U cilju poboljšavanja odnosa sa potrošačima, a posredno i stepena naplate komunalnih usluga JKP Komunalac je sproveo veoma interesantnu nagradnu igru Redovan platiša.
O ovom veoma interesantnom pristupu problematici naplate govorio je g. Vojislav Lukačev, direktor JKP.
U okviru veoma uspešnog izlaganja na veoma "plastičan" i efektan način prikazane su aktivnosti oko sprovođenja nagradne igre, kao i iskustva u vezi sa tim.
Prezentacija je pored opisa pripreme i velikog broja fotografija sadržavala i audio vizulene zapise sa samog svečanog izvlačenja nagrada.
JKP Komunalac i inače, interno, ima praksu primene audio vizuelnih sadržaja u prezentovanju tekuće problematike i rešavanju iste.

 
 

Druženje u pauzama...

U pauzama aktivnog dela bilo je dovoljno vremena za druženje.U pauzama između sesija....
 
 

Ocena uspešnosti radionice

Termin radionice 14.04.2005 nije najsretnije odabran, tako da se poklopio sa verskim praznikom. Još jednom se izvinjavamo svima, koji zbog toga nisu mogli prisustvovati radionici.

Učesnici radionice su aktivno su učestvovali u radu radionice.  Na osnovu rezultata ankete o uspešnosti radionice, kao najzanimljivija ocenjena je tema 3., čemu je posebno doprinela i prezentacija JKP Komunalac - Novi Bečej.

Dobro su ocenjeni ciljevi radionice, rad radionice, prezentatori, podsticanje međusobnog upoznavanja korisnika i razmene iskustava, prateći materijali...

Uporedni pregled sistema naplate i predlog metodologije za poređenje sistema naplate je privukao posebnu pažnju, kao i elektronsko knjiženje uplata preko eksternih naplatnih servisa.

Raspored termina i trajanje pojedinih izlaganja nije baš najbolje realizovan, uglavnom zbog znatnog kašnjenja početka radionice. Kašnjenje je posledica zastoja saobraćaja na mostu preko reke Save, tako da su gotovo svi učesnici kasnili... Bez obzira na to primedbe u pogledu rasporeda vremena i kašnjenja su na mestu.

Učesnici su se izjasnili da bi radionicu trebalo organizovati svakih 6 meseci.
 
 

Drugi dan radionice
Tema 4. Praktični rad i posebne konsultacije


Ivan Petković, JP Jedinstvo - Kladovo
Danilka Mišić, Milka Stanković, JKP Komunalac - Novi Bečej


Danilka Mišić, JKP Komunalac - Novi Bečej
Saša Atanacković, JP Jedinstvo - Kladovo
 

Drugog dana radionice 15.04.2006, u okviru praktičnog dela prisustvovali su predstavnici JP Jedinstvo - Kladovo i JKP Komunalac - Novi Bečej.

Za potrebe JP Jedinstvo - Kladovo formiran je "rezervni" server za sistem NAPLATA i govorni automat GA INFOTEL, sa ciljem postizanja većeg stepena sigurnosti sistema i skraćivanja vremena oporavka sistema u slučaju kvara računara.

Kao i obično, predstavnici JP Jedinstva su dali i korisne sugestije u vezi daljeg poboljšavanja softvera.

U jednom manjem delu konsultacije su obavljane zajednički.

Konsultacije JKP Komunalac su obuhvatile veći broj tema: korišćenje i namena izveštaja, pojedinosti oko obračuna kamate i usluga, mogućnosti kreiranja posebnih izveštaja, rad sa kampanjama servisiranja zaostalog duga...

Takođe je dat i određen broj predloga od kojih se mogu napraviti programski zahtevi.
 

Pogledajte:
Skup korisnika sistema NAPLATA, Šabac, jun 2005
Evidencija potrošnje vode primenom Pocket PC računara
Klub korisnika
 
 


To Top

© 2003 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.