I Skup kluba korisnika sistema NAPLATA
ODAKLE SMO POŠLI, GDE SMO I KUDA DALJE
Šabac, 22 jun 2005


Sa otvaranje radionice...
 

Ciljevi radionice su bili:


Rad je organizovan u tri tematske celine:


U okviru radionice premijerno su prikazana i nova rešenja unutar sistema koja su usmerena na poboljšavanje odnosa sa korisnicima usluga.
Prikazane se mogućnosti značajnog smanjivanja troškova pri automatizaciji evidencije potrošnje primenom programa Aquamer 5.0 namenjenog za rad na PocketPC računarima.
 

Tema 1:
Poboljšavanje odnosa sa korisnicima komunalnih usluga
Radna verzija novog obrasca računa A4 formata

Kao sredstva komunikacije sa potrošačima komunalnim preduzećima su na raspolaganju mediji, internet sajtovi, automatski telefonski servis, telefon, pisma, lični kontakti, flajeri, promotivni materijali...

Faktura kao sredstvo komunikacije sa potrošačima je veoma važna keo sastavni deo komunalne usluge, jer utiče na utisak o kvalitetu usluge.
Kvalitetna faktura ne popravlja značajno utisak o kvalitetu loše obavljene, međutim, nekvalitetna faktura kvari utisak o kvalitetu usluge.

Tačnost, urednost i preglednost su najvažniji za kvalitet fakture, ali i njen vizuelni identitet.
Na fakturi treba da se nađu sve neophodne informacije. Količina informacija treba da bude dobro odmerena. (od viška glava (ne) boli).
Obrazac fakture treba da bude univerzalan bez obzira na kategoriju potrošača u cilju smanjenja troškova i napora obveznika računa u kontroli i tumačenju.

Komunalna preduzeća obično raspolažu priručnim matričnim štampačima, pomoću kojih se vrši štampanje faktura na obrascima 8,5 x 4 inča
na perforiranom papiru (tri obrasca fakture po preklopu).
U tehničkom smislu dimenzije postojećih obrazaca su nedovoljne.

Obrazac računa 8,5x12 inča koji primenjuje nekoliko komunalnih preduzeća

 

Na predloženom obrascu dimenzija 8,5x12 inča, štampanje se i dalje vrši pomoću matričnog štampača A4 formata.
Dobija se jasnija i preglednija faktura, pogodna za prikaz eventalnog tarifnog sistema i korisnih dodatnih informacija, veća fleksibilnost
i veoma dopadljiv vizuelni izgled. Zadnja strana se može iskoristiti za napomene i informacije, reklame i oglase trećih lica.
 
 

Tema 2:
Nove tehnologije, mogućnosti, smanjivanje troškova...
1. Aquamer 5.0, evidencija potrošnje na PocketPC računarima

Program AQUAMER 5.0 je namenjen za evidenciju potrošnje na terenu pomoću PocketPC računara.

Razlozi da se budući razvoj softvera za evidenciju potrošnje osloni i na PocketPC platformu:


PocketPC računar se odlikuje udobnim, jednostavnim, preglednim i intuitivnim grafičkim interfejsom.
Podaci se na jednostavan način mogu prebacivati sa PocketPC na PC računar i obratno, korišćenjem USB kabla, bežično preko IrDA porta, Bluetooth-a, GPRS-a...

Aquamer 5.0 upisuje podatke u posebnom formatu, memorijski prostor se racionalno koristi, tako da nije potrebno nabavljati nikakvu dodatnu memoriju.

Moćne funkcije pretraživanja po svakom polju na obrascu, uz mogućnost korišćenja džoker znakova omogućavaja brzo pronalaženje odgovarajućeg zapisa.
Omogućen je i unos dodatnih informacija od strane čitača radi lakšeg snalaženja na terenu: Napomene, GPS koordinate..

Pogledajte: AQUAMER za PSION računare
 

Tema 2:
Nove tehnologije, mogućnosti, smanjivanje troškova...
2. Izmene softvera NAPLATA 2005 verzija za jun 2005

U cilju dobijanja veće preglednosti redizajniran prikaz u obrascima:


Nadograđena podrška za fakturisanje na obrascu formata 8,5 x 12 inča.
Generisanje dijagrama trenda naplate je izmenjeno tako da se vidi posebno izdvojeno preneto zaduženje odnosno potraživanje.

Kolona Akontacija je trajno uklonjena iz tabele kartice finansijskih promena.
Nakon uvođenja PDV-a ova kolona nema više nikakvog smisla.
Iz svih finansijskih izveštaja kolona Akontacija je takođe uklonjena.

Napravljen poseban izveštaj: Evidencija PDV po nalozima za knjiženje.

Evidencija beleški za kupce, potrošače i merna mesta.
Napravljena je posebna pomoćna tabela za beleške koja se vidi iz obrazaca kataloga kupaca, potrošača i mernih mesta.


Demonstracija novih mogućnosti

Omogućen je "grafički prikaz" veza primarnih i sekudarnih mernih mesta.
Ovo je potrebno radi provere veza, jer se korisnici, pogotovo u početku teško snalaze u vezama primarnih i sekundarnih mernih mesta.


 

Izmenjeni softver je u fazi testiranja. Distributivna verzija softvera će biti na raspolaganju u septembru 2005.
 

Tema 3:
Odakle smo krenuli, gde smo sada i kuda dalje...
Efekti na naplatu...
 

Primer: JKP RADNIK- Sivac
JKP RADNIK je mali komunalni sistem koji sem vodosnabdevanja vrši i ostale komunalne usluge...

Dijagram 1: Trend naplate 2002 i 2003 godine

 

Razlika između fakturisanog i naplaćenog iznosa se konstantno povećavala...
JKP RADNIK - Sivac je uveo sistem NAPLATA krajem 2003 godine.

Dijagram 2: Trend naplate 2004 godine

Trend naplate je u značajnom porastu. Razlika u od februara do jula opada, što znači da je u tom periodu procenat naplate celokupnog duga veći od 100%.
Na dijagramu nisu prikazane uplate po obračunu za decembar, jer su one proknjižene tek u 2005 godini.

Dijagram 3: Trend mesečnog broja reklamacija 2003 i 2004 godine

Broj reklamacija je bio u porastu sve do kraja 2003 godine.
U 2004 godini, sem u jednom mesecu, mesečni broj reklamacija je bio ispod 10.
 

Primer: JP VODOVOD I KANALIZACIJA - Herceg Novi
JP je vodovod srednje veličine.

Dijagram 4: Trend naplate 2004 godine

 

Razlika između fakturisanog i naplaćenog iznosa se konstantno povećavala do septembra 2004...
JP VODOVOD I KANALIZACIJA - Herceg Novi je uveo sistem NAPLATA septembra 2004 godine.
 

Dijagram 5: Trend u prvom kvartalu 2005 godine

Od januara 2005 pušten je u rad i sistem za obračun kamate.
Trend naplate je u značajnom porastu. Razlika između fakturisanog i naplaćenog opada,  što znači da je u tom periodu procenat naplate celokupnog duga veći od 100%.

Dijagram 6: Trend mesečnog broja reklamacija od novembra 2004 do aprila 2005 godine

Sa evidencijom reklamacija otpočeto je novembra 2004.
Može se reći da se mesečni broj reklamacija smanjuje.
 

Primer: JKSP TOPOLA- Topola
Efekti...
 
 
 
 

I na kraju...

Učesnici radionice su aktivno su učestvovali u radu radionice i izrazili zadovoljstvo ambijentom i načinom rada na radionici.
Kao najzanimljivije su ocenili teme 2. i 1.U pauzama između sesija bilo je dovoljno vremena za druženje.
 

Radionica je održana u prijatnom ambijentu poslovnog kluba House u Šapcu.
Za aktivne učesnike OmniData kao organizator ove radionice je pokrila sve troškove održavanja radionice, troškove ishrane i osveženja tokom rada, osim troškova transporta i eventualnog smeštaja učesnika.
 

Pogledajte:
Skup korisnika sistema NAPLATA, Šabac, april 2006
Evidencija potrošnje vode primenom Pocket PC računara
Klub korisnika
 
 


To Top

© 2003 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.