Stručni skup za javna i komunalna preduzeća
 POVEĆAVANJE EFIKASNOSTI POSLOVNOG SISTEMA
    primenom informacionih tehnologija
         Šabac, 24. oktobar 2012
 
 

Mesto održavanja: Regionalni centar za stručno usavršavanje - CSU Šabac

Stručni skup je organizovan u sklopu redovnog godišnjeg savetovanja korisnika sistema NAPLATA u cilju povećavanja nivoa znanja i informisanosti u vezi sa primenom informacionih tehnologija radi povećavanja efikasnosti poslovnih procesa.
Program stručnog skupa odvijao se u formi savetovanja i radionice, u tri nezavisne sesije, koje su se sastojale od  interaktivnih prezentacija u sali za projekcije, obuke za korišćenje softvera i praktičnog rada u posebnoj multimedijalnoj učionici.
 
 

SAVETOVANJE
Šabac, 24. oktobar 2012

 

U radu skupa učestvovalo je ukupno 62 učesnika iz 30 javnih i komunalnih preduzeća, a podjednako bili su zastupljeni predstavnici top menažmenta, rukovodioci sektora i službi, saradnici (inženjeri i tehničari), obračunski i računovodstveni referenti i administratori baza podataka.

 

Program savetovanja:

Prezentacija postignutih rezultata na polju naplate usluga
Preuzimanje podataka sa sistema za daljinsko očitavanje - AMR
Informatička podrška za blagajne za naplatu komunalnih usluga
Informatička podrška za naplatu teško naplativih i zaostalih potraživanja
Promena načina obračuna zatezne kamate
Ažuriranje i upotreba podataka o prosečnoj potrošnji
Evidencija naloga za isključenje i uključenje
Informatička podrška za prikupljanje podataka o potrošačima
Redukcija troškova štampanja faktura
Integralni poslovni informacioni sistemi realizovani u 2012. godini
Opšti poslovni informacioni sistem
OmniData tehnička podrška

 
 

PREZENTACIJA POSTIGNUTIH REZULTATA

Kao i prethodnih godina javno su prezentovani postignuti rezultati na polju naplate komunalnih usluga.

KP BUDUĆNOST, Laktaši je proglašeno generalno najuspešnije preduzeće u pogledu efikasnosti i efektivnosti naplate u 2011.
 

Radovan Bobić, direktor KP BUDUĆNOST, Laktaši, prima nagradu - "Čivi" maskotu Grada Šapca
civi.jpg
Nagrada za najuspešnije preduzeće u 2011. godini

 

Za potrebe uporednog pregleda korišćeni su podaci iz baza podataka NAPLATA za 2011. godinu, sledećih preduzeća:

  1. Aranđelovac, JKP BUKULJA
  2. Bela Crkva, JP BELOCRKVANSKI VODOVOD I KANALIZACIJA
  3. Gložan, GLOAKVALIS DOO
  4. Herceg Novi, JP VODOVOD I KANALIZACIJA
  5. Kladovo, JP JEDINSTVO - VODOVOD
  6. Kladovo, JP JEDINSTVO - TOPLANA
  7. Laktaši, KP BUDUĆNOST AD - TOPLOVOD
  8. Laktaši, KP BUDUĆNOST AD - VODOVOD
  9. Lazarevac, JP TOPLIFIKACIJA
  10. Nova Varoš, JKP 3.SEPTEMBAR
  11. Novi Bečej, JP KOMUNALAC - GAS
  12. Novi Bečej, JP KOMUNALAC - VODOVOD
  13. Novi Pazar, JKP VODOVOD I KANALIZACIJA
  14. Obrenovac, JKP OBRENOVAC - KOMUNALNO
  15. Obrenovac, JKP TOPLOVOD
  16. Obrenovac, JKP VODOVOD I KANALIZACIJA
  17. Obrenovac, JP POSLOVNI PROSTOR OBRENOVAC
  18. Požarevac, JKP VODOVOD I KANALIZACIJA
  19. Šabac, JKP VODOVOD-ŠABAC
  20. Šabac, JKP TOPLANA-ŠABAC - GAS
  21. Šabac, JKP TOPLANA-ŠABAC - TOPLANA
  22. Sivac, JKP RADNIK
  23. Titel, JKP KOMUNALAC
  24. Topola, JKSP TOPOLA
  25. Trebinje, JP VODOVOD A.D.
  26. Ub, KJP ĐUNIS
  27. Valjevo, JKP TOPLANA
  28. Vladimirci, JKP IZVOR
  29. Vrnjačka Banja, JP BELI IZVOR


Napomene:

Kako bi se podaci mogli uporediti, sva potraživanja normirana su na 100, a u skladu sa tim proporcionalno i uplate.
Obračun za decembar 2010. godine je uračunat, jer je dospeo za naplatu u januaru 2011.
Obračun za decembar 2011. godine nije obuhvaćen analizom, jer je dospeo za naplatu u januaru 2012.
Od ukupno 36 baza podataka NAPLATA koja se koriste u 32 preduzeća, 2 baze podataka novih korisnika nisu razmatrane, 5 baza podataka nije dostavljeno.
Nisu razmatrane baze podataka: JKP KOMUNALAC, Kula, JKP VODOVOD, Bor.
Nisu dostavljene baze podataka: KJP GOLUBAC, Golubac, JKP PROGRES, Bački Petrovac, DP KOMUNALAC, Maglić, JPKP LAZAREVAC, Lazarevac, JKP 8. AVGUST, Srpska Crnja.

Ovde možete preuzeti pregled:

usluga za koje se vrši obračun
kategorija za koje se vrši obračun

 

Prosečna efikasnost naplate je 99,8%, a prosečni dug prenet u 2012. iznosio je 34,5%.
 
 

Napomena:

Histogram trenda je generisan na osnovu kompletnog uzorka, svakako da predstavlja interesantan pokazatelj.
Međutim, pregledom histograma koji slede vidi se da su rezultati nekih preduzeća znatno odstupaju od prosečnih...
Veoma je interesantna analiza na osnovu uzorka koji ne obihvata najbolje i najlošije rezultate, jer ekstremni rezultati preduzeća bitno utiču na prosečne rezultate celog uzorka, odnosno dovode u pitanje kvalitet analize.
Preciznija slika se postiže, na primer, ukoliko se odbace po 3 najbolja i 3 najlošija rezultata, dobije se prosečna efikasnost naplate je 101%, a prosečni dug prenet u 2012. iznosio je 33,7% .

 
 

 

JKP RADNIK, Sivac je najuspešniji u 2011. u pogledu efikasnosti naplate sa 113,1%.
 
 
Ištvan Maroš, šef tehničke pripreme JKP RADNIK, Sivac,
prima nagradu - monografiju "Aktuelni problemi i uštede u preduzećima vodovoda i kanalizacije"
UTVSIAktuelniProblemi.jpg
Nagrada za najefikasniju naplatu u 2011. godini

 
 

KP BUDUĆNOST, Laktaši je najuspešnije preduzeće u 2011. u pogledu efektivnosti naplate, dug preostao za naplatu 2012.  je 8,3% za distribuciju toplotne energije i 14,3% za distribuciju vode.
 
 

Miroslav Milić, pravnik službe naplate KP BUDUĆNOST, Laktaši, prima nagradu - monografiju "Aktuelni problemi i uštede u preduzećima vodovoda i kanalizacije"
UTVSIAktuelniProblemi.jpg
Nagrada za najefektivniju naplatu u 2011. godini

 
 
 
 

PREUZIMANJE PODATAKA SA SISTEMA ZA DALJINSKO OČITAVANJE - AMR

Softverske komponente sistema OPTIMUS omogućavaju kombinovanje praktično svih poznatih metoda manuelnog, poluatomatskog i automatskog očitavanja u cilju smanjivanja troškova evidencije potrošnje.
Osnovni modul sistema OPTIMUS namenjen je za planiranje i upravljanje očitavanjem i evidencijom potrošnje.
Ugrađene funkcionalnosti za aktivno upravljanje periodom manuelnog očitavanja, na osnovu karakteristika potrošnje, tipa potrošača, raspoložive količine podataka o potrošnji i broja reklamacija, sem što utiču na povećavanje pouzdanosti podataka, omogućavaju i redukciju angažovanja i troškova, čak i do 45%.
Dodatna redukcija troškova se može ostvariti primenom opcionih softverskih komponenti sistema OPTIMUS koje sem što omogućavaju povećavanje stepena automatizacije manuelnog i daljinskog očitavanja, omogućavaju poboljšavanje identiteta preduzeća i kvaliteta odnosa sa potrošačima:
 
OPTIMUS PDA
Evidencija potrošnje pomoću PDA ručnih računara.
OPTIMUS SMS
SMS servis za prijavu potrošnje od strane potrošača.
OPTIMUS AMR
Preuzimanje podataka i evidencija potrošnje sa sistema daljinskog očitavanja.

OPTIMUS AMR je namenjen preuzimanje podataka i evidencija potrošnje sa sistema daljinskog očitavanja.
 
preuzimanjeamr.jpg
Šema sistema za preuzimanje podataka sa sistema daljinskog očitavanja potrošnje.

optimusamr.jpg
Dizajn programa dopušta import podataka o potrošnji iz velikog broja različitih servisa - svih poznatih proizvođača sistema daljinskog očitavanja.

Softver je opremljen jednostavnim interfejsom i funkcijama koje omogućavaju veliku brzinu importa i obrade podataka iz tekstualnih fajlova, različitih struktura.
Podešavanjem posebnih setova parametara lako se prilagođava vrlo različitim formatima izlaznih fajlova sa različitih AMR sistema za automatsko daljinsko očitavanje brojila i SCADA - sistema za nadzor i upravljanje u realnom vremenu, koje prepoznaje kao eksterne servise za daljinsko očitavanje i prikupljanje podataka o potrošnji.

OPTIMUS AMR je opciona softverska komponeneta dizajnirana kao nezavisni softverski proizvod, tako da se može koristiti za nadogradnju bilo kojeg sistema za evidenciju i obračun utroška vode.
 
 

PROMENA NAČINA OBRAČUNA KAMATE
 

U "Sl. glasniku RS", br. 73/2012 od 27.7.2012. godine objavljena je Odluka Ustavnog suda kojom se utvrđuje da odredba člana 3. stav 1. Zakona o visini stope zatezne kamate ("Sl. list SRJ", broj 9/01), u delu koji glasi: "primenom konformne metode", nije u saglasnosti sa Ustavom.

Na osnovu odredbe člana 168. stav 3. Ustava, odredba člana 3. stav 1. Zakona o visini stope zatezne kamate navedenog u tački 1. izreke, u delu koji glasi: "primenom konformne metode", prestaje da važi danom objavljivanja Odluke Ustavnog suda u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Na osnovu informacija koje smo do sada sakupili zaključili smo da je osporen samo do sada korišćeni
metod, ali ne i pravo na obračun zatezne kamate kako je to na nekim informacionim medijima objavljeno.
Dalje, zaključili smo da se zatezna kamata i dalje utvrđuje na isti način i periode važenja - na mesečnom nivou, a za periode kraće od mesec dana zatezna kamata se izračunava po proporcionalnom metodu - prostim kamatnim računom.
Međutim, ovakva odluka Ustavnog suda doneta punih 11 godina nakon usvajanja zakona, može izazvati mnoge posledice u pogledu već obračunatih kamata, kao i sprovedenih postupaka naplate, a treba očekivati i da će zakonodavac reagovati po osnovu ove odluke i da će verovatno doći do promene Zakona o visini stope zatezne kamate.
U međuvremenu, treba očekivati da će medijska kampanja i konfuzija koja je nastala bitno negativno uticati na naplativnost računa.
 
kamatemetode.jpg
...
Poređenje proporcionalnog i konformnog metoda za izračunavanje dnevnih kamatnih koeficijenata

 

Korisnici koji za obračun zatezne kamate koriste aplikaciju KAMATE v.12.8.24 ili noviju tehnički su spremni za obračun zatezne kamate primenim prostog kamatnog računa, u skladu sa Odlukom Ustavnog suda.
 
kamate.jpg
...
Glavni meni  sistema za obračun kamate

Korisnici koji koriste starije verzije aplikacije KAMATE treba da se obrate OmniData korisničkom servisu radi instalacije nove verzije aplikacije KAMATE.

AŽURIRANJE I UPOTREBA PODATAKA O PROSEČNOJ POTROŠNJI
Evidentna je potreba za velikom količinom kvalitetnih podataka namenjenih za obračun potrošnje vode, bilansiranje količina vode i detekciju gubitaka, koji se dobijaju na osnovu kontinualnih, periodičnih ili povremenih merenja na velikom broju mernih mesta na različitim lokacijama u distribucijskom sistemu.
 
evidencijapotrosnjeidealno.jpg
Idealan sistem očitavanja potrošnje

Poremećaji u periodi merenja, dugi vremenski intervali između merenja, vremenska neodređenost i nedovoljna količina podataka nepovoljno utiču na kvalitet podataka o potrošnji.
Kada se radi o kratkotrajnom ispadu, jednostavnom naknadnom obradom podataka problem se može eliminisati skoro u potpunosti, bez uočljivog gubitka rezolucije, odnosno na taj način i popraviti kvalitet podataka.
Vremenske prilike imaju veliki uticaj na kvantitet i kvalitet manuelnog očitavanja potrošnje pogotovo u zimskom periodu, usled čega se na dijagramu legalne potrošnje uobičajeno pojavljuju "veštački" lokalni minimumi i maksimumi.
Za potrebe obrade podataka o potrošnji, analize i bilansiranja količina vode, izračunavanja infrastrukturnog indeksa gubitaka , kontrolu, praćenje i menadžment gubicima, kao i strateško upravljanje sistemom vodosnabdevanja, neophodno je da sistemi ulaznih i izlaznih merenja u kontinuitetu obezbedjuju podatke, koji sem u pogledu tačnosti, ispunjavaju zahteve u pogledu vremenske određenosti i rezolucije.
 
evidencijapotrosnjeperf95pausal10.jpg
Uticaj paušalno utvrđenje potrošnje na nivou 10% ukupne potrošnje u sistemu očitavanja potrošnje čije su performanse brojila na nivou 95%.

U gornjem primeru, odstupanje estimirane potrošnje od realne, očigledno bi dovelo do pojačavanja maksimuma gubitaka u letnjoj sezoni.

Ažuriranje i situaciona upotreba podataka o prosečnoj potrošnji bitno utiče na tačnost estimacije potrošnje vode.

Prezentovana je metodologija za menadžement prosečnom potrošnjom, kako bi korisnici iskoristili mehanizme ugrađene u sistem NAPLATA, namenjene za automatsko i korektivno manuelno usklađivanje administrativne prosečne potrošnje sa realnom prosečnom potrošnjom, kako bi minimalizovala odstupanja.


 

EVIDENCIJA NALOGA ZA ISKLJUČENJE I UKLJUČENJE

Za razliku od pravnog postupka (utuženja), isključenja sa vodovodne mreže daju daleko bolje rezultate u pogledu efikasnosti naplate.

Iz tog razloga u sistem NAPLATA još 2010. godine ugrađeni su posebni mehanizmi za generisanje opomena i naloga za ukidanje usluga i isključivanje i uključivanje mernih mesta.

Kroz interaktivnu prezentaciju prikazane su mogućnosti ovih mehanizama:


 
 

IFORMATIČKA PODRŠKA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O POTROŠAČIMA

U smislu evidentranja potencije za isključivanje na nivou mernih mesta i na nivou određenih usluga i povećavanja kvaliteta i kvantiteta neophodno je konstantnu sprovoditi procedure za verifikaciju i validaciju podataka o potrošačima.

Informatička podrška ugrađena unutar sistema NAPLATA podržava prikupljanje podataka o potrošačima:


 
 
 

REDUKCIJA TROŠKOVA ŠTAMPANJA FAKTURA

Sistem NAPLATA produkuje fakturne fajlove koji omogućavaju korisnicima da primenjuju različite tehnologije masovnog štampanja računa za komunalne usluge, zavisno od svojih poslovnih odluka i sposobosti za investiranje u opremu.
racun.jpg
.....
Svi korisnici sistema NAPLATA koriste obrasce računa A4 formata, predštampane u koloru 

Za štampanje faktura se mogu koristiti praktično svi poznati modeli štampača, od kancelarijskih matričnih i laserskih štampača, pa sve do posebnih linijskih i laserskih mašina za masovnu štampu.

Korisnici sistema NAPLATA za sada još uvek uglavnom štampaju račune "u kući", što je uglavnom rezultat inercije ili nedovoljne informisanosti o mogućnostima i ekonomskoj isplativosti prepuštanja ovih poslova specijalizovanim printing servisima.

Međutim, raste broj korisnika sistema NAPLATA koji se iz čisto ekonomskih i praktičnih razloga, odlučuju za korišćenje usluga printing servisa:

Usluge printing centara koristi svako peto komunalno preduzeće - korisnik sistema NAPLATA, u kojima se štampa skoro trećina boja vih faktura obračunatih pomoću sistema NAPLATA.

Ana Beretka, direktor marketinga, Tehnobiro, Beograd

Tehnobiro je društvo koje je usko specializovano za personalizovanu štampu i kovertiranje dokumenata, čiji su klijenti firme koje koriste masovnu štampu kako bi se obratile velikom broju komitenata.
Preduzeće je ulaganjem u proizvodnu opremu zaokružilo proces štampe, tako da ima mogućnost za offset, digitalnu, varijabilnu štampu i kovertiranje dokumenata.
Sa novom opremom drastično je povećan kvalitet same štampe kao i brzina, jer štampači mogu da štampaju preko 100 otisaka u minuti kao i kovertiljke koje pakuju preko 110 dokumenata u minuti.
U sklopu firme Tehnobiro posluju i dva digitalna studija koja mogu da odgovore svakom zahtevu za štampanim materijalom najrazličitih formata.
Posebnu pažnju preduzeće posvećuje standardizaciji poslovanja - implementiran je ISO standard 27001 – zaštita i bezbednost podataka.

Pored velikog broja banaka i ostalih velikih sistema, korisnici usluga su i javna komunalna preduzeća.
Prezentovana su iskustva JKP VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC i JKP BUKULJA ARANĐELOVAC, za masovno štampanje i kovertiranje redovnih mesečnih računa za komunalne usluge.
 
 
 

INTEGRALNI POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI REALIZOVANI U 2012. GODINI

Ove godine realizovani su integralni poslovni informacioni sistemi u JKP KOMUNALAC - KULA  i  JKP VODOVOD - BOR.

Izborom gotovih softverskih komponenti, poslovi oko implementacije svedeni su na standardizovanu obuku korisnika, konsultacije, instalaciju i podešavanje softverskih komponentni, popravku kvanititeta, dopunu i integraciju postojećih podataka u jedinstven poslovni informacioni sistem.

Iskustva iz naše prakse pokazuju da je moguće napraviti kvalitetno rešenje poslovnog informacionog sistema, namenjeno javnim i komunalnim preduzećima, koja nastoje da organizacionim i tehničkim promenama primenjujući savremenu informacionu tehnologiju, brzo i u konačnom broju koraka uspostave osnove za povećavanje i održavanje efikasnosti svojih poslovnih procesa.
Poslovni informacioni sistemi  realizovani su na osnovu poslovno-tehničke saradnje preduzeća DP Products Beograd i OmniData Šabac , a zasnovani su na gotovim softverskim komponentama sistema BIZNISOFT i NAPLATA, čija je primenljivost dokazana u praksi.
biznisoftprimer.JPG
 
naplataprimer.JPG
Opšti poslovno-računovodstveni sistem BIZNISOFT namenjen za vodjenje poslovnih knjiga, koji pokriva kompletno poslovanje preduzeća i drugih pravnih subjekata, realizovan je kao celovit integrisani programski proizvod, usaglašen sa zahtevima važećih računovodstvenih standarda, razvijen je primenom najsavremenijih razvojnih alata, uz podršku Saveza računovođa i revizora Srbije . Sistem primenjuje preko 600 pravnih subjekata. Specijalizovan obračunsko-naplatni sistem namenjen je javnim i komunalnim preduzećima za obračun i naplatu vode, toplotne energije, prirodnog gasa, iznošenja smeća, zakupa poslovnog prostora i ostalih komunalnih usluga, sa nizom naprednih funkcija i originalnih rešenja, isprobanih u praksi i većeg broja opcionalnih softverskih komponenti, koje se primenjuju u varijetetu i obimu zavisno od konkretnih potreba korisnika. Primenjuje se u 32 komunalna preduzeća kao sistem za evidenciju potrošnje, obračun i naplatu komunalnih usluga.

 
 

Na osnovu konkretnih iskustava koje smo imali kao sistem implementator, pokazali smo da je moguće ekstremno brzo i u konačnom broju koraka realizovati integralni poslovni informacioni sistem za bilo koje komunalno preduzeće, pod uslovom da se koriste isključivo gotove softverske komponente, čija je primenljivost i efektivnost već dokazana u praksi  i koje omogućavaju organizacione i tehničke promene usmerene na poboljšavanje odnosa sa potrošačima i povećavanje efikasnosti procesa naplate komunalnih usluga i preduzeća u celini.
Na primer, za svega 11 radnih dana, unutar vremenskog perioda kraćeg od dva kalendarska meseca, puštene su u rad sve softverske komponente i okončane sve aktivnosti na implementaciji integralnog poslovnog informacionog sistema JKP KOMUNALAC KULA.
Aktivnosti oko implementacije u JKP VODOVOD BOR okončana su za duplo kraći vremenski period jer se uvođenje u rad informacionog  sistema za računovodstvo i sistem za obračun i naplatu komunalnih usluga umesto sukcesivo izvodilo paralelno.
 
 

...
Računarska osnova informacionog sistema JKP KOMUNALAC KULA

Postojeća računarska osnova  je nadograđena u cilju postizanja većeg stepena sigurnosti, robusnosti, brzine rada, smanjivanja troškova i lakše administracije i održavanja računarskog sistema JKP KOMUNALAC KULA, a zatim omogućio i rad sa više geografski odvojenih lokacija.
 
 
 

OPŠTI POSLOVNI INFORMACIONI SISTEM
 

Milan Dimitrijević, saradnik-konsultant, DP Products, Beograd

Na osnovu iskustava na implemetaciji poslovnih sistema u JKP KOMUNALAC KULA i JKP VODOVOD BOR, predstavnik preduzeća DP Products -a, čiji je jedan od osnivača Savez računovođa i revizora Srbije , a koje je kao podizvođač učestvovalo u realizaciji, prezentovao je mogućnosti primene sistema BIZNISOFT   u  javnim i komunalnim preduzećima, kao i specifičnosti rešenja u pogledu načinu upotrebe, automatizacije knjiženja, sistema za generisanje izveštaja i vidova korisničke podrške: obuke, tehničke podrške, call centra...
 
 
 
 

RADIONICA
Šabac, 24. oktobar 2012U radu radionice učestvovalo je ukupno 12 učesnika iz 10 javnih i komunalnih preduzeća.

Program radionice obuhvatio je obuku za konkretnu primenu informatičke podrške za postupak naplate teško naplativih i zaostalih potraživanja: analiza starosne strukture potraživanja, knjižna odobrenja i zaduženja, reprogram, opomene, nalozi za isključenje i tužbe.
 

POSLE RADA...
Šabac, 24. oktobar 2012

 

Zajednički ručak organizovan je u restoranu  Stari  Most na obali Save

 
 
 
 

Pogledajte:

Informaciju sa savetovanja, Mećavnik, Mokra Gora, septembar 2009
Skupovi
Klub korisnika

 To Top

© 2003 OmniData - Šabac. Sva prava zadr žana.