Stručni skup:

POVEĆAVANJE EFIKASNOSTI POSLOVNIH PROCESA
SMANJIVANJE TROŠKOVA PRIMENOM SAVREMENIH TEHNOLOGIJA
U JAVNIM I KOMUNALNIM PREDUZEĆIMA

21.-24. septembar 2010
Beograd


 
Cilj: Povećavanje efikasnosti poslovnih procesa
Mesto održavanja: Hotel Šumadija, sale ADA i UŠĆE

Generalno, izbor tema bio je usmeren na poboljšanje efikasnosti poslovnih procesa u komunalnim preduzećima, sa posebnim osvrtom na problematiku obračuna i naplate komunalnih usluga. 
 

 

Program savetovanja odvijao se paralelno u dve zasebne sale približno istog kapaciteta, a vođen je kroz dve simultane, nezavisne četvorosatne sesije koje će se razlikovati po nivou generalizacije odnosno, trajanju,  dinamici i detaljnosti izlaganja tema, u cilju poostizanja ravnoteže između opštih i pojedinačnih potreba u vezi sa konkretnim temama i oblastima interesovanja, kako samih prezentatora tako i publike, odnosno ostvarimo optimalne uslove i ambijent za efikasan rad.

Proširenje kluba korisnika, veliko interesovanje ostalih komunalnih preduzeća i potreba kontinuiranog rada u vezi sa aktuelnim temama rezultovali su potrebom da pod okriljem redovnog godišnjeg skupa naših korisnika ove godine organizujemo savetovanje i radionicu kao potpuno nezavisne celine.
 
 


SAVETOVANJE
21.-22. septembar 2010
 

Savetovanje je imalo za jedan od ciljeva da na bazi razmene iskustava i rešenja iz prakse ukaže na mogućnosti  unapređivanja merenja, distribucije, obračuna i naplate vode, gasa, toplotne energije, odvoženja i deponovanja čvrstog otpada...,  poboljšavanja efikasnosti poslovnih procesa i smanjivanja troškova poslovanja komunalnih preduzeća.

Skupu je prisustvovalo 107 učesnika, kao predstavnici  51 preduzeća i organizacije sa područja Srbije, Republike Srpske, Hrvatske, Makedonije i Crne Gore.

Kao izlagači i prezentatori nastupili su predstavnici vodećih organizacija i preduzeća na osnovu preporuke preduzeća koji su naši korisnici, odnosno, izlagači su nastupili isključivo po pozivu, koji je upućen na osnovu konkretnog predloga:

Takođe, nastupili isu  predstavnici komunalnih preduzeća, prezentacijom sopstvenih iskustava i planova u vezi primene novih tehnologija u cilju povećavanja efikasnosti poslovanja.
 
 
dr Bato Kamberović
Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad
 • Uvođenje ISO standarda u cilju povećanja efikasnosti poslovnih procesa
Miloš Zvekić
JP KOMUNALAC - Novi Bečej
 • Uvođenje ISO 9001, iskustva iz prakse u JP
Boris Džodanović
Ehting d.o.o. - Beograd
 • Integralni tehnički informacioni sistem
 • Upotreba matematičkog modela za potrebe simulacije hidraulike rada vodovodnog sistema
Albin Bačun
Protok d.o.o. - Zagreb
 • Primena GIS tehnologija u delatnosti distribucije: vode, toplotne energije, prirodnog gasa, prikupljanja i transporta otpada.... i veza sa poslovnim informacionim sistemom
Marijana Spasić
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA – Obrenovac
 • Primena GIS-a i matematičkog modeliranja u postupku izrade generalnog projekta vodosnabdevanja
 • Iskustva u primeni sistema za daljinsko očitavanje brojila - AMR
Dražen Galić
StudioARS d.o.o., Matulji, Hrvatska
 • Softverski alati za projektovanje,  analizu i izradu vodovodnih i kanalizacionih sistema
Dragomir Berić
NS koncept d.o.o. - Novi Sad
 • Nadzor, optimalizacija i upravljanje u realnom vremenu (SCADA) sistema grejanja i vodosnabdevanja 
 • Proširenje polja primene na oblasti daljinskog očitavanja AMR i energetske efikasnosti
Goran Lazić
Controlpoint d.o.o. – Užice
 • Nadzorno upravljački sistem Leskovac - vodosistem, koncept upravljanja, prenos podataka
Mihajlo Stepanović
Insa a.d. - Beograd-Zemun
 • Sistem daljinskog očitavanja brojila - AMR
Dragana Ivković
Insa a.d. - Beograd-Zemun
 • Sistem daljinskog očitavanja brojila - AMR
dr Dušan Prodanović
Građevinski fakultet – Beograd
 • Upravljanje gubicima na distributivnom sistemu
Milutin Ačanski
JKP RADNIK – Sivac
 • Redukcija ukupnih gubitaka na nivo ispod 20% - preduzete mere
Dragoljub Rakić
Omnidata – Šabac
 • Unapređivanje i standardizacija hardversko-softverske osnove računarskog sistema.
 • Usaglašavanje faza obrade podataka u okviru sistema obračuna i naplate usluga
 • Redukcija troškova obračuna i naplate usluga
Branimir Nikolić
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA – Požarevac
 • Planiranje i optimalizacija evidencije potrošnje
 • Prednosti i praktična iskustva naplate preko eksternih naplatnih servisa
Vesna Cuparić
JKP 3.Septembar - Nova Varoš
 • Iskustva u naplati zaostalih i teško naplativih potraživanja
Goran Šiljić
JP BELI IZVOR - Vrnjačka Banja
 • Unapređivanje tarifnog sistema i efekti primene
Silvester Santo
JP KOMUNALAC - Novi Bečej
 • Evidencija potrošnje i obračun utrošenog prirodnog gasa
Vesna Krunić
JKP TOPLANA-VALJEVO – Valjevo
 • Evidencija potrošnje i obračun utroška toplotne energije na osnovu merenja
Nemanja Gmitrić
JP BELI IZVOR - Vrnjačka Banja
 • Unapređenje i integracija poslovnog IS. 
 • Implementacija GPS sistema za praćenje vozila. SCADA sistem...
Milan Janić
AB Soft d.o.o. – Beograd
 • Unapređenje komponenti poslovnog informacionog sistema
Filip Filipović
AB Soft d.o.o. – Beograd
 • Integracija komponenti poslovnog informacionog sistema
Dejan Vuković
AB Soft d.o.o. – Beograd
 
 • Upravljanje ljudskim resursima
Milan Đorđević
Omnidata – Šabac
 • Standardizacija postupka naplate zaostalih i teško naplativih potraživanja po ISO metodologiji
 • Primena SMS i E-mail servisa u cilju poboljšavanja odnosa sa potrošačima
 • Efikasnost i efektivnost naplate usluga. Analiza postignutih rezultata u 2009. godini
 • Nova metodologija obračuna toplotne energije
 • Softverska podrška za obračun toplotne energije
 • Novi zahtevi u vezi obračuna vode, toplotne energije, prirodnog gasa, ostalih komunalnih usluga…
Uroš Radojičić
JKP Vodovod-Šabac – Šabac
 
 • Uvođenje i primena HACCP standarda
Dragan Isailović
JKP Vodovod-Šabac – Šabac
 • Uvođenje i primena HACCP standarda
Nemanja Janković
Galeb group d.o.o. – Šabac
 • Primena GPS tehnologija u komunalnim preduzećima  (daljinsko praćenje vozila)
Dragan Petrović
Galeb group d.o.o. – Šabac
 • Primena GPS tehnologija u komunalnim preduzećima  (daljinsko praćenje vozila)
Snežana Lakić
IPM – Ćuprija
 • Inter-institucionalna profesionalna mreža u sektoru voda Srbije
Aleksandar Krstić
GTZ – Beograd
 • Značaj međuopštinske saradnje u cilju povećanja efikasnosti komunalnih procesa
 
Generalno, izbor tema usmeren je na poboljšanje efikasnosti poslovnih procesa u komunalnim preduzećima, sa posebnim osvrtom na problematiku obračuna i naplate komunalnih usluga.
 
Tematske oblasti:
 • Uvođenje, primena, održavanje, unapređivanje sistema upravljanja kvalitetom - ISO 9001, iskustva iz prakse u JP
 • Uvođenje HACCP standarda
 • Prezentacija postignutih rezultata
 • Prezentacija praktičnih iskustava komunalnih preduzeća
 • Unapređivanje ugovorne dokumentacija sa potrošačima-korisnicima usluga
   
 • Primena geografskih informacionih sistema  - GIS u komunalnim preduzećima (distribucija vode, toplotne energije, prirodnog gasa, prikupljanja i transporta otpada...).
 • Primena matematičkog modeliranja distribucijskih mreža
 • Primena GPS tehnologija u komunalnim preduzećima (praćenje vozila...)

 •  
 • Inoviranje sistema za upravljanje u realnom vremenu - SCADA
 • Proširenje polja SCADA sistema na oblast daljinskog očitavanja - AMR
 • Primena sistema daljinskog očitavanja brojila - AMR
 • Menadžment gubicima na sistemu

 •  
 • Unapređivanje komponenti integralnog informacionog sistema.
 • Integracija komponenti informacionog sistema u cilju povećavanja efikasnosti poslovnih procesa
 • Unapređivanje hardversko-softverske osnove računarskog sistema.
 • Mogućnosti za poboljšanje funkcija i efikasnosti poslovnog informacionog sistema

 •  
 • Opšti principi sistema obračuna i naplate usluga
 • Novi zahtevi u vezi obračuna vode, toplotne energije, prirodnog gasa, ostalih komunalnih usluga...
 • Nova metodologija obračuna toplotne energije
 • Optimalizacija tarifnog sistema u cilju povećavanja prihoda
 • Povećavanje efikasnosti i efektivnosti obračuna i naplate usluga
 • Redukcija troškova obračuna i naplate
 • Planiranje i optimalizacija evidencije potrošnje
 • Prednosti i praktična iskustva naplate preko eksternih naplatnih servisa 
 • Primena automatskih SMS servisa u cilju poboljšavanja odnosa sa potrošačima

 •  

 

Nakon rada organizovan je zajednički izlet -vožnja brodom "Beograd sa reka".

 


RADIONICA
23.-24. septembar 2010
Beograd

Za razliku od dosadašnjih, ovogodišnja radionica bila je dvodnevna, između ostalog sa ciljem da se završe započete aktivnosti u vezi sa postupkom naplate teško naplativih i zaostalih potraživanja.

Cilj: Povećavanje efikasnosti naplate zaostalih i teško naplativih potraživanja po osnovu komunalnih usluga
Mesto održavanja: Hotel Šumadija, sala UŠĆE 
 


 
Tematske oblasti:
 • Primena automatskih SMS servisa u cilju poboljšavanja odnosa sa potrošačima
 • Postupak naplate zaostalih i teško naplativih potraživanja po metologiji ISO 9000
 • Razmena praktičnih iskustava
 • Administracija tarifnog sistema
 • Nove funkcije i proširenja mogućnosti sistema NAPLATA
 • Unapređivanje tehničke podrške
 • Korišćenje generatora izveštaja

Za najuspešnije preduzeće na polju efikasnosti i efektivnosti naplate proglašen je sistem za naplatu prirodnog gasa JP Komunalac - Novi Bečej.
JP Jedinstvo - Kladovo je proglašeno kao najuspešnije u pogledu naplate u kontinuitetu - u poslednjih tri godine.

Tokom radionice diskutovano je o temama koju su obrađene tokom savetovanja, a pojedine detaljnije razrađene.

Imenovana je radna grupa koja će aktivno nastaviti rad na postupku naplate zaostalih i teško naplativih potraživanja:

Na proveri rešenja i usaglašavanju učestvovaće i:


Rad je zatvoren projekcijom prezentacije g. Voje Lukačeva, predsednika IPM-a, koji i pored obostrano velike želje nije mogao da lično prisustvuje skupu, ali baš zato njene slike, Vojin glas i reči su nas tako dotakle i napunile životom, razotkrivanjem misterije i podsećanjem na one bitne stvari koje obično u svakodnevnici zanemarimo dajući prednost nevažnom.


 
 
 


Organizatori: Ljiljana, Nenad, Vesna, Dragoljub i Milan
 
 


To Top

© 2003 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.