Jagodina, april 2014.
JP VODOVOD SURDULICA
 

Implementacija sistema za evidenciju potrošnje vode, obračun i naplatu komunalnih usluga:


OSNOVNA OBUKA

U cilju stvaranja uslova za osnovnu obuku u prostoriji koja je data na raspolaganje, postavljena je računarska oprema i formirana posebna lokalna računarska mreža, nakon čega je otpočeta osnovna obuka za korišćenje sistema za evidenciju, obračun i naplatu utroška vode NAPLATA.


Osnovnoj obuci za korišćenje sistema NAPLATA prisustvovali su:


Instruktori koji su sprovodili obuku:


Deo osnovne obuke koji se odnosio na upoznavanje operatera sa softverom i korišćenom terminologijom u cilju njihovog osposobljavanja za samostalno korišćenje osnovnih funkcija softvera okončan je 26.04.2014, dok je 27.04.2014 obavljen i deo osnovne obuke koji se odnosi sa upoznavanje operatera sa organizacijom, kvanitetom i kvalitetom podataka preuzetih 27.04.2014 u bazu podataka sistema NAPLATA iz baze podataka postojećeg sistema.IMPORT PODATAKA

Za masovni import podataka u bazu podataka sistema NAPLATA iz postojećih baza podataka, napravljen je poseban softver.
Migracija podataka obavljena je 27.04.2014.


KATALOŠKI PODACI

Katalog kupaca
Šifarski sistem u katalogu kupaca je smešten u opseg od 10000 do 99999 i preuzet je i generisan iz postojeće baze podataka. Generisanje novih šifara je dobijeno generisanjem od 10000 u rastućem redosledu. Izvršeno je objedinjavanje potroša za generisane kupce.

Katalog potrošača
Šifarski sistem u katalogu potrošača za potrošače iz kategorije pravnih lica  je smešten u opsegu od 100000 do 999999. Generisanje novih šifara dobijeno generisanjem od 100000 u rastućem redosledu.
Šifarski sistem u katalogu potrošača za potrošače iz kategorije fizičkih lica je smešten u opsegu od 1000000 do 9999999. Generisanje novih šifara dobijeno generisanjem od 1000000 u rastućem redosledu.
Stare šifre su importovane kao pomoćni podatak u polje Stara šifra.

Katalog mernih mesta
Nije postojao u starom sistemu. Izvršeno je generisanje mernih mesta. Oseg predviđenih šifara je u opsegu 1-32000.

Katalog brojila
Nije postojao u starom sistemu. Za merna mesta, ID je formiran na osnovu ID mernog mesta i dodatka “-C0”

Katalozi ulica i naselja
Kao rezultat importa podataka formiran je neoptimalizovan katalog ulica u kome se trenutno nalazilo 878 ulica. Kako su adresni podaci kupaca i potrošača koji im pripadaju u starom sistemu evidentirani kao slobodan unos, a ne na osnovu šifarskog sistema ulica, u cilju redukcije broja varijanti obavljeno je predprocesiranje podataka.
U prvoj fazi predprocesiranja automatski su grubo odvojeni nazivi naselja od ulica i kućnih brojeva, nakon čega je izvršeno grupisanje i smeštanje u odgovarajuća naselja.
Za svakog kupca, potrošača i merno mesto su određene adrese na osnovu raspoloživih podataka, međutim jedan deo je ostao bez tačnog naziva ulice i naselja, što operateri treba da naknadno koriguju.
Šifarnici o naseljima i reonima su formirani na osnovu postojećih podataka.

Katalog kategorija kupaca i potrošača
Formiran na osnovu postojećih podataka:

Katalog usluga
Na osnovu raspoloživih podataka formiran je katalog usluga.

Katalog inkasanata
Na osnovu raspoloživih podataka formiran je katalog usluga.

Katalog reklamacija
Podaci o reklamacijama nisu raspoloživi u elektronskom obliku.

Katalog tekucih računa
Podaci nisu raspoloživi..

Povezivanje usluga
Za sve potrošače je izvršeno povezivanje sa uslugama na osnovu dostupnih podataka.

Kartica potrošnje
Za sve kategorije importovana je potrošnja na osnovu fakturisanih količina u poslednjih 39 meseci. Formirane su odgovarajuće kampanje očitavanja. Na osnovu ovih podataka je moguće dobiti prosečnu potrošnju, koju u svakom slučaju treba detaljno proveriti.

Cenovnik
Formiran je cenovnik usluga za sve kategorije i usluge. Potrebno je proveriti cene.
Kartica finansijskih promena


VERIFIKACIJA IMPORTOVANIH PODATAKA

Za kategoriju fizičkih lica podaci koji se nalaze u finansijskoj operativi su smešteni na kartice i proverom slučajnih uzoraka, kao i karakterističnih slučajeva je utvrđeno da odgovaraju trenutnom stanju.
Zbog specifičnosti dosadašnjeg softverskog rešenja obavljene su i konsultacije sa isporučiocem Nebojšom Rajkovićem.

Za kategoriju pravnih lica je preuzeta baza (format SuperBase) iz finansijskog knjigovodstva. Napravljene su procedure za import, ali je utvrđeno da za 42 pravna lica od 324 nije moguće nedvosmisleno računarski odvojiti komunalne od ostalih usluga. Podaci za ta 42 korisnika su izvezeni u poseban Excel fajl koji je predat Vladi Milevu i u dogovoru sa šefom računovodstva službe Gordanom Trajković dogovoreno da se naknadno dostavi fajl sa izbačenim NE komunalnim uslugama.
Konstatovano da su podaci koji su stavljeni na raspolaganje tačno preneti sa postojećeg sistema u bazu podataka sistema NAPLATA.


INSTALACIJA SISTEMA NAPLATA

Paralelno sa osnovnom obukom, obavljena je instalacija aplikativnog softvera sistema za evidenciju potrošnje, obračun i naplatu utroška vode na računarski sistem, koju je realizovao kao podrška pri instalaciji softverskih komponenti.OSTALE KONSULTACIJE

Tokom konsultacija 24.04.-27.04.2014 identifikovano je da postoje određene specifičnosti i prepreke u organizacionoj šemi i raspodeli poslova između službi, a koje se odnose na funkcije obračuna i naplate utroška vode, komercijale, finansijske operative i računovodstva.

Na osnovu intervjua zaključeno je da nisu jasno odvojeni tokovi podataka koji odnose na:


Uočeno je da je u velikoj meri tok dokumentacije i organizacija poslova posledica nedovoljne funkcionalnosti postojeće informatičke podrške, što je za posledicu dovelo do preplitanja odgovornosti i ovlašćenja između nosioca poslova i službi.

Uvidom u činjenično stanje organizacije tokova i načina obrade podataka implementatori su došli do zaključka da ukoliko bi se takvo stanje zadržalo značajno umanjuju šanse da se u prihvatljivom obimu iskoristi funkcionalnost i potencijal nove softverske podrške.

U cilju otklanjanja prepreka i stvaranja osnovnih preduslova za optimalno korišćenje funkcionalnosti nove softverske podrške u cilju povećavanja efikasnosti pri unosu i obradi podataka 24.04.2014 obavljene su posebne konsultacije na nivou menadžmenta preduzeća, kojim su prisustvovali:


Dogovoreno je da se:


U seriji naknadnih sastanaka rešavani su sitniji problemi koji su uspešno rešeni i koji su omogućili da se implementacija uspešno obavi.

PUŠTANJE U RAD


Dana 28.04.2014 pušten je sistem NAPLATA u operativni rad.
Nakon puštanja u rad u tehničkom smislu je osposobljena blagajana koja je prva i krenula sa radom.
Operateri su detaljnije i konkretno upućeni za rad sa sistemom NAPLATA za evidenciju uplata za komunalne usluge i počeli su da koriste novi sistem.

 
 
 

Pogledajte: Klub korisnika


To Top

© 2005 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.