Projekat "Jačanje kapaciteta JKSP Topola"
Novi sistem objedinjene naplate komunalnih usluga

Period povratka poverenja 
u JKSP Topola
 

Februar, 2005: Prezentovani su postignuti rezultati aktivnosti, u okviru projekta "Jačanje kapaciteta JKSP Topola", a koji se odnose na primenu novog sistema za obračun komunalnih usluga.

 

Mi zaposleni u JKSP svesni smo da poboljšanje odnosa sa potrošačima i sređivanje stanja na zaduženjima prvenstveno zavisi od našeg rada.
Što pre situaciju sa zaduženjima budemo doveli  do potpune ispravnosti, veće su šanse da Vi budete zadovoljni, a da JKSP Topola može neometano da poboljšava i proširuje svoje usluge.
 
 

Novi sistem za obračun komunalnih usluga

Uveden je novi sistem objedinjene naplate komunalnih usluga. Novi softverski sistem koji se zove NAPLATA je stvoren u Srbiji i sasvim je uporediv sa sličnim sistemima u Evropi. Sistem sadrži bazu podataka koja olakšava pristup informacijama o svim aktivnostima i tehničkim podacima kao što su očitavanja vodomera, plaćanja, zaduženje, broj vodomera, položaj vodomera i sl. za svakog pojedinačnog potrošača.
 


 
 

Evidencija potrošnje vode

Vodomeri će se u početku očitavati svakog meseca u cilju izračunavanja prosečne potrošnje. Nakon tog početnog perioda iznos na računima će biti zasnovan na prosečnoj vrednosti potrošnje. Vodomeri će se nakon toga ređe očitavati i u slučaju da se pojavi razlika između očitane i zaračunate vrednosti potrošnje, računi će biti naknadno korigovani.

Vodomeri će biti sistematski baždareni u cilju povećavanja pouzdanosti i taćnosti očitavanja. Planirano je da se godišnje baždari oko 1000 vodomera, što znači da bi svi vodomeri trebali biti baždareni u periodu od tri do četiri godine.
 

Period povratka poverenja u JKSP Topola


 
 

Ulaganje u novi računarski sistem naplate i uspostavljanje novih kriterijuma za formiranje cena za cilj imaju povećavanje prihoda našeg preduzeća.

Najznačajnija promena za Vas kao potrošače je to što se računi za vodu, kanalizaciju i odnošenje smeća ispostavljaju mesečno, umesto jednom u tri meseca kao do sada. Na računu je jasno naznačeno na šta se zaduženje odnosi, odnosno šta Vi kao korisnik usluga plaćate.

Smatramo da je veoma važno da obračunata cena naših usluga bude prihvatljiva i shvaćena kao ispravna od strane naših potrošača. Takođe ćemo se potruditi da naplatimo zaostala potraživanja od korisnika koji svoje dugove nisu izmirivali na vreme.

Zajedno sa uvođenjem novog kompjuterskog sistema NAPLATA, biće uspostavljeni i novi kriterijumi za formiranje tarifa za vodu. Oni su trenutno u fazi detaljne razrade, a informacije o tome ćemo objaviti naknadno.
 

Zahvaljujući JKSP Topola i OPTO INTERNATIONAL, slajdovi u ovom dokumentu su  preuzeti sa zvanične prezentacije "Jačanje kapaciteta JKSP Topola - postignuti rezultati".
Ostali delovi teksta su preuzeti iz  informativnih letaka JKSP Topola objavljivanih u periodu april-decembar 2004.

Nabavku i aktivnosti oko instaliranja i uvođenja u rad sistema NAPLATA  u celosti je  finansirao OPTO INTERNACIONAL iz Švedske.
 
 
 


To Top

© 2005 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.