Pogledajte:
Optimalna strategija očitavanja...
Poboljšanje odnosa sa korisnicima

25. savetovanje VODOVOD I KANALIZACIJA '04
Banja Koviljača, 13-15. oktobar 2004.

NEOPHODNA TEHNOLOŠKA I ORGANIZACIONA UNAPREĐENJA KAO PREDUSLOV ZA OSTVARIVANJE KVALITETNOG MESEČNOG OBRAČUNA KOMUNALNIH USLUGA

NECESSARY TECHNOLOGICAL AND ORGANIZATION IMPROVEMENTS AS PREREQUISITE FOR REALIZATION OF HIGH QUALITY MONTHLY ACCOUNTING COMMUNAL SERVICES

MILAN ĐORĐEVIĆ

 
Rezime: Ostvarivanje kvalitetnog i redovnog mesečnog obračuna usluga i kamate je jedan od bitnih preduslova za povećavanje stepena naplativosti računa. Međutim, kvalitetan mesečni obračun potrošnje je cilj koji nije lako ostvariti. Sa jedne strane prosto povećavanje obima očitavanja potrošnje povećava troškove, a sa druge strane nedovoljan obim očitavanja smanjuje tačnost obračuna i povećava broj reklamacija. Izmenom organizacije, informatički podržanim planiranjem, uspostavljanjem kontrole i upravljanjem procesom očitavanja, pravovremenim i redovnim servisiranjem zaostalog duga, može se na optimalan način ostvariti željeni cilj.

Ključne reči: obračun, komunalne usluge, očitavanje, unapređenje, organizacija
 

Abstract: Realization high quality and regular monthly accounting services and interest is one of important prerequisites for heightening level of bill payments. However, high quality monthly accounting of water consumption is an aim that is not easy to reach. At one hand, simple enlarging of reading quantity heightens expenses; on the other hand insufficient reading quantity makes the accuracy of accounting lower, and heightens the number of complaints. By the change of organization, computer aided planning, establishing control and managing the process of meter reading, prompt and regular servicing of past dues accounts, it is possible to reach the desired aim in the best way.

Key words: accounting, communal services, improvement, organization
 
 

1. UVOD

Na području naše zemlje većina komunalnih preduzeća ne uspeva da naplati oko 1/3 svojih potraživanja za komunalne usluge.
Ukoliko se prati uobičajenom metodologijom, kašnjenje u naplati potraživanja prividno ne izgleda veliko. Međutim, ukoliko se pažljivije analizira lako se dolazi do saznanja da kašnjenje realno iznosi 17 meseci pa i više.

Slika 1. Zaduženje i naplata, kumulativno

Zaista, veliki uticaj na stepen naplate imaju objektivne okolnosti, prvenstveno mala platežna sposobnost potrošača. Ne mali uticaj ima i postojeći sistem vrednosti i neefikasnost pravnog postupka.
Ipak, svako komunalno preduzeće bi moralo da postavi pred svoje analitičare sledeće pitanje:
Da li priliv od naplate komunalnih usluga zavisi samo od eksternih činilaca?
 

2. KONAČNA IZDAŠNOST POTROŠAČKOG TELA
 

3. REDOVAN MESEČNI OBRAČUN
 

4. PLANIRANJE OČITAVANJA
 

5. ORGANIZACIJA TIMA ZA OČITAVANJE
 

6. IZMENA STRATEGIJE OČITAVANJA
 

7. REGULISANJE ZAOSTALOG DUGA
 

8. OBRAČUN KAMATE
 

9. INFORMATIČKA PODRŠKA
 

10. ZAKLJUČAK

Problematika obračuna i naplate komunalnih usluga je složena - zahteva poseban tretman i izgrađivanje odgovarajućeg pristupa.
Angažovanjem kvalitetnih timova izvršilaca, kvalitetne informatičke podrške, dobrom organizacijom i koordinacijom, postavljanjem jasnih i ostvarivih ciljeva, planiranjem, uz praćenje realizacije plana i sprovođenje korektivnih mera, moguće je, bez povećavanja troškova, ostvariti kvalitetan redovan mesečni obračun i povećanje efikasnosti naplate.
 
 

Literatura

 
[1] Changes to the Frequency of Meter Readings, Bournemouth & West Hampshire Water, www.bwhwater.co.uk, April 2002
[2] Optimizacija očitavanja potrošnje vode, Milan Đorđević, dipl.ing, Zbornik radova, Savetovanje VIK '02, SITJ, Beograd, oktobar 2002
[3] Savremeni vodovodi, informatika i operativno upravljanje, Prof. dr Dušan Obradović, dipl.ing., Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, Beograd, 1999.
[4] Merenje uslov efikasnog poslovanja vodovodnih i kanalizacionih sistema, Zbornik radova, Međunarodna konferencija, Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, Beograd, Mart 2003.
[5] Optimalna strategija očitavanja vodomera - Efekti primene na realnom sistemu, Milan Đorđević dipl.ing., Zbornik radova VIK '03, SISCG, oktobar 2003.

Kompletan tekst možete dobiti isključivo slanjem zahteva na našu e-mail adresu.


To Top

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.