Ostali podaci za kontakt

English

Aktuelno


Savetovanje za javna i komunalna preduzeća

POVEĆAVANJE I ODRŽAVANJE EFIKASNOSTI NAPLATE KOMUNALNIH USLUGA
Iskustva u praksi i primena softverskih komponenti u procesu naplate komunalnih usluga

Šabac, 21.09.2022

Informacije o skupuAktuelno

U toku je kampanja obuke i instalacije dodatnih softvera za potrebe primene novog modela fiskalizacije i za potrebe izdavanja elektronskih faktura kod korisnika sistema NAPLATA u Republici Srbiji.
Kako stvari stoje ovo će sigurno biti naša glavna preokupacija bar do kraja 2022. godine, a vrlo verovatno i nakon toga.

Novi model fiskalizacije podrazumeva korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja, putem kojeg će obveznik fiskalizacije u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izdavati fiskalni račun sa QR kodom.
Elektronski fiskalni uređaj osim kase, sada može da bude i računar, tablet, mobilni telefon... Takođe, QR kod na svakom računu podrazumeva da kupci proizvoda, odnosno korisnici usluga, mogu da provere da li je račun izdat u skladu sa zakonom.
Detaljne informacije možete dobiti na adresi http://budiefiskalizovan.gov.rs/.

Paralelno sa novim modelom fiskalizacije uvodi se novi sistem e-faktura - elektronskog fakturisanja.

Zakonom o elektronskom fakturisanju se sistemski uređuje oblast slanja, prijema i čuvanja elektronske fakture u Republici Srbiji.
Pomenutim Zakonom je propisano da od 1. maja 2022. nastupa obaveza subjekta javnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu, i da izdaje elektronske fakture drugom subjektu javnog sektora.
Takođe, tada nastupa obaveza subjekta privatnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu javnog sektora.

Korišćenje sistema e-faktura obavezno je za subjekte javnog sektora koji žele da šalju, primaju i čuvaju fakture, kao i za subjekte privatnog sektora koji žele da izdaju e-fakturu subjektima javnog sektora.
Obaveza subjekta privatnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu od strane subjekta javnog sektora, primenjuje se od 1. jula 2022. godine.
Obaveze izdavanja i čuvanja elektronske fakture u transakcijama između subjekata privatnog sektora nastupaju od 1. januara 2023. godine.

Navedeni datumi su i datumi od kada se primenjuje i obaveza da se elektronski evidentira obračun poreza na dodatu vrednost.


Sistem elektronskih faktura dostupan je na adresi http://www.efaktura.gov.rs/
.
Demo verzija sistema elektronskih faktura dostupna je na adresi https://demoefaktura.mfin.gov.rs/
.
Od trenutka registracije primenjuju se sva prava i obaveze propisane Zakonom o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS“, br. 44/21 i 129/21), što, između ostalog, podrazumeva i da sve poslate i primljene elektronske fakture imaju svojstvo verodostojnih isprava.Delatnost

Mi se bavimo implementacijom i održavanjem poslovnih informacionih sistema za javna i komunalna preduzeća, a specijalizirali smo se za razvoj softverskih komponenti sistema NAPLATA namenjenih za sisteme za evidentiranje potrošnje i obračun komunalnih usluga (Billing systems), u cilju povećavanja efikasnosti procesa obračuna i naplate u javnim i komunalnim preduzećima. Od osnivanja juna 2002, profesionalno smo se opredelili i specijalizovali za obavljanje poslova vezanih za sisteme za obračun praktično svih komunalnih usluga, evidenciju potrošnje, fakturisanje i naplatu vode, grejanja, prirodnog gasa, odnošenja čvrstog otpada, zakupa prostora i ostalih komunalnih usluga.


 Integralni informacioni sistemi za javna i komunalna preduzeća
Na polju informacionih tehnologija koje se mogu primeniti komunalnim preduzećima uspostavili smo saradnju sa liderima na ovim prostorima, tako da zajedno sa našim partnerima kao konzorcijum, primenom gotovih softverskih komponenti, možemo izgraditi savremen integralni informacioni sistem koji objedinjava sve poslovne procese: računovodstvo i finansije, korisnički servis, evidenciju potrošnje, obračun i naplatu, reklamacije, upravljanje u realnom vremenu (SCADA), evidenciju potrošnje na terenu pomoću PDA računara, sisteme daljinskog očitavanja brojila (AMR), geografske informacione sisteme (GIS), geopozicioniranje i praćenje (GPS), automatske korisničke servise (InfoTel, SMS, WEB), arhiviranje dokumentacije, internet poslovanje...
Iskustva: Realizacija savremenog poslovnog informacionog sistema primenom gotovih softverskih proizvoda NAPLATA i BIZNISOFT


 
Visoko specijalizovan obračunsko-naplatni sistem NAPLATA namenjen je javnim i komunalnim preduzećima za obračun i naplatu vode, toplotne energije, prirodnog gasa, iznošenja smeća, zakupa poslovnog prostora i ostalih komunalnih usluga. Sistem se sastoji od osnovnog softvera i većeg broja opcionih softverskih komponenenti, koji predstavljaju adekvatnu, snažnu informatičku podršku za očitavanje potrošnje, obračun i poslove u vezi naplate, sa nizom naprednih funkcija i originalnih rešenja, isprobanih u praksi, koje se primenjuju u varijetetu i obimu zavisno od konkretnih potreba korisnika javnih i komunalnih preduzeća za evidenciju potrošnje, obračun i naplatu komunalnih usluga i naplatu teško naplativih i zaostalih potraživanja.

 
Opšti poslovno-računovodstveni sistem BIZNISOFT namenjen je za vođenje poslovnih knjiga, koji pokriva kompletno poslovanje preduzeća i drugih pravnih subjekata, realizovan je kao integrisani programski proizvod, usaglašen sa zahtevima važećih računovodstvenih standarda, a razvija ga preduzeće DP Products iz Beograda uz podršku Saveza računovođa i revizora Srbije.

 Korisnici
Po broju korisnika i dinamici povećanja broja korisnika, zauzeli smo vodeću poziciju u našoj zemlji i regionu.
Na mapi su prikazana mesta u kojima javna i komunalna preduzeća korisnici sistema NAPLATA obavljaju svoju delatnost.
mapamesta.JPG

  Skupovi korisnika: savetovanja, radionice, konsultacije, obuke i treninzi...
21.09.2022, 19.09.2019, 18.09.2019, 19.09.2018, 18.09.2018, 19.09.2017, 22.-26.05.2017 ... 

Prilagođeno za Microsoft Internet Explorer i rezoluciju ekrana 1024x768 tačaka, karakter set Central European (Windows-1250).
PowerPoint, PowerPoint Viewer, Microsoft Access, Windows95, Windows98 i WindowsNT, Windows 2000, Windows ME, Windows XP su registrovane trgovačke marke Microsoft-a.

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana. All rights reserved.